Structuur en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Nadat de structuur van het project duidelijk is geworden, moet aandacht besteed worden aan het tijdsaspect van het pro- tijdsaspect ject. Er moet een schatting van de tijdsduur (doorlooptijd) van de individuele activiteiten worden gemaakt. Als de structuur en het tijdsaspect van het project zijn vastgesteld kunnen de doorlooptijden van de verschillende paden van het project worden uitgerekend.
De doorlooptijd van een pad van het project wordt bepaald door de tijd doorlooptijd van de flexplek huren utrecht activiteiten op het gekozen pad op te tellen.
Het pad uit figuur 8.27 geeft de langste doorlooptijd aan:
van (1) naar (3) via b van (3) naar (4) via d van (4) naar (6)
7 tijdeenheden 4 tijdeenheden 2tijdeenheden 13 tijdeenheden
Wanneer we de andere doorlooptijden uitrekenen, kunnen we alleen maar concluderen dat de andere doorlooptijden korter zijn. De doorlooptijd die aangeeft wanneer het project op zijn vroegst klaar kan zijn, wordt het kritieke pad genoemd. Het kritieke pad geeft dus het pad aan, waarop die activiteiten liggen, die in totaal het kortst zijn. Dit pad geeft aan wat de minimale uitvoeringsperiode van het gehele project is. Wanneer er op een of andere manier vertraging in deze volgorde van activiteiten optreedt, zal het gehele project verlaat worden. Met netwerkplanning is het nu mogelijk om een betere beheersing van het project te realiseren: • Er is inzicht in de activiteiten die verantwoordelijk zijn voor de doorlooptijd van het project. • Per activiteit flexplek huren rotterdam kunnen middelen worden toegewezen. • Gedurende het uitvoeren van het project is het mogelijk vast te stellen of de planning gehaald wordt. Hiermee is gelijk duidelijk wat de consequentie is van het niet behalen van het gestelde tijdsdoel. • Voor deelactiviteiten is het duidelijk wat hun plaats is binnen het project. Een betere coördinatie tussen de verschillende activiteiten binnen het project is mogelijk.

Structuurvennootschappen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Deze vennootschappen worden structuurvennootschappen genoemd structuuren zijn verplicht een raad van commissarissen (rvc) in te stellen van ten vennootschappen minste drie personen.
Kleinere Nv’s en sv’s en ook andere rechtsvormen (zoals eenmanszaken en vennootschappen onder firma) zijn niet wettelijk verplicht tot het instellen van zo’n raad. De hoofdtaak van de RVC is het toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De RVC moet bij het uitvoeren van deze hoofdtaak over flexplek huren utrecht verschillende deskundigheden kunnen beschikken. Daarom is de samenstelling van de RVC meestal heterogeen van aard. Binnen de RVC kunnen verschillende deskundigheden, zoals financiën, wetgeving en marketing vertegenwoordigd zijn. De RVC dient zich te richten naar het belang van de gehele organisatie en niet naar belanghebbende partijen binnen of buiten de organisatie (werknemers of kapitaalverschaffers). De RVC houdt zich niet bezig met de eigenlijke bedrijfsvoering. Dit is de taak van de directie of het topmanagement. Een commissaris is niet in dienst van de organisatie, maar ontvangt een bepaalde vergoeding voor geleverde diensten. In de laatste jaren zien we een verandering in de werkzaamheden van de RVC. Een commissaris wordt steeds meer een meebeslisser, iemand die zich actief bemoeit met de gang van zaken. Een commissaris die het goed wil doen, moet meer tijd in zijn commissariaat steken, terwijl de grotere verantwoordelijkheid die hij draagt ook zwaardere eisen stelt. Hierdoor dreigt een tekort te ontstaan aan kandidaten die niet alleen op een schat aan ervaring en een netwerk van nuttige relaties kunnen bogen, maar ook genoeg tijd kunnen vrijmaken flexplek huren rotterdam om het commissariaat te vervullen. Naast de toezichthoudende taken heeft de RVC bij de structuurvennootschappen nog extra bevoegdheden, die liggen op de volgende terreinen: • Alleen de RVC is bevoegd directeuren te benoemen of te ontslaan. Wanneer de RVC een bestuurder wil benoemen, wordt de algemene vergadering van aandeelhouders hiervan in kennis gesteld. Daarnaast dient de RVC de ondernemingsraad om advies te vragen inzake de voorgenomen benoeming. De bevoegdheid tot benoeming van bestuurders door de RVC kan niet door enige bindende voordracht worden beperkt. De RVC kan een bestuurder alleen ontslaan wanneer de algemene vergadering van aandeelhouders is gehoord.