De effectenbeurs

Gerelateerde afbeelding

De effectenbeurs beloont zo saneringen meer dan investeringen in Research & Development, scholing en leeftijdsbewust personeelsbeleid. De aandacht voor aandeelhouderswaarde gaat vooral ten koste van kantoorruimte huren utrecht belanghebbenden die een ander ontwikkelingstempo kennen. Zo hebben investeringen in productinnovaties en in training en opleiding van werknemers een andere dynamiek dan de beurskoers. Werknemers hebben meer tijd nodig om zich te ontwikkelen tot creatief en productief lid van de bedrijfscultuur dan de tijd tussen twee kwartaalcijfers. Er is met andere woorden vooral ook (weer) behoefte aan een langetermijnoriëntatie van kapitaalverschaffers en van de ondernemingsleiding. Tegen kantoorruimte huren eindhoven de achtergrond van de belangen van andere ‘stakeholders’ kan de positie van aandeelhouders (respectievelijk disciplinering van de vermogensmarkt) dus niet in isolement worden behartigd; de afzetmarkt, de arbeidsmarkt en de daaruit voortkomende eisen zijn in een evenwichtige ontwikkeling van een onderneming evenzeer van belang. Het huidige primaat van ‘shareholders value’ verdient derhalve in een ruimer kantoorruimte huren rotterdam kader van de zogenaamde ‘corporate governance’-discussie op voorhand een zekere relativering. Er zijn meerdere belangen ‘at stake’, zodanig dat een veelheid van verschillende ‘stakeholders’ in voldoende mate aan hun trekken dienen te komen, denk vooral ook aan ‘customer value’
(klantwaarde). de werknemers zelf en allerlei belangengroepen vanuit hun opvattingen over maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen (zie ook paragraaf 3.6).
Afnemers/cliënten
De afnemers of cliënten kopen de producten van een bedrijf of maken tegen betaling gebruik van de deskundigheden die bijvoorbeeld een ziekenhuis, kantoorruimte huren amsterdam bank of adviesbureau via dienstverlening ter beschikking stelt. Wil de klandizie trouw blijven en de cliëntèle de marktprijzen blijven betalen, dan moet het bedrijf of de instelling steeds producten of diensten van goede kwaliteit tegen aanvaardbare prijzen of tarieven blijven leveren. Het is belangrijk om de producten of diensten ook tijdig uit voorraad of bij levertijd op het afgesproken tijdstip af te handelen. Een organisatie verkrijgt hierdoor haar inkomsten en kan zich op die manier verzekeren van de benodigde inkomende geldstroom.
Indien een organisatie zich onvoldoende of niet richt op veranderde behoeften van afnemers van producten of diensten, zullen bestaande producten op een bepaald moment niet worden afgenomen en zal een organisatie hierdoor klanten verliezen.
3.2.2 To eleveranciers
Elke organisatie gebruikt of verbruikt producten of diensten van andere organisaties. Daartoeleveranciers mee ontstaan relaties met toeleveranciers. Toeleveranciers leveren als bijdrage de op order van het bedrijf bestelde grondstoffen, diensten, energie, informatie, productiemiddelen of halffabrikaten. Daarvoor verwachten zij binnen de afgesproken betalingstermijn de gefactureerde marktprijzen te ontvangen. Bij wanbetaling van de zijde van de afnemer kan eventueel stopzetting van de leveranties volgen. Veelal zijn beide partijen gesteld op voortzetting van de klandizie. Correcte afhandeling van de orders is dan ook geboden om ook in de toekomst een blijvende en goede relatie te kunnen onderhouden. In toenemende mate worden daarbij (in bijvoorbeeld ‘co-makership’) eisen gesteld aan kwaliteit, levertijd, flexibiliteit en verantwoorde prijsstelling.

