Beloning/salariëring

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Beloning/salariëring. Systematisch, waarbij voor het topkader verschillen in de beloning zijn te relateren aan verschillen in prestaties. Beheersingssysteem: Ten behoeve van controle én bijsturing: delegatie van product-marktbeslissingsbevoegdheden binnen het terrein kantoorruimte huren utrecht van de huidige activiteiten, dat wil zeggen: voorzover dit de expansiestrategie betreft, terwijl dit gepaard gaat met indirecte ‘control’ door middel van resultatenanalyse. Strategische keuze. Keuze te maken in de vorm van toe- en/of uittreding in bedrijfstakken, toewijzing van middelen aan divisies in onderscheidene bedrijfstakken en bepaling van het groeitempo van divisies en van het concern als geheel.
Variant in deze ontwikkelingsfase ‘financiële’ conglomeraat In dit stadium dient ook de variant, de holding of het ‘financiële’ conglomeraat, die een kantoorruimte huren eindhoven aantal werkmaatschappijen beheerst te worden vermeld. Bij deze variarn zijn de concerndiensten anders gericht. De concerndiensten beperken zich dan doorgaans tot administratieve en financiële ‘contra!’, concernstrategie, juridische zaken en personeelszaken.
Ondernemingen die door een sterk streven naar diversificatie in een breed veld van inhoudelijk zeer verschillende bedrijfsactiviteiten in zeer verschillende takken van industrie of dienstverlening zijn uitgegroeid, zullen deze bedrijfsactiviteiten ook onderbrengen in concernvorm, maar nu in de vorm van een holding (als ‘moeder’) met de bedrijfsactiviteiten in afzonderlijke werkmaatschappijen (als ‘dochters’). Vervolgens kantoorruimte huren rotterdam zijn deze eventueel weer ondergebracht in ‘divisies’, die dan clusters vormen van werkmaatschappijen die onderling enige samenhang vertonen (bijvoorbeeld in een divisie ‘Industriële bedrijven’). holding De holding beschikt dan slechts over een beperkt apparaat centrale concerndiensten (denk aan Vendex); deze dienen met name ten behoeve van de financieel-economische besturing van de concernactiviteiten op de korte en op de langere termijn.
Ingrepen in de structuur van organisaties zijn niet nieuw. Zo lang organisaties bestaan, worden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden herverdeeld. Uitgaande van groei en verdergaande functieverdeling is ‘uitdijen’ en ‘verdiepen’ van organisaties in het verleden gemeengoed geweest. De laatste jaren zien we dat managers en bestuurders zich moeite en inspanning getroosten om organisatiestructuren te verplatten. Dit lijkt ‘tegennatuurlijk’. Door de organisatie kantoorruimte huren amsterdam platter te structureren blijkt het echter mogelijk te zijn beter tegemoet te komen aan de eisen van externe partijen, flexibeler te zijn, de satisfactie voor verplatting de medewerkers te verbeteren en de productiviteit te verhogen. Verplatting is daarmee een structuuringreep die veel mogelijkheden biedt om de effectiviteit te verbeteren, zoals in de praktijk blijkt.

Het dubbelgebonden leren

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het dubbelgebonden leren van de organisatie doet zich voor wanneer individuele mentale modellen deel gaan uitmaken van de organisatie via gemeenschappelijke mentale modellen, die op hun beurt weer invloed kantoorruimte huren utrecht hebben op het handelen van de organisatie. In beide gevallen schept het leren met een dubbele lus mogelijkheden voor belangrijke verbeteringen in gevallen waarin het verschaffen van een nieuw kader voor een bekend probleem, geheel nieuwe wegen kan openen voor oplossingen. Van een ‘lerende organisatie’ is sprake als expliciet vanuit dit model als kantoorruimte huren eindhoven geheel wordt gewerkt. Gebeurt dit niet, dan leert een organisatie ‘slechts’ ad hoc, versnipperd of opportunistisch. Ook hierin liggen leermomenten die bij werking naar het niveau van de meeromvattende organisatie moeten worden opgetild om daarvan in de toekomst profijt te kunnen hebben.
‘Ad hoc’-leren of situationeel leren Een goed voorbeeld van situationeel leren is crisismanagement. Elk probleem wordt opgelost wanneer het zich voordoet, maar wat er van geleerd wordt, wordt niet meegenomen naar het volgende probleem. Het tegendeel hiervan is bijvoorbeeld kantoorruimte huren rotterdam kwaliteitsverbetering: hier wordt ‘ad hoc’-leren tot een minimum beperkt door het systematisch verzamelen van gegevens, analyse en standaardisatie.
Versnipperd leren Klassieke voorbeelden van versnipperd leren vormen universiteiten. Hoogleraren binnen hun muren kunnen ’s werelds grootste experts zijn op het gebied van management, füunciën, operations en marketing, maar de universiteit kan die hoogwaardige kennis niet aanwenden om haar eigen organisatie te besturen. Zeer decentraal geleide organisaties die niet de mogelijkheid bieden om intern netwerken op te bouwen lopen hetzelfde risico.
Opportunistisch leren Het komt voor dat organisaties met opzet hun eigen standaardprocedures trachten te omzeilen, omdat de gewone gang van zaken kantoorruimte huren amsterdam soms belemmerend werkt. Dan wil zo’n organisatie de schakel tussen gemeenschappelijke mentale modellen en actie vanuit de organisatie verbreken, bijvoorbeeld om snel gebruik te kunnen maken van een buitenkans. Wachten tot de hele organisatie de nodige veranderingen heeft ondergaan duurt veel te lang. Als het al gewenst is dat de organisatie überhaupt verandert.

