Relatie met andere wetgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
De Wet voorkeursrecht gemeenten heeft raakvlakken met de WSDV en de WRO.
Wet op de stads- en winkel huren utrecht dorpsvernieuwing De Wet Voorkeursrecht gemeenten is mede van belang voor gebieden die zijn opgenomen in een stadsvernieuwingsplan (art. 31 e.v. WSDV).
Wet op de Ruimtelijke Ordening De werkingssfeer van de Wet voorkeursrecht gemeenten voorziet in een algemeen gemeentelijk voorkeursrecht dat gevestigd kan worden op alle locaties waaraan een niet-agrarische bestemming is toegedacht of gegeven en waarvan het gebruik afwijkt van de nieuwe bestemming. Vooralsnog is de werkingssfeer beperkt winkel huren eindhoven tot die gemeenten die in het kader van het volkshuisvestingsbeleid een belangrijke taak hebben. Het betreft hier vooral toekomstige of bestaande uitbreidingslocaties voor woningbouw. De wet voorziet ook in een vervroegd voorkeursrecht. De gemeente kan het voorkeursrecht vestigen op een moment dat zij nog niet beschikt over een (ontwerp van een) structuur- of bestemmingsplan. Burgemeester en winkel huren rotterdam wethouders kunnen de raad voorstellen om een tijdelijk voorkeursrecht te vestigen. Dit voorstel heeft, daags na de publicatie ervan in de Staatscourant, de vestiging van het voorkeursrecht gedurende acht weken tot gevolg. De raad kan het voorkeursrecht bestendigen voor de duur van maximaal twee winkel huren amsterdam jaar.
8.10 Belemmerlngenwet Privaatrecht
Achtereenvolgens komen het doel en de instrumenten van de Belemmeringenwet Privaatrecht aan de orde.

De onteigening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ten behoeve van de ontruiming van oppervlakten in het belang van de volkshuisvesting; 5 ten behoeve van de verwijdering van één of meer ontruimde, onbewoonbaar verklaarde woningen of van één of meer niet meer in gebruik zijnde andere gebouwen, indien deze woningen of gebouwen winkel huren utrecht dermate in verval zijn geraakt of verminkt, dat zij de omgeving in ernstige mate ontsieren. Een bouwplan kan mede een plan van werken of een plan van werkzaamheden omvatten; 6 ten behoeve van de uitvoering van een project of een categorie van projecten van nationaal belang (art. 39a lid 1 WRO); 7 van een gebouw als bedoeld in art. 16a van de Woningwet ten behoeve winkel huren eindhoven van de handhaving van de openbare orde rond dat gebouw of van art. 2 en 3 van de Opiumwet in zodanig gebouw, indien de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in art. 16a lid 1 van die wet, geen uitzicht heeft geboden op een duurzaam herstel van de openbare orde rond dat gebouw welke is verstoord door gedragingen in het gebouw, onderscheidenlijk het duurzaam achterwege blijven van een overtreding van art. 2 of 3 van de Opiumwet in dat gebouw; 8 van een gebouw, een open erf of een terrein als bedoeld in art. 9 7 van de Woningwet ten behoeve van het opheffen van een overtreding als bedoeld in dat artikel, indien winkel huren rotterdam de toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in art. 16a lid 1 Woningwet, geen uitzicht heeft geboden op het duurzaam achterwege blijven van een zodanige overtreding.
De onteigeningen onder 2 worden bouwplanonteigeningen genoemd en mogen alleen plaatsvinden als Gedeputeerde Staten vooraf hebben verklaard tegen het plan geen bezwaar te hebben.
De onteigening wordt doorgaans in gang gezet als stok achter de deur. Meestal lukt het namelijk om in der minne overeenstemming te bereiken. De onteigeningsprocedure wordt doorgaans gebruikt omdat de eigenaars hopen via de rechter een hogere schadeloosstelling te winkel huren amsterdam krijgen dan de gemeente aanbiedt, hetgeen in de praktijk niet vaak uitkomt. Omdat bestemmingsplanonteigeningen en bouwplanonteigeningen het meeste voorkomen, zal daarop een korte toelichting worden gegeven.

