Bronnen van de grondrechten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Klassieke en sociale grondrechten Klassieke grondrechten veronderstellen een zogeheten staatsvrije sfeer. Het betreft aangelegenheden waarmee flexplek huren utrecht de overheid zich niet mag bemoeien. Onze Grondwet begint met een opsomming van de klassieke grondrechten: discriminatieverbod; regeling van het Nederlanderschap; gelijke benoembaarheid in openbare dienst voor Nederlanders; actief en passief kiesrecht; petitierecht; vrijheid van godsdienst en levensovertuiging; vrijheid van meningsuiting; vrijheid van vereniging; vrijheid van vergadering en betoging; eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer; onaantastbaarheid van het menselijk lichaam; verbod op het binnentreden van flexplek huren eindhoven woningen; brief-telefoon-telegraafgeheim; bescherming bij onteigening; verbod op vrijheidsontneming; geen straf zonder wettelijke bepaling; wettelijk toegekende rechten; rechtsbijstand; recht op vrije arbeidskeuze.
De sociale grondrechten veronderstellen een overheid die zich intensief met deze aangelegenheden bemoeit. De formulering van deze grondrechten wijst daar ook op, zoals art. 19 Gw: ‘bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.’ Andere sociale grondrechten betreffen: art. 20 Gw: recht op sociale zekerheid; art. 21 Gw: milieubescherming; art. 22 Gw: recht op volksgezondheid, flexplek huren rotterdam woongelegenheid, ontplooiing; art. 23 Gw: recht op onderwijs.
Het grondrecht betreffende onderwijs is een mengvorm van beide soorten grondrechten. Het is een klassiek grondrecht voor zover het betreft het recht dat het geven van onderwijs vrij is. Het is een sociaal grondrecht voor zover het betreft de bepaling dat het onderwijs voorwerp is van aanhoudende zorg van de regering. Naast de Grondwet zijn ook grondrechten opgenomen in internationale verdragen, waar Nederland partij bij is. Genoemd kunnen worden: het Verdrag inzake flexplek huren amsterdam de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie;
het Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (Verdrag van New York); het Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten; het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Verdrag van Rome).

Uitvoering (bestuur)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Uitvoering (bestuur) Wetgeving is geen doel op zich, maar slechts een middel om een ander doel te bereiken, namelijk bestuur van het land. Behalve wetgeving flexplek huren utrecht worden voor dit doel nog enkele andere instrumenten ingezet, waarop in hoofdstuk 3 uitvoerig zal worden ingegaan. Op deze plaats kunnen alvast worden genoemd: besluiten, plannen, beschikkingen, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen. Doorgaans worden deze instrumenten ingezet ter uitvoering van wetten. De uitvoering van de wetten is niet altijd mogelijk door simpelweg de algemene regel van de wet toe te passen op een concreet geval. Daarvoor zijn de concrete gevallen te verschillend. Om deze reden spelen flexplek huren eindhoven tussen de algemene strekking van de wet en de uitvoering van de wetten verschillende bestuursorganen een rol.
• Voorbeeld De wetgever heeft de Wet op de Ruimtelijke Ordening gemaakt. Hierin staat onder meer dat gemeenten bestemmingsplannen moeten vaststellen, die de goedkeuring behoeven van Gedeputeerde Staten van de provincie. De wetgever heeft aan de gemeenteraden de keuze gelaten hoe men de ruimtelijke ordening in de gemeente wil regelen. Het bestemmingsplan is (mede)bepalend voor door burgemeester en wethouders te verlenen bouwvergunningen. Tussen de wetgeving en de toepassing ervan voor een concreet geval (de bouwvergunning) is dus slechts een ver verwijderd verband.
Daarnaast verricht de flexplek huren rotterdam overheid veel bestuurstaken zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag is aan te wijzen.
•Voorbeeld Het verlenen van (sympathie)subsidies is bijvoorbeeld iets waar de overheid in beginsel vrij in is. Een wettelijke verplichting tot subsidieverlening is dan ook vaak niet aan te wijzen. Een ander voorbeeld is het maken van een beleidsplan op sociaal gebied.
De overheid verricht van oudsher bestuurstaken op het gebied van openbare (interne en externe) veiligheid. Zij heeft hiertoe de politie en het leger in het leven geroepen. Een andere traditionele taak van de overheid in een waterrijk land als Nederland is de bescherming tegen het water: de waterstaat. Dit is niet alleen een zorg van de centrale overheid, ook de lagere rechtsgemeenschappen, zoals provincies, waterschappen flexplek huren amsterdam en gemeenten, spelen hierbij een rol. Onderwijs en maatschappelijke zorg zijn eveneens taken die de overheid al meer dan 150 jaar tot de hare rekent. Naast deze traditionele taken hebben zich gaandeweg nieuwe problemen aangediend waarvan de burgers verwachten dat de overheid deze aanpakt en oplost. Hierbij moet worden gedacht aan: milieubeleid, beleid voor de ruimtelijke ordening en economisch beleid. Het milieubeleid en het beleid voor de ruimtelijke ordening komen in dit boek uitvoerig aan de orde in de volgende hoofdstukken.

