Onze stoutste dromen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Maar zelfs cyborgtechnieken zijn betrekkelijk conservatief, omdat organische hersenen daarbij nog steeds de commandocentra van het leven zijn. Als we het iets doortastender aanpakken, kunnen we de organische delen gewoon achterwege laten en volledig anorganische wezens creeren. Neurale netwerken worden dan vervangen door intelligente software, die door de virtuele én de non-virtuele wereld kan surfen, zonder biochemische beperkingen. Na vier miljard jaar in het koninkrijk van de organische componenten zal het leven doorbreken naar de onmetelijk grote anorganische wereld en daar vormen aannemen die we ons in onze
stoutste dromen nog niet kunnen voorstellen. Onze stoutste dromen zijn tenslotte nog altijd het product van organische processen. Onze uitbraak uit de organische wereld kan eindelijk ook zorgen voor een ontsnapping van de planeet aarde. Vier miljard jaar lang heeft het leven vastgezeten op dit piepkleine planeetje, omdat de natuurlijke selectie alle organismen totaal afhankelijk maakte van de unieke omstandigheden op deze vliegende steenklomp. Zelfs de taaiste bacterie kan niet overleven op Mars. Maar voor een anorganische kunstmatige intelligentie zal het een stuk makkelijker zijn om vreemde planeten te koloniseren. De vervanging van organisch leven door anorganische wezens zou dus wel eens het begin kunnen kantoor huren eindhoven zijn van een toekomstig galactisch rijk dat bestuurd zal worden door types als Mr. Data in plaats van door Captain Kirk.
We weten niet waartoe deze wegen zullen leiden of hoe onze godgelijke afstammelingen eruit zullen zien. Het is nooit makkelijk geweest om de toekomst te voorspellen en baanbrekende biotechnologieën maken het nog moeilijker. Het is al moeilijk om de impact van nieuwe technologieen op terreinen als transport, communicatie en energie te voorspellen, dus technologieën voor het upgraden van mensen vormen een compleet nieuwe uitdaging. Ze kunnen gebruikt worden om het menselijk denken en de menselijke verlangens te veranderen, dus mensen met de manier van denken en de verlangens van nu kunnen de implicaties ervan per definitie niet overzien. Duizenden jaren lang was de geschiedenis één grote opeenvolging van technologische, economische, sociale en politieke omwentelingen. Maar één ding bleef constant: de mensheid zelf. Onze werktuigen en instituties zijn heel anders dan die uit Bijbelse tijden, maar de diepere structuren van het menselijke brein zijn onveranderd. Daarom kantoor huren amsterdam kunnen we onszelf nog steeds herkennen in Bijbelpassages, in de geschriften van Confucius of in de tragediën van Sophocles en Euripides. Die klassiekers zijn geschreven door mensen zoals wij en daardoor hebben we het gevoel dat ze over ons gaan. In moderne theaterproducties dragen Oedipus, Hamlet en Othello misschien wel spijkerbroeken en T-shirts en hebben ze een Facebookacccount, maar hun emotionele conflicten zijn nog hetzelfde als in het oorspronkelijke toneelstuk.