Begripsomschrijving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Deze begripsomschrijving is zeer breed. Zo valt onder dit begrip zowel de subsidiëring van woningverbetering als de aanleg van een nieuw rioleringsstelsel. De beperking van de begripsomschrijving zit vooral in de toevoeging dat het moet gaan om de bebouwde gedeelten van het winkel huren utrecht gemeentelijke grondgebied, wat echter niet gelijk is aan de bebouwde kom. Zowel het Rijk, de provincie als de gemeente hebben een taak op het gebied van de stadsvernieuwing. De wet verstaat onder stadsvernieuwing ook dorpsvernieuwing; gemakshalve wordt verder daarvoor in dit boek ook gebruikgemaakt van de term ‘stadsvernieuwing’. Het Rijk, en met name de minister van VROM, heeft tot taak de stadsvernieuwing op rijksniveau te coördineren. Het Rijk moet de omvang bepalen van het budget dat voor de stadsvernieuwing ter beschikking wordt gesteld en het moet de maatstaven bepalen volgens welke het geld winkel huren eindhoven over de provincies en gemeenten wordt verdeeld. Jaarlijks moet de minister aan de Tweede Kamer rapporteren over zijn beleid. Hij maakt daartoe onder andere jaarlijks een bijgesteld meerjarenplan voor de stadsvernieuwing. De provincie heeft als belangrijkste taak het bevorderen van de coördinatie tussen de stadsvernieuwing en de regionale winkel huren rotterdam ontwikkeling van de provincie (art. 5 WSDV). De gemeente voert de stadsvernieuwing uit, waarbij zij gebruik kan maken van de stadsvernieuwingsgelden die op basis van de wet worden uitgekeerd (rechtstreeks van het Rijk of via de provincies). De wet biedt de winkel huren amsterdam gemeente ook de mogelijkheid juridische instrumenten in te zetten, zoals de leefmilieuverordening en het stadsvernieuwingsplan.

Fasering bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Fasering bouwvergunning, openbaar register, Intrekken bouwvergunning
Een reguliere bouwvergunning kan gefaseerd behandeld moeten worden (subparagraaf 6.8.1). Een aantal gegevens aangaande een bouwvergunning dient in een openbaar register te worden aangetekend winkel huren utrecht (subparagraaf 6.8.2), en in bepaalde gevallen kan een reeds verleende bouwvergunning weer worden ingetrokken (subparagraaf 6.8.3).
6.8.1 Bouwvergunning In twee fasen Bij de reguliere bouwvergunning, dus niet bij de lichte, kan een gefaseerde behandeling worden gevraagd, welke behandeling niet kan worden geweigerd. Art. 56a Wonw biedt de mogelijkheid om eerst een besluit in de vorm van een bouwvergunning eerste fase te verkrijgen over de planologische winkel huren eindhoven aanvaardbaarheid van het bouwplan. Daardoor krijgt de aanvrager zekerheid over de vraag of het bedoelde bouwwerk er mag komen. Afhankelijk daarvan kan hij bepalen hoe verder te gaan en de overige technische gegevens verza
278 6 Woningwet: nieuwbouw
melen en indienen bij de aanvraag bouwvergunning tweede fase. In het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab) is in art. 4 lid 1 onder b bepaald welke gegevens de aanvrager voor een bouwvergunning eerste fase en voor een bouwvergunning tweede fase moet verstrekken. De bouwvergunning eerste fase mag slechts en moet worden geweigerd indien een weigeringsgrond uit art. 44 lid 1 onderdeel c, d, e, f of g Wonw van toepassing is, dat wil zeggen: strijd met het bestemmingsplan, de welstandscriteria, de bevriezende voorschriften van een provinciale verordening of AMvB met winkel huren rotterdam voorschriften omtrent de inhoud van een bestemmingsplan of strijd met het exploitatieplan of met de eisen krachtens een exploitatieplan. De bouwvergunning tweede fase moet alleen geweigerd worden als het bouwplan in strijd is met het Bouwbesluit of de bepalingen van de bouwverordening (art. 56a lid 3 Wonw). Op de aanvraag bouwvergunning eerste fase moet binnen zes weken zijn beslist; eenmaal kan de termijn met zes weken worden verlengd. Bij niet-tijdig beslissen is de vergunning van rechtswege verleend (art. 46 lid 1 onder c Wonw). De aanvraag bouwvergunning tweede fase kan pas worden ingediend winkel huren amsterdam nadat de bouwvergunning eerste fase is verleend of de termijn daarvoor is verstreken (art. 56a lid 4 Wonw). Dat betekent dus dat indiening van de aanvraag tweede fase pas kan plaatsvinden nadat de eventueel benodigde ontheffing-, project- of afwijkingsbesluit procedures bedoeld in art. 46 lid 4, 5 en 6 en art. 50 zijn doorlopen.

