De inhoud van bestemmingsplannen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het bestemmingsplan treedt niet na afloop van de beroepstermijn in werking indien een door Gedeputeerde Staten of de inspecteur ingediende zienswijze niet volledig is overgenomen of het bestemmingsplan kantoorruimte huren utrecht anders dan het ontwerp is vastgesteld. (Indien het bestemmingsplan anders dan het ontwerp is vastgesteld omdat de gemeenteraad juist gevolg geeft aan de ingediende zienswijze van Gedeputeerde Staten of de inspecteur, treedt het bestemmingsplan wel in werking)
Het niet in werking treden heeft als doel belanghebbenden gedurende de gebruikelijke termijn van zes weken in geval van beroep de gelegenheid te geven een voorlopige voorziening aan te vragen voordat het kantoorruimte huren eindhoven gewijzigde bestemmingsplan in werking treedt; Gedeputeerde Staten of de minister van VROM de gelegenheid te geven aan de gemeenteraad een aanwijzing te geven.
Deze aanwijzing-ook wel reactieve aanwijzing genoemd -heeft de strekking dat het onderdeel waarop de zienswijze betrekking heeft geen deel blijft uitmaken van het bestemmingsplan zoals het is vastgesteld (art. 3.8 lid 6 Wro). Zie omtrent aanwijzingen paragraaf 4.5. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt na de aanwijzing met kantoorruimte huren rotterdam uitsluiting van dat onderdeel, samen met het aanwijzingsbesluit bekendgemaakt. Dat gebeurt dan zeven weken na de vaststelling van het bestemmingsplan. Gedeputeerde Staten en de minister hebben een speciale motiveringsplicht bij het geven van de aanwijzing: in de redengeving vermelden zij de aan het besluit ten grondslag liggende feiten, omstandigheden en overwegingen die hen beletten het betrokken provinciaal of nationaal belang met inzet van andere aan hen toekomende kantoorruimte huren amsterdam bevoegdheden te beschermen. Andere bevoegdheden zijn bijvoorbeeld het stellen van algemene regels bij of in een provinciale verordening of AMvB omtrent de inhoud van bestemmingsplannen (zie paragraaf 4.5) of het vaststellen van een provinciaal of rijksinpassingsplan (zie subparagraaf 4.2.5).

Voorbeelden uit de vastgoedsector

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Te laat aan procedure meedoen Volgens art. 6:13 Awb kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit genomen op een bezwaarschrift of in kantoorruimte huren utrecht administratief beroep, door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen bezwaar te hebben gemaakt of administratief beroep te hebben ingesteld tegen het oorspronkelijke besluit. Deze bepaling betekent dat men niet later in een procedure kan instappen, maar dat men vanaf het oorspronkelijke besluit moet procederen.
Privaatrechtelijke handelingen Tegen privaatrechtelijke handelingen van de overheid kan worden geprocedeerd bij de burgerlijke rechter. Voordat kantoorruimte huren eindhoven een overheid een privaatrechtelijke rechtshandeling verricht, zal het desbetreffende bestuursorgaan altijd een besluit nemen om deze rechtshandeling te verrichten. De vraag is relevant of tegen een dergelijk besluit wel de Awb-procedure openstaat. In de Awb wordt deze vraag ontkennend beantwoord. Art. 8:3 Awb bepaalt namelijk dat tegen een besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling geen beroep kan worden ingesteld. Deze bepaling bevestigt de zogenoemde kantoorruimte huren rotterdam oplostheorie: besluiten ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling worden gelijkgesteld met de privaatrechtelijke rechtshandeling zelf. Tegen deze besluiten moet dus beroep worden ingesteld bij de burgerlijke rechter.
•Voorbeeld De gemeente besluit tot verkoop van een bouwperceel. Tegen het raadsbesluit is op grond van art. 8:3 Awb geen beroep krachtens de Awb mogelijk; wel is beroep mogelijk bij de burgerlijke rechter.
Negatieve lijst In art. 8:5 Awb wordt verwezen naar een bijlage bij de Awb. Tegen besluiten op grond van wettelijke voorschriften die in deze bijlage staan (de zogenoemde negatieve lijst) kan geen Awb-beroep worden ingesteld.
•Voorbeeld zijn: de kantoorruimte huren amsterdam Onteigeningswet; art. 43 Wet op de bodembescherming, voor zover inhoudende de afwijzing van een verzoek; een groot aantal artikelen uit de Landinrichtingswet; art. 25 WRO (het niet of niet-tijdig beslissen over de vaststelling van een bestemmingsplan).
3