Het erkennen van onze prestaties

Gerelateerde afbeelding

Het erkennen van onze prestaties tot nu toe levert een boodschap van hoop en verantwoordelijkheid op die ons aanspoort om in de toekomst nog beter ons best te doen. Als we kijken naar wat we in de twintigste eeuw allemaal hebben bereikt, kunnen we de natuur of God niet de schuld geven als er nog steeds mensen lijden door honger, ziekte en oorlog. Het ligt binnen onze macht om voor verbetering te zorgen en de hoeveelheid leed in de wereld nog verder in te perken. Maar er is nog een boodschap te ontwaren in de erkenning van onze kantoor huren utrecht grootse prestaties: de geschiedenis tolereert geen vacuüm. Als er minder honger, ziekte en oorlog komt, zit het er dik in dat iets anders die plek op de menselijke agenda inneemt. En we kunnen maar beter heel goed nadenken over wat dat wordt. Anders zou het best eens kunnen dat we de absolute overwinning behalen op de oude slagvelden, maar totaal overrompeld worden op compleet nieuwe fronten. Wat zijn de projecten die honger, ziekte en oorlog in de eenentwintigste eeuw zullen vervangen als belangrijkste punten op de menselijke agenda?
Eén centraal project zal bestaan uit het beschermen van de mensheid en de planeet tegen de gevaren die inherent zijn aan onze eigen macht. Dat we honger, ziekte en oorlog onder controle hebben gekregen is grotendeels kantoor huren rotterdam te danken aan onze fenomenale economische groei, die ons voorziet van een overvloed aan eten, medicijnen, energie en ruwe grondstoffen. Maar diezelfde groei destabiliseert het ecologische evenwicht van onze planeet op allerlei manieren waarin we ons nog maar net beginnen te verdiepen. De mensheid heeft dit gevaar pas laat ingezien en er tot nu toe heel weinig aan gedaan. Ondanks alle berichten over vervuiling, opwarming van de aarde en klimaatveranderingen hebben de meeste landen nog geen enkel serieus economisch of politiek offer gebracht om de situatie te verbeteren. Als het aankomt op de keuze tussen economische groei en ecologische stabiliteit gaat de voorkeur van politici, CEo’s en kiezers bijna altijd uit naar economische groei. Dat zullen we in de eenentwintigste eeuw beter moeten aanpakken als we rampen willen vermijden.

Organisatie van strategische planning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Een organisatie die strategische planning wil invoeren staat voor de vraag hoe dit proces te organiseren. Om in deze problematiek inzicht te verschaffen, wordt in deze paragraaf een aantal bouwstenen aangeboden.
De organisatie van het strategische planningsproces is onder meer afhankelijk van de opbouw van de organisatiestructuur. In dit kader is het volgende van belang: 1 De wijze van arbeidsverdeling Dit element van de structuur bepaalt op welk niveau in de organisatie informatie met betrekking tot bijvoorbeeld product-marktcombinaties beschikbaar is. Een functioneel ingedeelde organisatie vereist een andere aanpak dan een divisievorm (zie hoofdstuk 6). 2 De mate van centralisatie/ decentralisatie De strategieformulering moet aansluiten op de beslissingsbevoegdheden. Een goede aansluiting heeft niet alleen betrekking op de beschikbaarheid van relevante informatie, maar zal ook de betrokkenheid bij het invoeren van de strategische plannen bevorderen (zie hoofdstuk 7).
In de praktijk zijn in de wijze waarop de strategische planning in de loop der tijd is georganiseerd nogal wat verschillen te zien. In de beginperiode van de strategische planning viel veelal te constateren dat deze activiteit werd verricht door een kleine staf van vakspecialisten, die adviseerden en die niet zelden een grote inhoudelijke inbreng hadden en in een enkel geval zelfs de strategie bepaalden. Deze situatie zou gekarakteriseerd kunnen worden met de uitspraak: ‘De staf denkt en beslist, en de lijn voert uit.’ In werkelijkheid bleek echter vrij snel dat er van de vele plannen die de knappe stafspecialisten maakten zeer weinig werden uitgevoerd. Enerzijds doordat de plannen niet altijd even realistisch waren, anderzijds doordat de co-working space utrecht managers die voor de uitvoering verantwoordelijk waren niet sterk gemotiveerd bleken. commissie Daarna zag men de comité- of commissievorm opkomen. In geval van de commissievorm ziet men veelal dat lijnmanagers van verschillende niveaus in de organisatie worden bijgestaan door één of twee planningsspecialisten. Een dergelijke commissie kan bijvoorbeeld bestaan uit één of twee leden van de Raad van Bestuur, de financieel directeur, de controller, enkele divisiemanagers en één of meer personen die gekozen zijn om hun kennis en ervaring op enkele specifieke terreinen die voor strategieformulering belangrijk zijn. In deze vorm gaan specialistische kennis ten aanzien van planningstechnieken en kennis van de markt, productie enzovoort hand in hand. lijnmanagers De laatste jaren valt de vorm waar te nemen waarbij het accent sterk bij de lijnmanagers komt te liggen. Men is terecht van oordeel dat plannen maken een lijnactiviteit is die niet aan stafspecialisten kan co-working space rotterdam worden overgedragen. De staf speelt hier een ondersteunende en coördinerende rol. Ondersteunend in de zin dat lijnmanagers worden bijgestaan bij het maken van plannen. Dit kan zijn in de vorm van het aanreiken van technieken om bepaalde planningsproblemen op te lossen. De staf coördineert voorts het cyclische proces van strategische planning. Hierop zal nu worden ingegaan.