De welstandscommissie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Op bouwplannen voor tijdelijke bouwwerken – waarvoor op grond van art. 45 lid 1 Wonw in de bouwvergunning een instandhoudingstermijn is opgenomen – zijn de welstandscriteria niet van toepassing. Een winkel huren utrecht bouwvergunning voor een dergelijk bouwwerk mag niet geweigerd worden wegens strijd met redelijke eisen van welstand (art. 44 lid 1 onder d Wonw).
De gemeenteraad kan bij de vaststelling van de welstandscriteria gebiedsgericht differentiëren, bijvoorbeeld vanwege de specifieke karakteristieken van een wijk. Ook kunnen gebieden geheel worden uitgesloten van welstandseisen of kunnen er per type bouwwerk verschillende eisen worden gesteld, bijvoorbeeld strenge eisen voor een type bouwwerk aan doorgaande wegen en minder strenge voor het bouwwerk aan winkel huren eindhoven andere wegen.
Welstandscommissie Indien voor het bouwwerk redelijke eisen van welstand gelden, moeten burgemeester en wethouders een aanvraag voor een reguliere bouwvergunning voor advies voorleggen aan de welstandscommissie dan wel de stadsbouwmeester die in de betreffende gemeente werkzaam is (art. 48 lid 1 Wonw). De welstandscommissie is de door ‘de gemeenteraad benoemde onafhankelijke commissie die aan burgemeester en wethouders advies uitbrengt ten aanzien van de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk of standplaats, waarvoor een aanvraag om bouwvergunning is ingediend, in strijd is winkel huren rotterdam met redelijke eisen van welstand’. De stadsbouwmeester is een ‘éénpersoonswelstandscommissie’ (art. 1 lid 1 onder q en r Wonw). Indien bij voorbaat vaststaat dat de bouwvergunning al op een andere grond moet worden geweigerd dan wegens strijd met redelijke eisen van welstand, behoeft geen advies te worden gevraagd. Een aanvraag voor een lichte bouwvergunning kunnen burgemeester en wethouders voor advies aan die welstandscommissie dan wel de stadsbouw
6.4 Weigeringsgronden bouwvergunning 259
meester (verder te noemen de welstandscommissie) voorleggen (art. 48 lid 1 Wonw).
• Voorbeeld In Zaanstad had men besloten niet meer alle aanvragen om bouwvergunning voor erfscheidingen aan de welstandscommissie voor te leggen omdat er met de commissie een bepaald beleid was winkel huren amsterdam afgesproken. In haar uitspraak verwierp de Afdeling deze handelwijze: er bestaat nu eenmaal een wettelijke verplichting om voor iedere concrete bouwaanvraag een advies aan te vragen (ARRvS 11 augustus 1981, nr. A3.0151 (1980), tB/S 111, nr. 282). Die plicht geldt nu alleen voor de reguliere bouwaanvragen.
De welstandscommissie baseert haar advies slechts op de criteria in de welstandsnota. Zij mag geen eigen criteria toevoegen.

