De hang naar het mystieke

Gerelateerde afbeelding

De hang naar het mystieke heb ik overigens niet van een vreemde. Mijn moeder, die een sterk spirituele vrouw was, heeft bij mijn geboorte zittend op haar knieën in het ziekenhuis gebeden tot haar God. “Mijn lieve heer,” sprak ze met haar handen gevouwen naar de hemel en haar ogen gesloten. “Als u dit kind laat leven, beloof ik u dat ik hem zal maken tot een profeet.” Waarom schieten juist nu deze woorden door mijn hoofd? En waarom zie ik mijn moeder hier in de kamer zitten, waarbij flexplek huren utrecht het lijkt alsof ik haar kan aanraken? Is het een boodschap uit een onbekende wereld of wil mijn moeder me behoeden voor een noodlottige zelfmoord?
Van mijn taak als profeet is tot nu toe nog weinig terecht gekomen. Ik heb mijn leven laten leiden door geld, aanzien, vrouwen, drank en zelfs het gebruik van cocaïne. Als mijn gehele vermogen straks is verdwenen en ik zoveel schulden heb die ik een leven lang niet meer kan aflossen, komt de gedachte aan de profeet in mij naar boven. Maar wat moet ik met een rol als profeet? Ik ben niet eens kerkelijk opgevoed. Aan de andere kant ben ik niet voor niets als baby in leven gebleven, zeker niet om op mijn eenendertigste jaar een einde te maken aan mijn leven. Ik weet dat mijn moeder niet voor niets voor mijn geestesoog is opgedoemd, maar een boodschap met haar meedraagt. Mijn leven is niet bedoeld om als de beste beurshandelaar ter wereld te sterven, maar om er iets waardevols mee te doen voor deze wereld en voor mijn medemensen. Ik stop flexplek huren rotterdam de slaappillen in de televisiekast weg en strompel naar boven. Daar val ik op bed neer en beland in een diepe slaap met mijn kleren nog aan. Het is de bijzonderste kerstavond geworden die ik ooit heb meegemaakt. Het keerpunt in je leven kun je niet kiezen, dat overkomt je als de tijd daar is.

Procesmatig

Gerelateerde afbeelding

Onder plan wordt in dit verband verstaan het formuleren van een beleid en het vertalen van dit beleid in een werkplan met operationele doelstellingen. ‘Doe’ heeft betrekking op de uitvoering van het plan. Vervolgens worden de resultaten vergeleken met de ‘check’ of controlepunten. De redenen voor een eventuele afwijking moeten worden achterhaald en ten slotte worden nieuwe standaarden vastgesteld, de analysefase.  De statisticus Philip Crosby is de ‘jongste’ Amerikaanse kwaliteitsgoeroe en president van een van ’s werelds grootste adviesbureaus op het gebied van kwaliteitsbeheer, Crosby Associates. Het basiskwaliteitsconceptv an Cros by heeft de hierna volgende uitgangspunten.
Het werk verloopt procesmatig Al het werk kan worden opgevat als een proces. Iedere  flexplek huren utrecht taak bestaat uit een serie activiteiten die een resultaat opleveren. Dit resultaat moet tegemoet komen aan de eisen en verlangens van de klanten/afnemers.
2 Het kwaliteitsproces kent vier pijlers die de leidraad vormen voor het uitvoeren, beheersen en verbeteren van bedrijfsprocessen Zij geven antwoord op de volgende vragen: a Wat is de definitie van kwaliteit?  De pijlers van kwaliteit zijn de volgende: kwaliteit a De definitie van kwaliteit Crosby verstaat onder kwaliteit ‘het voldoen aan de vereisten’. Indien hier niet aan wordt voldaan is er sprake van een ‘niet-voldoen-situatie’. b Het systeem van kwaliteit Om aan de vereisten van kwaliteit te kunnen voldoen zullen de bedrijfsprocessen alsmede de voortgebrachte producten en diensten moeten worden gecontroleerd en beoordeeld. Het systeem van kwaliteitsbeheersing en -verbetering is gebaseerd op pre- preventie ven tie. Bijvoorbeeld het periodiek onderhouden van machines. c De prestatienorm Er zal een norm moeten worden vastgesteld om de flexplek huren rotterdam prestaties mee te vergelijken. Indien we kwaliteit willen leveren zullen we moeten voldoen aan de vereisten van de klant. Het niet-voldoen is dus onaanvaardbaar. Hieruit kan worden afgeleid dat de prestatienorm prestatienorm ‘nul fouten’ ‘nul fouten’ is. Dit is een houding, een vastbeslotenheid om aan de vereisten van de klant te voldoen.

Een viertal opties

Gerelateerde afbeelding

Met betrekking tot het personeel is in principe een viertal opties aan te geven: • herplaatsing binnen de organisatie, waarbij herplaatsing op hetzelfde niveau een belangrijk element is; • herplaatsing bij een nieuwe werkgever; de functie die wordt aangeboden moet in principe van een gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenniveau zijn; • vrijwillige beëindiging van het dienstverband; het natuurlijk verloop is het doel bij deze optie; de vorm waarin deze optie gegoten wordt kan behoorlijk flexplek huren utrecht verschillend zijn: van een ‘oprotpremie’ tot een ‘starterspremie’; • onvrijwillige beëindiging van het dienstverband De werkgever kan hierbij kan tevens gebruik maken van een eenmalige uitkering, om zijn verplichtingen af te kopen.
Naast deze opties kan de werkgever ook instrumenten inzetten als outplacement en een vacaturebank. Methoden die gebruikt worden bij het vaststellen wie bij een personeelsinkrimping weg moet, zijn in figuur io. 7 weergegeven.
Uit het voorgaande is gebleken dat er veel veranderingen op organisaties afkomen. Deze veranderingen kunnen van technologische, economische en/of sociale aard zijn. Op deze veranderingen dient een organisatie adequaat te reageren, wil de organisatie in de toekomst haar continuïteit veilig stellen. De kernvraag is hoe flexplek huren rotterdam organisaties zo ingericht/ ingesteld kunnen zijn dat ze niet alleen maar bijblijven, maar vooral vooruitlopen op veranderingen in hun omgeving. Het gaat om het vermogen van organisaties zich blijvend te veranderen: het lerende vermogen van organisaties. Dit lerend vermogen is een van de meest kritische factoren van organisaties om in de toekomst te kunnen overleven. Lerende organisaties zijn organisaties die niet alleen in staat zijn om te leren, maar ook in staat zijn om te leren leren.17 Anders gezegd: lerende organisaties hebben niet alleen het vermogen bekwaam te worden, maar dat ook te blijven. Zo omschreven heeft het leren van organisaties tot gevolg dat het organisatiegedrag verandert.