Stadium 4: expansie

Gerelateerde afbeelding

Stadium 4: expansie Cruciaal in dit stadium zijn het vinden en het verkrijgen van de financiële middelen voor het verwezenlijken van een snelle groei. De voornaamste problemen hebben dan ook betrekking op de volgende onderwerpen: Delegatie. Kan de eigenaar een bepaalde hoeveelheid taken (plus de bijbehorende verantwoordelijkheden) aan kantoorruimte huren utrecht anderen delegeren, teneinde de doelmatigheid van het management van zijn snelgroeiende en steeds complexer wordende onderneming te verbeteren! En zo ja, kan er dan sprake zijn van werkelijke delegatie, waarbij de verrichtingen van managers gecontroleerd worden en de ogen niet worden gesloten voor eventuele fouten! Of zal het, zoals zo vaak het geval is, een kantoorruimte huren eindhoven kwestie zijn van terugtreding door de eigenaar? Liquiditeit. Is de liquiditeit voldoende om tegemoet te kunnen komen aan de zware financiële eisen die een groeiproces aan het bedrijf zal stellen (vaak houdt dit in dat de eigenaar moet accepteren dat het vreemde kapitaal het eigen vermogen aanzienlijk overtreft) en wordt de cashflow niet aangetast door onvoldoende controle op de uitgaven of onverstandige kantoorruimte huren rotterdam investeringen als gevolg van het ongeduld van de eigenaar?
De organisatie wordt op den duur verder gedecentraliseerd en, in ieder geval voor een deel, opgesplitst in afdelingen, meestal op het gebied van de verkoop en de productie. De managers op de sleutelposities dienen zeer bekwaam te zijn in het leiden van een groeiende en complexe bedrijfsorganisatie. De systemen worden onder druk van de groei steeds verfijnder en uitgebreider. Er wordt zowel aan afdelingsplanning als aan strategische planspeciafisren ning gedaan, onder leiding van specialisten op deze gebieden. Hoewel de band tussen de eigenaar en het bedrijf losser wordt, wordt het bedrijf dikwijls nog steeds door de eigenaar gedomineerd als gevolg van diens aanwezigheid en de omvang van zijn aandelenbezit. Dit stadium betekent een keerpunt voor de onderneming. Als de kantoorruimte huren amsterdam eigenaar is opgewassen tegen de eisen die de expansie aan hem stelt, zowel op het vlak van de financiën als op het vlak van het management, kan het bedrijf uitgroeien tot een grote onderneming. Is hij echter niet tegen die taak opgewassen, dan kan de onderneming – als de eigenaar zijn beperkingen tenminste tijdig onder ogen ziet – meestal met winst verkocht worden. Maar al te vaak zien we dat de eigenaren er wel in slagen het successtadium te bereiken, maar dat ze vervolgens falen in stadium 4, hetzij omdat ze te snel willen groeien en daardoor in almachtigheidssyndroom financiële moeilijkheden komen (het almachtigheidssyndroom), hetzij omdat ze niet in staat zijn om op de voor het goed functioneren van het bedrijf vereiste wijze te delegeren afwerendheidssyndroom (het alwetendheidssyndroom). Het is natuurlijk mogelijk dat de onderneming dit door snelle groei gekenmerkte stadium doorloopt zonder het oorspronkelijke management. Vaak wordt de ondernemer die het bedrijf heeft opgericht en tot het successtadium heeft gebracht, al of niet tegen zijn wil, door toedoen van de investeerders of crediteuren van het bedrijf vervangen. Als de expansieplannen niet slagen, kan de strategie soms nog zodanig gewijzigd worden dat het bedrijf kan blijven voortbestaan als een succesvolle, evenwichtige en toch nog omvangrijk onderneming. In andere gevallen zal het bedrijf echter terugvallen naar stadium 3 of, als de problemen erg diepgaand zijn, terechtkomen in het overlevingsstadium of zelfs failliet gaan. Hoge rentetarieven en een instabiele economische situatie hebben ervoor gezorgd dat deze laatste twee mogelijkheden in het begin van de jaren tachtig maar al te vaak werkelijkheid werden.

Functioneren van ondernemingsraden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Functioneren van ondernemingsraden in de praktijk In het voorgaande is een beeld geschetst van de verschillende manieren waarop werknemers invloed kunnen uitoefenen op het beleid van een bedrijf als geheel. Hoe het management omgaat met deze medezeggenschapsmogelijkheden laat onderzoek naar het functioneren kantoorruimte huren utrecht van ondernemingsraden ons zien. Grotere bedrijven hebben vaker een OR dan kleinere bedrijven. Van de ondernemingen met meer dan tweehonderd werknemers heeft 94% een OR, bij ondernemingen met vijftig tot honderd werknemers heeft 58% een OR. Van de ondernemingen die geen OR hebben, voert bijna de helft als argument aan dat het personeel er geen behoefte aan heeft. Uit onderzoek, dat is uitgevoerd in kantoorruimte huren eindhoven opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, blijkt ook dat in 80% van de gevallen de relatie tussen OR en bestuurder goed genoemd wordt. Van de bestuurders is 62% tevreden over het functioneren van de OR. Veel ondernemingsraden hebben overigens problemen met het vinden van kandidaten. Vaak zijn geen verkiezingen nodig, omdat er niet meer kandidaten dan zetels zijn. In eenderde van de ondernemingsraden zijn één of meer zetels vacant. De Ondernemingsraad kantoorruimte huren rotterdam kunnen we zien als een orgaan door middel waarvan werknemers direct invloed kunnen uitoefenen op het ondernemingsbeleid. De ondernemingsraad rweeiedige raak van de heeft daarbij een tweeledige taak. Enerzijds is het een overlegorgaan dat is ingesteld in het ondernemingsraad belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen. Anderzijds is het een vertegenwoordigend orgaan van de werknemers. Hoewel de Wet op de ondernemingsraden een aantal malen gewijzigd is, is deze dualistische doelstelling altijd overeind gebleven. Onderzoek naar het functioneren van ondernemingsraden is veelvuldig uitgevoerd. In het verleden hielden ondernemingsraden zich te veel bezig met minder beleidscentrale onderwerpen. Of, zoals men ook wel zei en nog wel zegt: ‘De invloed van de OR wordt minder naarmate de beslissingen belangrijker zijn.’ De invloed van de OR was/is het grootst op kantoorruimte huren amsterdam routinematige beslissingen (zoals het vaststellen van werktijdenschema’s of verbetering van werkomstandigheden), de invloed op strategische beslissingen was/is geringer. Het meer zakelijke klimaat van de jaren tachtig, zich onder meer uitend in de positieve waardering van ondernemerschap en het op de achtergrond raken van medezeggenschapsvraagstukken, heeft tot gevolg dat de positie van ondernemingsraden zich gestabiliseerd heeft. Dit komt onder meer ook door de wetswijziging van 1979, waardoor de ondernemingsraad een meer zelfstandige positie heeft verworven. De ondernemingsraad heeft zich een vaste plaats verworven. De huiver van menig directeur-bestuurder voor de OR bleek onterecht.