Weigeringsgronden reguliere bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Weigeringsgronden reguliere bouwvergunning De reguliere bouwvergunning mag alleen en moet worden geweigerd (art. 44 lid 1 Wonw) indien: a de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet aannemelijk maken dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan de winkel huren utrecht voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens een AMvB als bedoeld in art. 2 Wonw (Bouwbesluit 2003) of art. 120 Wonw (art. 120 Wonw maakt het mogelijk een AMvB met voorschriften vast te stellen met het oog op de nakoming van voor Nederland verbindende internationale verplichtingen die betrekking hebben Woningwet-onderwerpen); b de aanvraag en de daarbij overgelegde winkel huren eindhoven gegevens naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet aannemelijk maken dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gegeven bij een AMvB als bedoeld in art. 8 lid 8 Wonw (art. 8 lid 8 Wonw maakt het mogelijk een AMvB vast te stellen met regelen omtrent de inhoud van de bouwverordening), of bij of krachtens een AMvB als bedoeld in art. 120 Wonw; c het bouwen in strijd is met een bestemmingsplan, een projectbesluit hieronder begrepen, of met de eisen die krachtens zodanig plan zijn winkel huren rotterdam gesteld (de Woningwet verstaat onder bestemmingsplan mede een inpassingsplan van provincie of Rijk en een beheersverordening, art. 1 lid 1 onder f Wonw);
6.4 Weigeringsgronden bouwvergunning 239
d het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk of de standplaats, waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk als bedoeld in art. 45 lid 1 Wonw zowel op zichzelf beschouwd als in verband met d .e omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in art. 12a lid 1 onder a Wonw tenzij burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat de bouwvergunning niettemin moet worden verleend, of e voor het bouwen een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 of een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze niet is verleend; f het bouwen in strijd is met de ‘bevriezende’ regels, gesteld bij of krachtens een verordening als bedoeld in art. 4.1 lid 3 Wro (de mogelijk in een provinciale verordening opgenomen regels met bevriezende werking zolang het bestemmingsplan of de beheersverordening nog niet aan de overige regels in de provinciale winkel huren amsterdam verordening omtrent de inhoud van bestemmingsplannen is aangepast) of bij of krachtens een AMvB als bedoeld in art. 4.3 lid 3 Wro (de mogelijk in een AMvB opgenomen regels met bevriezende werking zolang het bestemmingsplan of de beheersverordening nog niet aan de overige regels in de AMvB omtrent de inhoud van bestemmingsplannen is aangepast); g het bouwen een bouwplan betreft, dat bij AMvB, bedoeld in art. 6.12 lid 1 Wro (Bra) is aangewezen, en in strijd is met een exploitatieplan of met krachtens zodanig plan gestelde eisen.

Woningwet: nieuwbouw

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bouwvergunning
Het bekendste instrument om de Woningwet-doelstellingen voor nieuwbouw te bereiken, is de bouwvergunning. Een bouwvergunning moet geweigerd worden als het bouwplan niet aan de eisen voldoet. De meeste eisen staan in: het bestemmingsplan (op grond van de Wro); het Bouwbesluit, de bouwverordening en de gemeentelijke welstandsnota (op grond van de Woningwet).
De begrippen ‘bouwen’ en ‘bouwwerk’ staan gedefinieerd in de wet, respectievelijk de modelbouwverordening.
Art. 40 onder a Wonw bepaalt dat het verboden is te bouwen zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende bouwvergunning
De definitie van bouwen staat in art. 1 lid 1 onder a Wonw: Il ‘Bouwen’ is het kantoor huren heerhugowaard plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk. Onder bouwen wordt ook verstaan het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een standplaats. Een standplaats is een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten (art. 1 lid 1 onder h Wonw).
De definitie van een kantoor huren bussum bouwwerk staat in de modelbouwverordening -dat is de modelverordening die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor de gemeenten heeft gemaakt en meestal wordt overgenomen.
Een bouwwerk is elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal die op de plaats van bestemming, hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.
Over de kantoor huren waalwijk begrippen ‘bouwen’ en ‘bouwwerk’ is veel jurisprudentie ontstaan. Hoofdlijn is dat de begrippen ruim worden geïnterpreteerd. Een bouwwerk is elk object dat naar constructie, omvang en aard een plaatsgebonden karakter heeft.
• Voorbeeld Burgemeester en wethouders van Leidschendam hadden een inwoonster medegedeeld dat van gemeentewege was gebleken dat zij, zonder de daarvoor vereiste vergunning, twee gekoppelde keetwagens had geplaatst. Zij hadden haar daarbij aangeschreven de keetwagens binnen een maand te verwijderen, bij gebreke waarvan van gemeentewege, doch op haar kosten daartoe zou worden kantoor huren wormerveer overgegaan. In haar uitspraak zei de Afdeling rechtspraak: ‘dat een plaatsgebonden situatie onder meer kan worden aangenomen op grond van de kennelijke intentie van de eigenaar of de gebruiker, de duur van de aanwezigheid en het treffen van voorzieningen aan of bij de wagens.’ (ARRvS 8 maart 1987, nr. R03.85.6062, AB 1987/ 373)
Uitgangspunt van de Woningwet is dat voor elk bouwen, dat wil dus zeggen het oprichten, veranderen e.d. van een bouwwerk, een bouwvergunning nodig is.