De gezagsuitoefening

Hoofdzaken van de Nederlandse staatsinrichting
Voor een goed begrip van de Nederlandse staatsinrichting is het uiteraard van belang om te weten wat het begrip ‘staat’ precies inhoudt en in welke flexplek huren utrecht vormen deze voorkomt. Het gezag binnen een staat wordt uitgeoefend door de regering, die ook weer verschillende vormen kent. Dit gezag is nodig voor het vastleggen en handhaven van de regels; om misbruik te voorkomen wordt de macht verdeeld over verschillende organen. De regels voor de samenstelling en taken van de met staatsgezag beklede organen én de regels waaraan flexplek huren eindhoven deze organen zich bij de uitoefening van hun macht moeten houden, noemt men het staatsrecht. Een staat is: een gemeenschap van mensen, gevestigd op een min of meer vaststaand grondgebied, die bereid is haar gemeenschappelijke normen voor de samenleving in regels vast te leggen en deze regels zo nodig door dwang te handhaven. Er is sprake van een stabiel en effectief gezag en de gemeenschap is internationaal als staat erkend. Bij het vaststellen van de regels wordt steeds flexplek huren rotterdam gezocht naar een evenwicht tussen enerzijds de vrijheid van de individuen en anderzijds de grenzen die daaraan moeten worden gesteld, zodat de vrijheid van de één niet de ander in zijn bestaan belemmert. De gezagsuitoefening geschiedt door een organisatie.
De Staat der Nederlanden voldoet aan deze begripsomschrijving. Er zijn echter gemeenschappen die niet beschikken over een grondgebied en die niettemin als staat erkend zouden willen worden. Binnen Nederland is de R.M.S. (Republiek van Zuid-Molukken) nog steeds actief als een republiek zonder grondgebied. Ook de Koerden kunnen in dit verband worden genoemd als een volk met een eigen identiteit dat echter verspreid is over delen van Turkije en Irak. Daarnaast zijn flexplek huren amsterdam er gemeenschappen die, hoewel ze beschikken over een eigen grondgebied toch geen staat vormen. Een Nederlandse provincie voldoet ongetwijfeld aan deze eis. Toch is er geen sprake van een staat omdat er geen sprake is van gezagsuitoefening in hoogste instantie. Evenmin is er sprake van internationale erkenning; ook een eis om een staat te kunnen vormen.