Netwerkorganisatie: de toekomst?

Gerelateerde afbeelding
In de eerste jaren van de 21s te eeuw zien we de contouren van een nieuw type organisatie ontstaan, met drastisch andere rollen en opgaven voor managers en werknemers (en dynamisch netwerk-model bijvoorbeeld ook voor vakbonden). Deze tot ontwikkeling komende nieuwe organisatievorm wordt vooral het ‘dynamisch netwerk’-model genoemd.
Neem de volgende situatie. Een uitrustingsstuk voor ijshockey wordt ontworpen in Scandinavië, productiegereed gemaakt in de Verenigde Staten, afgestemd op de eisen van de grote markt van geheel Noord-Amerika, geproduceerd in Korea en gedistribueerd via een multinational afzetnetwerk, waarbij de eerste leveringen vanuit Japan plaatsvinden.
Waar en wat is hier de organisatie? In dit voorbeeld gebeurt het productontwerp, de procesontwikkeling, de productie, de verkoop en de distributie niet onder één dak maar in een aantal verschillende organisaties, die wellicht voor slechts één ‘product-gebeuren’ aan elkaar gekoppeld zijn.
Deze gang van zaken in een netwerkorganisatie (ook wel ‘virtuele organisatie’ genoemd) vindt plaats in een verzameling onderdelen van organisaties met een onderlinge samenhang, zoals weergegeven is in figuur 3.8. De rol van ‘tussenpersoon’ betreft niet noodzakelijk een onafhankelijke co-working space utrecht functie en kan door elk van de andere participanten worden overgenomen. Het gaat hier om het initiatief om het gehele netwerk of belangrijke delen ervan samen te brengen. Dit leggen van contacten, verbindingen, dit ‘networking’ \\·ordt in een zich snel ontwikkelende economie wel steeds belangrijker. Of het nu het opsporen betreft van de juiste materialen, het samenbrengen van ontwerpers en een geschikte productieruimte, of het organiseren van een tijdelijk personeelsbestand, het vermogen om (meestal met behulp van een computer) mensen en dingen snel en efficiënt bijeen te brengen is een sleutelfactor voor de flexibiliteit van de organisatie.
Het ziet ernaar uit dat naarmate ‘netwerken’ meer worden gebruikt, ze verfijnder worden en beter gaan werken, zodat ze nog vaker worden toegepast als nuttig instrument voor expansie, toelevering en uitbesteding. Met een netwerkbenadering kunnen organisaties zich snel en soepel aanpassen aan innovaties en verschuivingen in de vraag naar hun producten of diensten. Het netwerk is op zich niet iets dat echt nieuw is. In veel bedrijfstakken bestaan al jaren betrekkelijk stabiele co-working space rotterdam netwerken van leveranciers, producenten en distributeurs. Wat wel nieuw is, is de snelheid waarmee het netwerk van nu wordt samengesteld.