Soorten beslissingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Zoals we reeds in subparagraaf 1.3.2 hebben aangegeven, kunnen in het proces van leidinggeven drie soorten beslissingen onderscheiden worden: strategische beslissingen organisatorische beslissingen operationele beslissingen.
In figuur 5. 1 zijn deze drie soorten beslissingen gerelateerd aan de taakstelling en kantoorruimte huren utrecht inbreng van de verschillende niveaus van leiding en uitvoering in de organisatie.
Het aantal te nemen beslissingen in organisaties is groot. De te nemen beslissingen kunnen echter nogal verschillend van aard zijn. Het hierna te beschrijven fasegewijze verloop van processen van besluitvorming is echter geldend voor alle soorten beslissingen. Daarbij moet dan uiteraard wel worden bedacht dat de inhoud van de verschillende fasen en de mogelijkheden om voldoende informatie te kantoorruimte huren eindhoven verzamelen per soort beslissing nogal kunnen uiteenlopen.
Een beslissing kan belangrijk of minder belangrijk zijn, bijvoorbeeld naar gelang de grootte van de geldbedragen die ermee gemoeid zijn. De beslissing over de aanschaf van l 00 ballpointvullingen is bijvoorbeeld van een geheel andere orde dan de beslissing over de aanschaf van een hooggeautomatiseerde productielijn. Ook kan bijvoorbeeld het aantal personen waarop een beslissing betrekking heeft verschillen; of kantoorruimte huren rotterdam verschilt de tijdsduur waarbinnen verantwoording moet worden afgelegd en waarbinnen effecten van een beslissing merkbaar worden. Het risico of de onzekerheid waarmee een beslissing gepaard gaat, kan dus nogal uiteenlopen. Ook kunnen de emotionele reacties die beslissingen uitlokken van geval tot geval verschillen.
Naarmate te nemen beslissingen meer aspecten hebben en belangrijker zijn, zullen in de fasen van voorbereiding van de beslissing wellicht ook meer deskundigen (uit eigen stafafdelingen) worden kantoorruimte huren amsterdam geraadpleegd. Een beslissing over in te stellen variabele werktijden in een bankinstelling of over vervroegde uittreding in een industrieel bedrijf heeft zowel technische als economische als sociaal-psychologische aspecten. Met al deze aspecten zal uiteraard rekening gehouden moeten worden alvorens uiteindelijk tot een beslissing kan worden gekomen.