Kerntaken managementproces

Gerelateerde afbeelding

In het managementproces ofwel het proces van leidinggeven en organiseren worden bij nadere uitwerking twee kerntaken onderscheiden, namelijk de constituerende taak en de dirigerende taak van de leiding. Deze taken kenmerken zich door bevoegdheid tot het nemen van kantoor huren utrecht beslissingen en het nemen van initiatief.
Constituerende taken constitueren Constitueren is het scheppen van een kader waarbinnen de daadwerkelijke uitvoering kan plaatsvinden. Constituerende taken zijn onder andere het vaststellen van de doeleinden die door een organisatie of door een afdeling bereikt moeten worden, het aangeven van de algemene beleidslijnen, het maken van een beleidsplan en de daar bijbehorende kantoor huren eindhoven actieplannen en procedures om de plannen op korte, middellange en langere termijn te kunnen realiseren. Naast het aangeven van de doeleinden behoort ook het scheppen van de voorwaarden om deze doeleinden te kunnen bereiken tot de constituerende taak, zoals het opbouwen van de organisatiestructuur, het maken van een functie- en taakverdeling, het verdelen van kantoor huren rotterdam beslissingsbevoegdheden over afdelingen en functionarissen, het vaststellen van procedures en het voorzien in de nodige communicatiekanalen en overleg- en inspraakorganen.
Samenvattend kunnen we stellen dat constituerende taken betrekking kantoor huren amsterdam hebben op het vooruitzien, plannen en organiseren. In termen van Fayol zijn dit dus de eerste twee elementen: beleid bepalen (doelen stellen en plannen maken); organisatie opbouwen (organiseren).

Legitieme sanctiemogelijkheden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Naast gezag in de betekenis vanNaast gezag in de betekenis van formele bevoegdheid is het hebben van prestige van betekenis. Gezag in de betekenis kantoor huren utrecht van persoonlijk prestige is uiteraard van belang voor effectieve machtsuitoefening en de mate van acceptatie door anderen. Het hebben van prestige betekent dat medewerkers in een werksituatie bereid zijn spontaan mee te werken en zonder tegenwerpingen de uitgeoefende leiding accepteren (zonder dat men met de in de formele bevoegdheden verankerde legitieme sanctiemogelijkheden hoeft te schermen). Om begripsverwarring te kantoor huren eindhoven voorkomen is het wellicht goed niet van ‘gezag’, maar van
‘positionele macht’ (formele bevoegdheid) en ‘persoonlijke macht’ (persoonlijk prestige) te spreken. Een persoon heeft macht indien hij/zij over de middelen en eigenschappen beschikt waarmee hij van anderen iets gedaan kan krijgen dat dezen anders mogelijk niet zouden doen, of waarmee hij in elk geval anderen in hun gedrag kan beïnvloeden. Van machtsuitoefening is sprake indien iemand van zijn macht gebruikmaakt en zijn invloed (onder andere door communicatie) in kantoor huren rotterdam het gedrag en in opvattingen en meningen van anderen merkbaar is. Dit alles betekent dat de invloed die een manager kan uitoefenen, voor een deel afhangt van de bereidheid van anderen om naar hem te luisteren. Beschikt een manager over weinig of geen prestige dan zal het simpele gegeven dat hij tot de gemiddelde gezagsdragers behoort, onvoldoende blijken te zijn om de gang van zaken binnen de organisatie daadwerkelijk te bepalen. Daar komt tevens bij dat, onder andere door een relatief hoog ontwikkelingsniveau van de werknemer, een andere kijk is ontstaan op de factor arbeid. Steeds minder aanvaard is een machtsuitoefening die slechts gebaseerd is op eigendom van productiemiddelen. Werkelijke invloed dient te steunen op bekwaamheid en moet als zinvol en in verband met de taak worden ervaren. Men is het er dan ook vaak niet mee eens dat een onderneming kantoor huren amsterdam gesloten wordt, omdat men de eigen behoefte aan bestaanszekerheid even zwaar laat tellen als rentabiliteitsmotieven. is het hebben van prestige van betekenis. Gezag in de betekenis van persoonlijk prestige is uiteraard van belang voor effectieve machtsuitoefening en de mate van acceptatie door anderen. Het hebben van prestige betekent dat medewerkers in een werksituatie bereid zijn spontaan mee te werken en zonder tegenwerpingen de uitgeoefende leiding accepteren (zonder dat men met de in de formele bevoegdheden verankerde legitieme sanctiemogelijkheden hoeft te schermen).