Bezitseffect

Het is niet waarschijnlijk dat afkeer van verlies en het daaruit afgeleide bezitseffect een belangrijke rol spelen in dagelijkse economische flexplek huren utrecht uitwisselingen. Een winkelier, bijvoorbeeld, ervaart het geld dat hij aan leveranciers betaalt niet als verlies en het geld dat hij van klanten ontvangt niet als winst. In plaats daarvan telt hij de kosten en inkomsten over een bepaalde periode bij elkaar op en beoordeelt alleen het evenwicht tussen beide. Schulden en tegoeden die elkaar in evenwicht houden, worden vóór de beoordeling tegen elkaar weggestreept. Ook de betalingen die klanten doen, worden door hen niet als verliezen beoordeeld maar als alternatieve aankopen. In overeenstemming met de economische standaardanalyse wordt geld normaliter beschouwd als flexplek huren eindhoven een substituut voor de goederen en diensten die ermee gekocht kunnen worden. Dit type beoordeling wordt expliciet wanneer iemand een bepaald alternatief in gedachten heeft zoals: ‘Ik kan een nieuwe camera kopen of een nieuwe tent.’ In deze analyse zal iemand een camera kopen als de subjectieve waarde daarvan groter is dan de waarde van het behoud van het geld dat deze camera zou kosten. Er zijn gevallen waarin een nadeel ofwel als een kostenpost, ofwel als een verlies kan worden ingekaderd. In het bijzonder kan de aankoop van een verzekering ook ingekaderd worden als een keuze tussen een zeker verlies en het risico van een groter verlies. In zulke gevallen kan de discrepantie tussen kosten en verliezen erroe leiden dat de invariantie wordt geschonden. Denk bijvoorbeeld aan de keuze tussen een zeker verlies van 50 dollar en een kans van 25 procent om 200 dollar te verliezen. Slovic, Fischhoff en Lichtenstein (1982) hebben gerapporteerd dat 80 procent van hun proefpersonen een risicozoekende voorkeur flexplek huren rotterdam uitsprak voor de gok boven het zekere verlies. Slechts 35 procent van de proefpersonen weigerde echter 50 dollar voor verzekering te betalen tegenover een risico van 25 procent om 200 dollar te verliezen. Overeenkomstige resultaten zijn ook gerapporteerd door Schoemaker en Kunreuther (1979) en door Hershey en Schoemaker (1980). Naar onze mening is dezelfde hoeveelheid geld die in het eerste probleem was ingekaderd als een niet-gecompenseerd verlies, in het tweede probleem ingekaderd als kosten voor bescherming. De modale voorkeur veranderde in de twee problemen van positie omdat verliezen meer afkeer oproepen dan kosten. We hebben een overeenkomstig effect waargenomen in het positieve gebied, zoals flexplek huren amsterdam geïllustreerd door de volgende twee problemen: Probleem 10: zou u een gok accepteren die een kans van 10 procent biedt om 95 dollar te winnen en een kans van 90 procent om 5 dollar te verliezen?
Probleem 11: zou u 5 dollar betalen om mee te spelen in een loterij die een kans van 10 procent biedt om 100 dollar te winnen en een kans van 90 procent om niets te winnen?

