Categorie archief: kantoor huren heerhugowaard

Een mandaat

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Mandaat Een mandaat is te beschouwen als een opdracht waarbij een bestuursorgaan (mandant) een ander (mandataris) machtigt tot het in zijn naam en onder zijn verantwoordelijkheid uitoefenen van een hem toekomende kantoor huren heerhugowaard bevoegdheid (art. 10:1 Awb). Bij mandaat worden geen bevoegdheden overgedragen, iemand handelt namens een ander.
• Voorbeeld Een ambtenaar neemt een beslissing namens de minister. Feitelijk beslist de ambtenaar, maar de minister kan ervoor worden aangesproken.
3.5 Bepalingen over bestuursorganen 123
De mandant kan ook zelf nog de beslissingen nemen en eventueel aanwijzingen geven. Bij delegatie kan dat alles niet zolang de delegatie van kracht is.
De verschillen tussen kantoor huren bussum delegatie en mandaat zijn in tabel 3.1 weergegeven.
Voor delegatie is steeds een wettelijke basis nodig.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de delegatie gaat naar degene aan wie is gedelegeerd lde delegatarisl.
Degene die de delegatie verleent lde delegantl is de bevoegdheid kwijt om zelf te beslissen.
Er is wel sprake van overdracht van bevoegdheden van de delegant naar de delegataris.
Delegatie aan ondergeschikten is niet toegestaan.
Mandaat
Voor mandaat is geen wettelijke basis nodig.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van·het mandaat blijft berusten bij degene die het mandaat verstrekt (de mandantl.
Degene die het mandaat verleent lde mandantl blijft de bevoegdheid behouden om zelf te beslissen.
Er is geen sprake van overdracht van bevoegdheden Ier is sprake van een handelen namens een ander als vertegenwoordigerl.
Mandaat aan ondergeschikten is toegestaan.
De Awb regelt in art. 10:3 lid 2 een aantal bevoegdheden die niet mogen worden kantoor huren waalwijk gemandateerd, zoals de bevoegdheid tot: het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften; het beslissen op een beroepschrift; het vernietigen of het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan.
3.5.2 Toezicht op bestuursorganen Nederland is een eenheidsstaat. Het gevolg hiervan is dat de uitoefening van bevoegdheden door de decentrale overheden niet zover kan gaan dat daardoor de eenheid van de staat in het geding komt. Hogere overheden hebben dan ook bevoegdheden toegekend gekregen om toe te zien op de besluiten en handelingen van de lagere overheden. In de diverse wettelijke voorschriften zijn voorschriften van toezicht opgenomen. De belangrijkste zijn: 1 preventief toezicht; 2 repressief toezich�.
De Awb geeft in titel 10.2 een aantal voorschriften met betrekking tot de rechtsfiguren van goedkeuring en vernietiging.
Preventief toezicht Preventief toezicht houdt meestal in dat bepaalde besluiten van lagere overheden goedkeuring nodig hebben van een hoger kantoor huren wormerveer bestuursorgaan voordat deze in werking kunnen treden. De meest gebruikelijke vorm van preventief toezicht is goedkeuring. Goedkeuring van een besluit kan alleen worden geëist in de gevallen die in de wettelijke voorschriften zijn aangewezen (art. 10:26 Awb).