KOERSBEPALING EN DE LERENDE ORGANISATIE

Gerelateerde afbeelding

Deze vragen lijken simpel te beantwoorden, maar behoren desalniettemin tot de moeilijkste die er zijn. Ze moeten weloverwogen en doordacht worden beantwoord, omdat ze de uitkomsten van de strategische planning in hoge mate bepalen. De missie mag niet te eng of te ruim worden geformuleerd; enerzijds dient ze een duidelijke kantoorruimte huren utrecht richting aan te geven, anderzijds mag ze niet direct al allerlei strategische alternatieven uitsluiten. De missie is evenwel (ook) een communicatiemiddel naar de organisatie toe en zal kort, zakelijk en vooral ook pakkend en motiverend moeten worden geformuleerd.
Criteria hij evaluatie en keuze Teneinde een weloverwogen keuze uit de alternatieven te kunnen maken is het noodzakelijk de te verwachten gevolgen van elk alternatief te analyseren. Het is van belang deze gevolgen vanuit verschillende gezichtspunten te inventariseren. Zo kan kantoorruimte huren eindhoven bezien worden welke de gevolgen op korte en op langere termijn zijn. Soms is het zo bij een bepaald alternatief dat de perspectieven op lange termijn zeer aantrekkelijk zijn, maar dat voor de korte termijn problemen Le verwachten zijn. Ook het omgekeerde kan het geval zijn.
gewenste en ongewenste Tevens is te bezien of een alternatief naast gewenste en wenselijk geachte gevolgen evengevolgen tueel nog ongewenste gevolgen heeft. De neiging zal mogelijk hebben bestaan de ongewenste gevolgen te negeren of te onderschatten. Men is nogal eens kantoorruimte huren rotterdam geneigd het accent te leggen op de goede kanten van eigen ideeën. kwantificeerbare en nier re Tot slot kan men nagaan welke de kwantificeerbare (bijvoorbeeld marktgroei, cashkwanrificeren gevolgen flow) en de niet te kwantificeren gevolgen zijn. Deze laatste, bijvoorbeeld milieugevolgen of imagoverbetering voor de organisatie, kunnen van wezenlijke betekenis zijn.
Naast de hiervoor genoemde criteria zijn nog enige criteria naar voren te brengen die specifiek zijn voor het maken van strategische keuzen, en wel: consistentie (duidt op de mate van overeenstemming en aansluiting) tussen de gekozen strategie en aspecten van de organisatie in termen van de doelstellingen, de persoonlijke waarden en de bekwaamheden. fl•l•fr!fl!.i Zo kan een bepaald alternatief wel het gestelde groeidoel in positieve zin ondersteunen, maar niet de wens van de leiding om de verhoudingen tussen het eigen en het vreemde vermogen constant te houden. Een nieuwe kantoorruimte huren amsterdam activiteit vraagt wellicht meer vermogen dan door de organisatie zelf of door aandeelhouders of overige financieel belanghebbenden kan worden opgebracht. In een dergelijk geval zal een nadere overweging van beide doeleinden met betrekking tot groei en financieringsstructuur moeten plaatsvinden, of er zal verder gezocht dienen te worden naar andere alternatieven.

KOERSBEPALING EN DE LERENDE ORGANISATIE

Gerelateerde afbeelding

Uit studies naar de introductie van nieuwe producten blijkt dat het soms vijf tot tien jaar duurt voordat het nieuwe product een vernietigende slag toebrengt aan de oude producten. Deels is dit te verklaren door traagheid bij het reageren van de afnemers. Ook blijkt veelal dat de nieuwe producten te lijden hebben van kinderziekten. Vooral kantoorruimte huren utrecht dit laatste verschijnsel heeft veel traditionele aanbieders na aanvankelijke onrust in slaap gesust. Het nieuwe product zou het toch wel niet maken in de markt. Alle mankementen schrikken de afnemers af. Er werd geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de revolutionaire producten geperfectioneerd konden worden. De slag werd volgens de studies pas bij de introductie van deze geperfectioneerde producten toegebracht.
Nieuwe toetreders (aanbieders) Nieuwe toetreders op een markt leiden tot het intensiveren kantoorruimte huren eindhoven van de concurrentie. Een groter aantal aanbieders in de markt vecht om dezelfde hoeveelheid afzet. Voorbeelden van nieuwe toetreders nieuwe toetreders op de Nederlandse markt zijn onder meer Belgische fabrikanten die jenever en dagverse melk aanbieden, alsmede vele aanbieders op andere markten uit Azië. Bij de kwestie of nieuwe toetredingen mogelijk zijn, dient de vraag gesteld te worden toetredingsdrempels welke toetredingsdrempels bestaan. Deze kunnen onder meer gelegen zijn in de omvang van de vereiste investering, het toegang kantoorruimte huren rotterdam hebben tol distributiekanalen, het bestaande overheidsbeleid, het hebben van niet-inhaalbare voordelen van de bestaande aanbieders (patenten, locaties, enzovoort). Deze punten kunnen inzicht geven in de ernst van de dreiging van nieuwe concurrenten. Daarnaast kan men zich afvragen welke bedrijven nieuw op de markt zouden willen toetreden. Zonder uitputtend te zijn kunnen de volgende groepen aangegeven worden: producenten uit andere regio’s (bijvoorbeeld Japan, Europa, maar ook regionale winkelketens die willen groeien, denk bijvoorbeeld aan Blokker); aanbieders uit andere segmenten van de markt die willen ‘upgraden’ (denk aan het beeld dat de HEMA nu heeft en kantoorruimte huren amsterdam vergelijk dit met dat van tien jaar terug); producenten op ‘aanpalende’ terreinen (denk aan het naar elkaar toegroeien van telecommunicatie en dataprocessing).
De ervaring heeft geleerd dat vele bedrijven het tot de markt toetreden van nieuwe concurrenten zeer onderschatten. Wat niet gezien werd, heeft wel gedeerd.