Samengestelde uitkomsten

Biases in de beoordeling van samengestelde uitkomsten ziin vooral significant in de context van planning. De succesvolle afronding van een bepaalde onderneming, zoals de ontwikkeling van een nieuw product, heeft meestal een conjunctief karakter: wil de onderneming flexplek huren utrecht slagen, dan moet er een reeks van uitkomsten plaatsvinden. Zelfs als de kans op elk van deze uitkomsten groot is, is de algehele kans op succes van de onderneming beperkt als het aantal uitkomsten groot is. De neiging om de kans op conjunctieve uitkomsten te overschatten, leidt tot ongerechtvaardigd optimisme bij het beoordelen van de kans dat een plan zal slagen of dat een project op tijd zal worden afgerond. Disjunctieve structuren flexplek huren eindhoven komen we daarentegen meestal tegen bij het beoordelen van risico. Een complex systeem, zoals een kerncentrale of het menselijk lichaam, zal ermee ophouden als een van de essentiële onderdelen ophoudt met werken. Zelfs als de kans op falen in elk onderdeel klein is, is de algehele kans op falen groot als er maar voldoende onderdelen zijn. Vanwege referentie onderschatten mensen de kans op falen in complexe systemen. De richting van de referentiebias kan dan ook worden afgeleid uit de structuur van de uitkomst. De kettingachtige structuur van conjunctieve uitkomsten leidt tot overschatting, de trechterachtige structuur van disjunctieve uitkomsten werkt onderschatting in de hand. Referentie bij het beoordelen van subjectieve kansverdelingen. In besluitvormingsanalyse moeten deskundigen geregeld hun vertrouwen in een bepaalde waarde, zoals de verwachte koers van de Dow Jones, onderbouwen met een zogenaamde flexplek huren rotterdam kansverdeling. Een kansverdeling wordt doorgaans opgesteld door waarden te kiezen die corresponderen met gespecificeerde percentielen uit een (subjectieve) kansverdeling. Zo kan men aan iemand vragen om een getal X90 te kiezen waarbij zijn (subjectief ingeschatte) kans dat deze waarde hoger is dan de waarde van de Dow Jones 0,90 bedraagt. Met andere woorden, hij moet de waarde X90 zo kiezen, dat hij net bereid is een kansverhouding van 9 tegen 1 te accepteren dat de Dow Jones deze waarde niet zal overtreffen. Een subjectieve kansverdeling voor de Dow Jones kan uit verschillende van dergelijke inschattingen (corresponderend met verschillende percentielen) worden opgebouwd. Door voor veel verschillende hoeveelheden subjectieve kansverdelingen te verzamelen kunnen we de kalibratie van de proefpersoon toetsen. De proefpersoon is goed (of extern) gekalibreerd als precies IT procent van de daadwerkelijke flexplek huren amsterdam waarden van de geschatte kwantiteiten onder zijn genoemde waarden van Xn valt. De echte waarden moeten dan bij 1 procent van de hoeveelheden onder X01 en bij 1 procent van de hoeveelheden boven X99 vallen. De echte waarden moeten dus in 98 procent van de vraagstukken in de betrouwbaarheidsinterval tussen XOI en x99 vallen.

De werkzaamheid van ons denken

Twee systemen Dit boek heeft de werkzaamheid van ons denken beschreven als een ongemakkelijke samenspraak tussen twee denkbeeldige personages: het automatische Systeem r en het moeizamer opererende Systeem 2. U bent nu volledig op de hoogte van de persoonlijkheid flexplek huren utrecht van de twee systemen en u kunt voorspellen hoe zij in verschillende situaties zouden reageren. En natuurlijk herinnert u zich ook dat de twee systemen in de hersenen of
ergens anders niet werkelijk bestaan. ‘Systeem r doet X’ is kortschrift voor ‘X komt automatisch tot stand’. En ‘Systeem 2 wordt opgeroepen om Y te doen’ is kortschrift voor ‘er komt opwekking tot stand, de pupillen verwijden zich, er ontstaat gerichte aandacht, en activiteit Y wordt uitgevoerd’. Ik hoop dat u het taalgebruik over systemen even behulpzaam vindt als ik en dat u een intuïtief gevoel hebt ontwikkeld over de flexplek huren eindhoven werking van deze systemen zonder van de wijs te worden gebracht door de vraag of ze wel echt bestaan. Nu ik u deze noodzakelijke waarschuwing heb gegeven, zal ik mijn taalgebruik tot het einde toe voortzetten. Het aandachtige Systeem 2 is wie we denken te zijn. Systeem 2 vormt zich oordelen en maakt keuzen, maar ondersteunt of rationaliseert ook vaak ideeën en gevoelens die zijn opgewekt door Systeem r. Je weet misschien niet dat je optimistisch bent over een bepaald project omdat de leider je aan je geliefde zuster doet denken, of dat je een afkeer hebt van iemand die er vagelijk uitziet als je tandarts. Maar als je gaat zoeken naar een verklaring zul je je geheugen raadplegen voor aannemelijke redenen en er zeker enkele vinden. Bovendien zul je in het verhaal dat je hebt opgesteld geloven. Maar Systeem 2 is niet alleen een verdediger van Systeem r: het voorkomt ook dat veel dwaze flexplek huren rotterdam gedachten en ongepaste impulsen openlijk tot uitdrukking komen. Aandacht investeren verbetert bij talrijke activiteiten de prestaties; denk aan de risico’s bij het rijden door een nauwe doorgang wanneer je bent afgeleid. Aandacht is ook van doorslaggevend belang bij sommige taken zoals vergelijken, kiezen en ordelijk redeneren. Systeem 2 is echter geen toonbeeld van rationaliteit. De vermogens van dit systeem en de kennis waartoe het toegang heeft zijn beperkt. Ons denken verloopt niet altijd foutloos wanneer we redeneren en de fouten zijn niet altijd te wijten aan onjuiste intuïties die zich binnendringen flexplek huren amsterdam van buitenaf. Vaak maken we fouten omdat we (ons Systeem 2) niet beter weten.