Burgemeester en wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Indien burgemeester en wethouders niet of niet volledig gevolg geven aan een vordering, kan de minister van VROM voor rekening van de gemeente zelf bestuursdwang toepassen of een last onder dwangsom kantoor huren heerhugowaard opleggen (art. 7.8 lid 2 Wro en lOOb Wonw). De minister kan bepalen dat de aan de uitvoering van de beschikking verbonden kosten voor rekening van de gemeente blijven. Denkbaar is bijvoorbeeld dat een gemeente in strijd met een bestemmingsplan een bouw- of aanlegvergunning heeft verleend voor een (bouw)werk in een kwetsbaar natuurgebied en de verkrijger bewust in de waan heeft gebracht dat de verlening rechtmatig was. Indien kantoor huren bussum daarna het gebouwde of aangelegde werkelijk moet worden afgebroken of ongedaan moet worden gemaakt, is het onredelijk die kosten bij de vergunningverkrijger in rekening te brengen.
Waar de minister kan vorderen, kunnen Gedeputeerde Staten verzoeken, indien dat althans met het oog op een goede ruimtelijke ordening ter behartiging van provinciale belangen geboden is, dat burgemeester en wethouders binnen een bepaalde termijn gebruikmaken van hun bevoegdheden tot handhaving ter zake van de overtreding. Ten aanzien van bouwen kunnen Gedeputeerde Staten hetzelfde kantoor huren waalwijk verzoeken op grond van art. lOOba Wonw.
4.8 Bezwaar en beroep en advisering inzake beroepen
Belanghebbenden kunnen tegen besluiten in beroep gaan bij de rechtbank, na een bezwaarschrift te hebben ingediend (subparagraaf 4.8.1). Op grond van de Wro staat in de meeste gevallen alleen direct beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Desgevraagd geeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak aan de rechter advies (subparagraaf 4.8.2).
4.8.1 Bezwaar en beroep De hoofdregels omtrent bezwaar en beroep staan in de Awb: eerst een bezwaarschrift indienen, tenzij “., · daarna beroep bij de rechtbank.
Art. 7:1 lid 1 Awb bepaalt dat degene aan wie het recht is toegekend tegen een besluit kantoor huren wormerveer beroep op een administratieve rechter in te stellen, alvorens be
4.8 Bezwaar en beroep en advisering inzake beroepen 195
roep in te stellen tegen dat besluit bezwaar dient te maken tenzij het besluit: a op bezwaar of in administratief beroep is genomen, b aan goedkeuring is onderworpen, c de goedkeuring van een ander besluit of de weigering van die goedkeuring inhoudt, of d is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4.
Art. 8:1 lid 1 Awb luidt: een belanghebbende kan tegen een besluit beroep instellen bij de rechtbank.

De flexibiliteitsbepalingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De flexibiliteitsbepalingen in een bestemmingsplan roepen de vraag op hoe die moeten worden meegewogen. Ten aanzien van de binnenplanse ontheffing geldt dat die in de beschouwing moeten worden betrokken (zie ABRvS 3 december 2003, AB 2005/61). Pas als met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid valt uit te sluiten dat kantoor huren heerhugowaard de ontheffingsmogelijkheden niet maximaal benut zullen worden, behoeft met die mogelijkheid geen rekening te worden gehouden. Uitgangspunt bij de vergelijking in de meeste gevallen is dus het verleend zijn van de ontheffingen. Evenals bij de ontheffingen moet ervan worden uitgegaan dat het bestemmingsplan is uitgewerkt (art. 3.6 lid 1 onder b Wro). Die mogelijkheid moet, evenals de ontheffingsmogelijkheid, worden opgeteld bij de gebruiksmogelijkheden van het bestemmingsplan. Indien niet gebouwd mag kantoor huren bussum worden zonder een uitwerkingsplan, moet niet met een uitwerking rekening worden gehouden (zie ABRvS 20 september 1999, BR 2000/586). Dat geldt niet voor de in art. 3.6 lid 1 onder b Wro bedoelde wijzigingsmogelijkheid. Uit de uitspraak van de ABRvS van 12 januari 2005, AB 2005/121 blijkt dat met een niet-verwezenlijkte wijzigingsbevoegdheid bij de vergelijking van het nieuwe met het oude plan geen rekening moet worden gehouden.