Rechtszekerheidsbeginsel

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Rechtszekerheidsbeginsel Een besluit moet zekerheid aan een burger geven. Als bijvoorbeeld een burger door het bestuursorgaan wordt gewaarschuwd kantoorruimte huren utrecht dat het zal optreden als de burger niet zelf tijdig illegaal handelen stopt of herstelt (de waarschuwing heet een aanzegging bestuursdwang), moet de burger uit dat besluit precies kunnen lezen welk handelen bedoeld wordt, wat hij moet doen en binnen welke tijd. Een burger moet ook zekerheid aan een besluit kunnen ontlenen in de zin dat een besluit niet door een volgend besluit wordt teruggedraaid. Terugwerkende kracht kantoorruimte huren eindhoven geven aan een besluit ten nadele van een burger is niet toegestaan.
• Voorbeeld Als het bestuursorgaan te veel salaris aan een ambtenaar betaalt, kan dat worden teruggevorderd, tenzij daarmee lang gewacht wordt of de ambtenaar niet had kunnen begrijpen dat hij te veel salaris had ontvangen.
Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak geeft een ander voorbeeld.
• Voorbeeld Ingevolge art. 15 lid 1 aanhef en onder a WRO, kan bij het bestemmingsplan worden bepaald, dat burgemeester en wethouders met inachtneming van de in het plan vervatte regelen bevoegd zijn vrijstelling te verlenen van bij het plan aan te geven voorschriften. De Afdeling kantoorruimte huren rotterdam bestuursrechtspraak was van oordeel dat de in een bestemmingsplan vervatte regelen, die de bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling openen of nader regelen, uit een oogpunt van rechtszekerheid een voldoende objectieve (kwantitatieve en kwalitatieve) begrenzing van deze bevoegdheid moesten inhouden. Aan dit vereiste was in dit geval niet voldaan. (ABRvS 30 augustus 1999, nr. HOl .99.0016, Gst. 2000, 7116, nr. 7)
3.1 Algemene wet bestuursrecht 91
Vertrouwensbeginsel Gewekte verwachtingen moeten worden gehonoreerd, mits degene die de toezegging doet, ook de bevoegdheid heeft kantoorruimte huren amsterdam om die na te komen.
•Voorbeeld Zo is het de gemeenteraad die bestemmingsplannen herziet. Een toezegging daarover van burgemeester en wethouders wordt daarom niet als gewekte verwachting gehonoreerd. Dat geldt ook voor toezeggingen van ambtenaren.

Relatie met andere wetgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ad c Inrichtingseisen De inrichting moet voldoen aan bij AMvB te stellen eisen in het belang van de sociale hygiëne (art. 10 Drank- en Horecawet). Er zijn bijvoorbeeld bepalingen over de minimale oppervlakte en de kantoorruimte huren utrecht aanwezigheid van toiletten. Voor de exploitanten van een horecabedrijf zijn in de Drank- en horecawet (art. 20) bepalingen opgenomen waaruit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid blijkt:
10.1 Drank- en Horecawet 419
In een inrichting mag niet getapt worden voor personen jonger dan 16 jaar. Een slijter mag geen sterke drank verkopen aan personen jonger dan 18 jaar oud. In een inrichting mag de bedrijfsleider of beheerder niet toestaan dat er zich personen in kennelijke staat van dronkenschap bevinden. Personen kantoorruimte huren eindhoven onder de 16 jaar mogen alleen in de inrichting zijn onder begeleiding van iemand van ten minste 21 jaar oud.
De Drank- en Horecawet heeft raakvlakken met de Wet milieubeheer en de WRO.
Wet milieubeheer Horeca-inrichtingen zijn meldingsplichtig op grond van de Wet kantoorruimte huren rotterdam milieubeheer. Indien het grotere horeca-inrichtingen betreft, zijn deze vaak vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer.
Wet op de Ruimtelijke Ordening Cafés, hotels, slijterijen enzovoort zijn vaak als zodanig bestemd in de gemeentelijke bestemmingsplannen. Vestiging kantoorruimte huren amsterdam van een horecainrichting in een pand dat niet als zodanig is bestemd, is in beginsel niet mogelijk zonder bestemmingsplanwijziging.