Aspecten van het leven

Sommige aspecten van het leven hebben een sterker effect op de evaluatie van het leven dan op het ervaren welzijn tijdens het leven. Opleidingsniveau is daarvan een voorbeeld. Een hogere opleiding staat in verband kantoor huren utrecht met een positievere evaluatie van iemands leven, maar niet met een verhoogd ervaren welzijn. In ieder geval, in de Verenigde Staten rapporteren hoger opgeleiden zelfs vaker hogere stress. Aan de andere kant heeft een slechte gezondheid een veel sterker negatief effect op ervaren welzijn dan op de evaluatie van het leven. Het leven met kinderen legt ook een belangrijke druk op het niveau van dagelijkse gevoelens: meldingen van stress en woede komen bij ouders veelvuldig voor, maar de negatieve effecten op de levensevaluatie zijn minder groot. Ook betrokkenheid bij religie heeft een sterkere gunstige uitwerking op positieve emotie en stressreductie dan op de evaluatie van kantoor huren eindhoven het leven. Verrassend is echter dat godsdienst geen vermindering brengt in gevoelens van depressie of zorg. Een analyse van meer dan 450.000 reacties op de Gallup-Healthways Well-Being Index, een dagelijkse peiling onder rooo Amerikanen, levert een verrassend definitief antwoord op de meest veelvuldig gestelde vraag in onderzoek naar welzijn: kun je geluk kopen met geld?9 De conclusie is dat armoede mensen een ellendig gevoel geeft kantoor huren rotterdam en dat rijkdom je tevredenheid over je leven kan vergroten maar het ervaren welzijn (gemiddeld genomen) niet versterkt. Diepe armoede versterkt de ervaren effecten van andere tegenspoeden in het leven. Met name ziekte is veel erger voor heel arme mensen dan voor mensen die het beter hebben. rn Hoofdpijn verhoogt het percentage gerapporteerde droefheid en zorgen van 19 procent tot 38 procent voor mensen in het hoogste tweederde deel van de inkomensverdeling. Decorresponderende getallen voor het armste tiende deel zijn 38 procent en 70 procent: een hoger basisniveau en een veel grotere toename. Belangrijke verschillen tussen de allerarmsten en anderen zijn ook vastgesteld voor de effecten van echtscheiding en eenzaamheid. Daarnaast zijn de heilzame effecten van het weekend op kantoor huren amsterdam ervaren welzijn aanmerkelijk kleiner voor de allerarmsten dan voor ieder ander.