Actieplan: planning en communicatie

Gerelateerde afbeelding

Actieplan: planning en communicatie
actieplan Het kan een enorm verschil maken als een bedrijf een uitgewerkt actieplan heeft voor het soort crises dat in de eigen bedrijfstak kan kantoorruimte huren utrecht voorkomen, zodat er teams klaarstaan die strategisch en tactisch de leiding op zich kunnen nemen. Een plan voor noodsituaties dat is toegesneden op deze organisatie en de specifieke problemen die zich daarin kunnen voordoen, voorkomt meestal dat de problemen buitensporige proporties aannemen.
Wie voor dit soort dingen een antenne ontwikkelt, kan een dreigende crisis vaak van tevoren zien aankomen. Massale ontslagaanvragen voor werknemers, een verdacht patroon bij het intrekken van bestellingen kantoorruimte huren eindhoven door klanten, en actievoerders die hun tenten opslaan in de buurt van een bedrijf zijn onmiskenbaar tekenen dat er moeilijkheden op komst zijn. Het echte probleem is dat mensen in de eerste stadia meestal geen aandacht schenken aan waarschuwingssignalen, gewoon omdat ze die niet willen zien. Daarom zijn planning en communicatie sleutelwoorden. Het is ook een kwestie van het consequent onderhouden van contacten met (externe) partijen en het creëren van informatiebronnen en steeds alert zijn.
Dezelfde factoren kantoorruimte huren rotterdam komen steeds terug ‘Het interessante aan crises, die onder de meest uiteenlopende omstandigheden optreden, is dat ze ontzettend veel op elkaar lijken’, Ten Berge in het boek De eerste 24 uur. Dat geldt zowel voor de externe factoren als voor de psychologische reacties daarop.
Wat de externe factoren betreft, zijn dat: schade; een reeks escalerende gebeurtenissen; de tijd werkt niet in uw voordeel; de nieuwsmedia komen erop af; geruchten en speculaties dreigen de overhand te krijgen.
Het is opmerkelijk kantoorruimte huren amsterdam dat mensen die plotseling met een crisis te maken krijgen zo vaak op dezelfde manier reageren. De meest voorkomende psychologische reacties zijn: ongeloof; in de schulp kruipen; paniekerige kamikazeacties; een bekrompen visie afschuiven van de schuld; gekwetste gevoelens.

Maatschappelijke verantwoording

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Maatschappelijke verantwoording, verslaglegging en risicomanagement
Elke organisatie is een doelrealiserend samenwerkingsverband van mensen en middelen dat in een sociaal-economische en technologische omgeving streeft naar voortbestaan. Voorwaarde is echter wel dat de beloning kantoorruimte huren utrecht van de belanghebbende werknemers, consumenten, aandeelhouders en anderen zodanig moet zijn dat zij bereid blijven hun deelname in de organisatie voort te zetten. Een organisatie moet op die manier haar maatschappelijke functie en haar bestaansrecht steeds opnieuw rechtvaardigen. In onze tijd wordt dit vanuit de maatschappij gevraagd en wordt de handel en wandel van organisaties met kritische belangstelling kantoorruimte huren eindhoven gevolgd.
Een organisatie moet steeds bereid zijn verantwoording aan belanghebbende partijen af te leggen en deze partijen via het verstrekken van informatie inzicht te geven in de gang van zaken van de organisatie. Dit geldt voor externe belanghebbenden als aandeelhouders, banken, vakorganisaties, overheid en andere, maar in het bijzonder ook voor de werknemers als interne belanghebbenden. Deze kantoorruimte huren rotterdam vanzelfsprekendheid heeft echter een wettelijke basis nodig (gehad) om in de organisaties ingevoerd te worden. Een werknemer is niet alleen een leverancier van arbeidskracht, maar heeft ook capaciteiten tot meedenken over organisatieproblemen en is ook bereid tot het dragen van medeverantwoordelijkheid. Een werknemer aanvaardt weliswaar een gezagsrelatie ten opzichte van zijn chef (op een bepaalde afdeling) in de organisatie en is daarmee in bepaalde opzichten een ondergeschikte in het samenwerkingsverband. Dit neemt uiteraard niet weg dat ook hij geïnformeerd wil zijn over de gang van zaken in de gehele organisatie. Hiermee zijn immers ook belangen gemoeid. De werknemer-participant toont weliswaar zijn bereidheid zijn persoonlijke doeleinden kantoorruimte huren amsterdam tot op zekere hoogte ondergeschikt te maken aan de doelstelling van de organisatie als geheel, toch zal ook de werknemer invloed willen hebben op de richting waarin vanuit de organisatie wordt gewerkt. Interne belanghebbenden wensen dan ook niet alleen informatie te ontvangen, maar willen ook medezeggenschap om invloed te kunnen uitoefenen op beslissingen over belangrijke organisatieaangelegenheden.