Concrete voorbeelden

Gerelateerde afbeelding

Professor Markowitz laat aan de hand van concrete voorbeelden zien dat John F. Kennedy openstond voor toeval en tekenen die het leven hem aanreikten en zo werd zijn levenspad voor de buitenwereld duidelijk. Zijn vader Joseph had al vroeg het zaadje in zijn leven gepland. John F. Kennedy was een meester in het ontdekken van patronen in het ogenschijnlijk toeval dat hem heeft getroffen. Zo heeft zijn uiteindelijke lot zich ontplooid als een logische aaneenschakeling van toevallige gebeurtenissen. Zelfs het doodschieten van John F. Kennedy lag al in dat lot besloten. Dat maakt mijn tijdelijk kantoor huren eindhoven enthousiasme voor het onderzoek van professor Markowitz alleen maar groter. Als je blijkbaar in staat bent om door het volgen van het toeval je weg te ontdekken, dan heb je je ware levenselixer gevonden! Als je in de flow van het leven meegaat, dan gaan deuren die eerst gesloten leken, ineens open. Het enige dat je moet leren, is om met andere ogen naar de werkelijkheid te kijken. Als je het toeval in je leven ziet, ontdek je kansen die nadrukkelijk alleen voor jou zijn bedoeld. Dan gaat de professor in op het begrip synchroniciteit. Synchroniciteit betekent volgens hem dat je begrijpt dat er meer is dan ‘gewoon’ toeval. Synchroniciteit is een vorm van systeemdenken, waarin de wereld als een groot samenhangend en elkaar beïnvloedend systeem wordt tijdelijk kantoor huren amsterdam gezien. Het geeft je de ervaring dat gebeurtenissen niet zomaar op je pad komen en altijd een doel hebben. Door synchroniciteit ben je verbonden met anderen en met de wereld om je heen. Roy Markowitz schrijft over de uitingen van synchroniciteit die alleen zijn waar te nemen in de hoogste vorm van bewustzijn, wat het objectief bewustzijn wordt genoemd. Ik schakel terug naar mijn eigen leven. Nooit heb ik iets bevroed wat op synchroniciteit zou lijken. De dingen in mijn leven gebeuren zoals ze gebeuren, zonder dat ik daar veel over nadenk of over loop te piekeren. Ik zag de fatale belegging veel meer als een stommiteit dan als een gebeurtenis met een diepere betekenis. Maar dat is intussen veranderd. Om toegang te krijgen tot het objectief bewustzijn, moet je bestaande oordelen en overtuigingen loslaten. Juist dat is een leermomentje voor mezelf geweest. Ik heb namelijk altijd en overal een mening ergens over. Aan de ene kant komt dat assertief en zelfverzekerd over, aan de andere kant maskeert het de onzekerheid die onder het dunne laagje bravoure schuilgaat. De afgelopen maanden in diepe misère hebben me gelouterd. Pas toen heb ik ruimte gegeven aan mijn paranormale gaven en ben ik in contact getreden met mijn eigen ziel. Pas als je wakker bent, wordt er ruimte vrijgemaakt voor synchroniciteit of voor zinvol toeval in je leven.

Het Boek van de Waarheid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Dit boek over de Tempeliers dat ooit een gift van mijn moeder was geweest, komt niet zomaar op mijn pad. Een gevoel van opwinding maakt zich over mij meester en ik kan het niet onderdrukken. Ik leg het blauwe boekje op tafel neer, maar mijn nieuwsgierigheid is gewekt. Zou Het Boek van de Waarheid nog bestaan? En zo ja, wat staat er dan in? Er is zoveel tijdelijk kantoor huren utrecht wijsheid, die we in oude beschavingen hebben ontdekt, maar die verloren is gegaan. Is het geen toeval dat juist ik attent word gemaakt op dit boek over de Tempeliers? Misschien heeft het iets te maken met de nieuwe invulling van mijn leven. Ik neem het boek mee naar de keuken om daar een kop koffie in te schenken. Van jongs af aan heb ik altijd geloofd dat er ergens op de wereld een geheime leer bestaat die het toeval kan verklaren. Het is een van die rare ingevingen die ik ooit heb gehad. Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren en waarom doen we dingen, zoals we deze doen? Kortom, is er kennis beschikbaar, die het leven en de wereld om ons heen kan verklaren? Misschien dat de Tempeliers ooit over deze kennis beschikten en zo het toeval konden besturen. Maar als dat zo is, waar is Het Boek van de Waarheid dan gebleven? Het is opwindend om het idee te koesteren dat er ergens op tijdelijk kantoor huren rotterdam deze wereld antwoorden te vinden zijn op vragen als: bestaat het toeval?, waarom bestaan wij eigenlijk?, waarom gebeurt er wat er gebeurt? en waar gaan we naartoe als we sterven?
Misschien moet ik iets gaan doen met mijn helderziende gaven. Mijn moeder heeft me altijd gestimuleerd om op onderzoek uit te gaan en als kleine jongen voelde ik onbekende energieën, die nauwelijks onder woorden te brengen waren.