Over kaders en de werkelijkheid

In tegenstelling tot andere kadereffecten die in verband zijn gebracht met kenmerken van Systeem r, is het effect bij orgaandonatie het best te verklaren door de luiheid van Systeem 2. Mensen zullen hun afwijking van de standaardoptie aangeven als ze al eerder besloten hebben wat ze willen doen. Als ze niet op de vraag zijn voorbereid, zullen ze moeten nadenken of ze al of niet akkoord gaan met de standaardoptie. Ik stel me een formulier voor orgaandonatie kantoor huren utrecht voor waarbij mensen in het vakje dat met hun beslissing overeenkomt een wiskundig probleem moeten oplossen. Een van de vakjes bevat het probleem 2 + 2 = ? Het probleem in het andere vakje is 13 x 37 = ? Het percentage donaties zou ongetwijfeld doorslaan naar de kant van de gemakkelijkste som. Wanneer de rol van formulering erkend wordt, ontstaat er een beleidsvraag: welke formulering verdient de voorkeur? In dit geval ligt het antwoord voor de hand. Als je gelooft dat een grote kantoor huren eindhoven voorraad van gedoneerde organen de samenleving ten goede komt, kun je je niet neutraal
opstellen in de keuze tussen een formulering die bijna roo procent donaties oplevert en een andere formulering die dit cijfer beperkt tot 4 procent. Zoals we steeds opnieuw gezien hebben, worden belangrijke keuzen gemaakt onder invloed van volstrekt irrelevante kenmerken van de situatie. Dit is pijnlijk: het is immers niet de manier waarop we belangrijke beslissingen zouden willen nemen. Daarnaast stemt het ook niet overeen met de manier waarop we ons denken ervaren, maar kantoor huren rotterdam het bewijs voor deze cognitieve illusies is onbetwistbaar. We mogen dit opvatten als een punt van kritiek op de theorie van de rationele actor. Een theorie die de naam waardig is, beweert dat bepaalde gebeurtenissen onmogelijk zijn, dat ze niet zullen gebeuren als de theorie klopt. Wanneer er een ‘onmogelijke’ gebeurtenis wordt waargenomen, wordt de theorie hierdoor gefalsifieerd. Theorieën kunnen echter nog lange tijd voortbestaan nadat ze door afdoende bewijzen gefalsifieerd zijn, en ook het model van de rationele actor heeft de bewijzen die hier gepresenteerd zijn – met daarnaast nog vele andere – overleefd. Het geval van orgaandonatie laat zien dat het debat over menselijke rationaliteit in de echte wereld een belangrijk effect kan veroorzaken. Een belangrijk verschil tussen de aanhangers van het model van de rationele actor en de sceptici die dit model ter discussie stellen, is dat de aanhangers het als vanzelfsprekend beschouwen dat de formulering van een keuze niet van invloed kan zijn op voorkeuren in verband met belangrijke problemen. Ze zijn zelfs niet geïnteresseerd in een onderzoek naar dit probleem en daarom blijven we vaak opgescheept met minderwaardige kantoor huren amsterdam uitkomsten. De sceptici over rationaliteit worden hierdoor niet verrast. Ze hebben geleerd gevoelig te zijn voor de invloed van irrelevante factoren bij het vaststellen van voorkeuren, en ik hoop dat de lezers van dit boek deze gevoeligheid hebben verworven.