Personeel wordt mobieler en autonomer

Gerelateerde afbeelding

Personeel wordt mobieler en autonomer
GSM dient de liefde: hoe belangrijk is de gsm in liefdesrelaties?
Niet alleen in Japan wordt de gsm gebruikt om amoureuze afspraken te arrangeren. Uit een aanvullend onderzoek van Motorola Benelux blijkt dat het apparaat ook in Europa wordt aangewend om liefdesrelaties te onderhouden. Uit het onderzoek onder 240 mobiele bellers kantoorruimte huren utrecht blijkt dat de gsm vaak een intermediair is tussen geliefden. Bijna 80% van de jongeren onder de twintig noemt de gsm ‘belangrijk’ tot ‘zeer belangrijk’ bij het onderhouden van de liefdescontacten. Onder ouderen neemt de importantie van de mobiele telefoon af in liefdesrelaties, maar er doet zich een uitzondering voor. In de leeftijdsgroep 30-54 jaar blijkt 3% de gsm ineens weer ‘zeer belangrijk’ te vinden. In de leeftijdsgroep 25-29 acht nog niemand het ‘zeer belangrijk’ om zijn mobiel te gebruiken voor liefdesgesprekken. Wie kantoorruimte huren eindhoven de cijfers verder bestudeert, stuit op een nieuwe culturele trend. Bellers boven de dertig jaar gebruiken de gsm om geheime relaties op te bouwen. Uit het onderzoek blijkt dat 13% van deze doelgroep een tweede mobiele telefoon heeft aangeschaft om intieme privégesprekken te kunnen voeren. In de doelgroep onder de 30 is er niemand die een tweede telefoon heeft voor zijn amourettes. Dennis Stevens, marketingmanager bij Motolola Benelux: ‘In België gaf 5% van de mannen kantoorruimte huren rotterdam boven de 30 jaar aan een tweede mobiele telefoon te hebben voor geheime afspraken.’ De Britse onderzoekster noemt dit in haar rapport onverbloemd de ‘shag-bile’ (gemeenschapsmobiel). Motorola zegt de gegevens te gaan gebruiken in zijn marketingstrategie. De Amerikanen verloren de afgelopen tijd terrein ten koste van het trendgevoelige Finse Nokia. Marketingmanager Stevens: ‘Onze toestellen zijn goed. We moeten alleen beter weten wat de klant wil.’
Het behoeftepatroon van werknemers verandert: er is een trend naar grotere betrokkenheid en meer autonomie. Het personeel wil meepraten over het takenpakket en is ook bereid van taak te wisselen (flexibilisering). Het managen van mobiliteit en kwaliteit van medewerkers is kantoorruimte huren amsterdam daarmee een belangrijk aandachtspunt.
Turbulentie van de vraag Het consumentengedrag verandert sneller en de behoeften worden pluriformer dan voorheen. Ondernemingen worden daarom gedwongen van één product vele uitvoeringen te maken voor verschillende groepen consumenten. Bovendien moet sneller worden gereageerd op veranderingen van smaak en voorkeuren.
Voor Avéro Verzekeringen (opgenomen in het Achmeaconcern) is dit aanleiding geweest om verschillende business units te vormen voor verschillende cliëntgroepen. Eén van de business units, FBTO, richt zich met ‘direct writing’ op cliënten die zelf voor hun verzekeringen willen zorgdragen. Avéro Leven en Schade werkt
met name voor het tussenpersonenkanaal en Avéro Pensioenen verzorgt voornamelijk bedrijfspensioenen. Elk van deze business units kan zo sneller werken en betere producten ontwikkelen voor specifieke doelgroepen.
Bij enkele van deze ontwikkelingen staan we nu nog nader stil. Herpositionering, industriële transformatie, duurzaam ondernemen, \mbundling-rebundling’, internationalisatie, cultuurverschillen, strategische samenwerking en netwerkorganisaties krijgen in het vervolg van deze paragraaf nadere aandacht. De invloed van IT en wijzigingen in organisatiegedrag van mensen en ondernemingsgedrag in markten krijgen later in dit boek in hoofdstuk 8, 11 en 1 2) opnieuw de nodige aandacht.