Met uitbreidingsmogelijkheden op grond van de overgangsrechtbepaling uit het oude plan behoeft geen rekening te worden gehouden (zie ABRvS 30 december 1993, BR 1994/949).
Indien het overgangsrecht bij het oude bestemmingsplan zo ruim was dat daarin een recht op uitbreiding van de bestaande bebouwing was begrepen kantoor huren waalwijk waarvan de effecten vergelijkbaar zijn met hetgeen ingevolge het nieuwe planologische regime is toegelaten, kan van een planologische verslechtering niet worden gesproken (ABRvS 26 augustus 1996, AB 1996/513). In die zin moet dus wel met overgangsrecht rekening worden gehouden.
Het onder het overgangsrecht van het nieuwe plan brengen van een met het nieuwe bestemmingsplan strijdige situatie, heeft meestal negatieve gevolgen voor de waarde. Het gaat immers om een tijdelijk voort te kantoor huren wormerveer zetten gebruik, omdat het volgens het nieuwe bestemmingsplan is ‘wegbestemd’.
Uit onder andere de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 12 februari 1997 (AB 1997/ 232) blijkt dat niet ter zake doet wat feitelijk gerealiseerd is. Het gaat erom wat volgens de voorschriften van het oude plan mocht worden gerealiseerd.

Wet ruimtelijke ordening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het is immers niet logisch de verlening van de aanlegvergunning op te houden indien het bestuursorgaan zelf ervoor kiest mee te werken aan realisatie van het aanlegplan. Derden behouden hun mogelijkheid een beroep op de rechter te doen tegen het (aanleg)plan. Er zijn kantoor huren heerhugowaard ook andere wetten op grond waarvan besluiten als projectbesluiten worden genomen, bijvoorbeeld de Tracéwet of de Wet op de waterkering. Een aanlegvergunningsstelsel is niet van toepassing op de werkzaamheden ter uitvoering van de ‘projectbesluiten’ op grond van deze wetten.
In geval van een beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet 1988, waarvoor nog geen ter bescherming daarvan strekkend bestemmingsplan of beheersverordening geldt, moeten burgemeester kantoor huren bussum en wethouders de beslissing op een aanvraag aanlegvergunning aanhouden. Deze aanhouding duurt totdat het beschermende bestemmingsplan of de beheersverordening in werking is getreden. Burgemeester en wethouders kunnen toch de aanlegvergunning verlenen indien het werk of de werkzaamheid niet strijdt met het in voorbereiding zijnde beschermende beschermde stads- of dorpsgezicht strekkende bestemmingsplan of het daaraan voorafgaande projectbesluit. Tevoren kantoor huren waalwijk moeten burgemeester en wethouders echter de Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten horen (art. 3.18 lid 7 Wro).
Van belang is dat het vereiste van een (aanleg)vergunning op grond van een bestemmingsplan pas geldt als het bestemmingsplan met het aanlegvergunningsstelsel van kracht is; een bestemmingsplan in procedure met een aanlegvergunningplicht maakt nog geen aanlegvergunning noodzakelijk. Een aanlegvergunningplicht op grond van een voorbereidingsbesluit, voorafgaande aan het in procedure brengen van het bestemmingsplan, blijft bestaan als het ontwerp-bestemmingsplan tijdig ter inzage wordt gelegd: het voorbereidingsbesluit blijft dan immers gelden (art. 3.7 lid 5 Wro).
Er mag geen aanlegvergunning geëist worden als het de bedoeling is om een bepaald gebruik kantoor huren wormerveer van een terrein geheel te voorkomen; het verbod moet dan in een gebruiksbepaling worden opgenomen.
In de Wro (art. 3.19) is ook de intrekking van de aanlegvergunning geregeld. Burgemeester en wethouders kunnen een aanlegvergunning intrekken als blijkt dat de vergunning ten onrechte is verleend; of de werkzaamheden niet zijn begonnen of gestaakt; of in strijd wordt gehandeld met beperkingen waaronder de vergunning is verleend of met de voorschriften die aan de vergunning zijn verbonden.