Een uitdaging

Een uitdaging aan de economie Omslag van voorkeur speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van het gesprek tussen psychologen en economen.3 De omslagen die de aandacht trokken, zijn gerapporteerd door Sarah Lichtenstein en Paul Slovic, twee psychologen die tegelijk met Amos als postdocs aan de Universiteit van Michigan gewerkt hebben. Zij hebben een experiment over voorkeuren tussen weddenschappen uitgevoerd dat ik hier in een licht vereenvoudigde vorm presenteer. U krijgt een keuze aangeboden tussen twee weddenschappen die op een roulettewiel met 3 6 sectoren gespeeld zullen worden. Weddenschap A: 11136 kans om 160 dollar te winnen, 25136 kans om 15 dollar te verliezen. Weddenschap B: 35136 kans om 40 dollar te winnen, 1136 kans om 10 dollar te verliezen.
U wordt gevraagd te kiezen tussen een veilige en een riskantere weddenschap: een bijna kantoor huren utrecht zekere winst van een bescheiden bedrag, of een kleine kans om een aanzienlijk hoger bedrag te winnen, met een grote kans op verlies. Veiligheid heeft de overhand en B is duidelijk de meest gemaakte keuze. Kijk nu naar elke weddenschap afzonderlijk: tegen welke laagste prijs zou u de weddenschap, als u deze bezat, verkopen? Houd in gedachten dat u niet met iemand onderhandelt; uw taak is de laagste prijs vast te stellen waarvoor u echt bereid zou zijn de weddenschap uit handen geven. Probeer dit. Misschien kantoor huren eindhoven ontdekt u bij deze taak dat de winst die bij de weddenschap kan worden binnengehaald, het saillante element is en dat uw beoordeling van wat de weddenschap waard is op die winstmogelijkheid berust. De uitkomsten ondersteunen deze gissing, en de verkoopprijs van weddenschap A ligt hoger dan die van weddenschap B. Dit is een omslag van voorkeur: mensen verkiezen B boven A, maar als ze zich voorstellen dat ze slechts één van deze weddenschappen bezitten, hechten ze een hogere kantoor huren rotterdam  waarde aan A dan aan B. Net als in de overvalscenario’s doet de omslag van voorkeur zich voor omdat een gecombineerde beoordeling de aandacht richt op een bepaald aspect van de situatie (het feit dat weddenschap A veel minder veilig is dan weddenschap B) dat bij een afzonderlijke beoordeling minder in het oog springt. De kenmerken die bij een afzonderlijke beoordeling het verschil tussen de beoordelingen van de opties veroorzaakten (het schrijnende gegeven dat het slachtoffer in de verkeerde winkel was beschoten en de bijzondere aandacht voor de winstmogelijkheid), blijven onopgemerkt of worden als irrelevant beschouwd wanneer de opties in combinatie beoordeeld worden. De emotionele kantoor huren amsterdam reacties van Systeem 1 zullen veel eerder de doorslag geven bij een afzonderlijke beoordeling; de vergelijking die gemaakt wordt bij een gecombineerde beoordeling, vraagt altijd om een zorgvuldiger en intensievere beschouwing, die een beroep doet op Systeem 2.

De verzameling keuzen

Deze keuze is gemakkelijk! De optie BC domineert zelfs de optie AD (de technische term voor het feit dat één optie onmiskenbaar beter is dan een andere). U weet al wat er nu volgt. De dominante optie BC is de combinatie van de kantoor huren utrecht twee afgewezen opties in het eerste paar beslissingsproblemen, de combinatie waaraan in ons oorspronkelijke onderzoek slechts 3 procent van de proefpersonen de voorkeur gaf; 73 procent van de proefpersonen sprak zich uit voor de minder goede optie AD. r
Breed of smal? Deze verzameling keuzen heeft ons veel te zeggen over de grenzen van menselijke rationaliteit. Eén ding is dat hij ons het ware karakter toont van menselijke voorkeuren: een hopeloze zinsbegoocheling. Kijk nog een keer naar het laatste probleem, het gemakkelijke. Had u zich de mogelijkheid kunnen voorstellen dat dit simpele keuzeprobleem kantoor huren eindhoven uiteengelegd kon worden in een tweetal problemen waarbij mensen in grote meerderheid voor een minder goede optie zouden kiezen? Dit is een algemeen geldende waarheid: elke simpele keuze in termen van winst en verlies kan op ontelbare wijzen worden uiteengelegd in een combinatie van keuzen die onredelijke voorkeuren opleveren. Het voorbeeld laat ook zien dat het kostbaar is om bij winst een afkeer van risico te hebben en bij verlies het risico op te zoeken. Deze houdingen maken kantoor huren rotterdam mensen bereid om eerder voor een zekere winst een prijs te betalen dan een gok aan te gaan, en ook bereid om een prijs te betalen (in verwachte waarde) om een zeker verlies te vermijden. Beide betalingen
31. Riskante beleidsbeslissingen 3 5 9
komen uit dezelfde portemonnee, en wanneer je op hetzelfde moment tegenover beide problemen komt te staan, zijn de tegenstrijdige houdingen waarschijnlijk niet optimaal. Er waren twee manieren om de beslissingen r en 2 te presenteren: • binnen een smal kader: een kantoor huren amsterdam opeenvolging van twee eenvoudige beslissingen, die afzonderlijk in beschouwing worden genomen; • binnen een breed kader: één enkele omvattende beslissing, met vier keuzemogelijkheden.