Categorie archief: kantoorruimte huren eindhoven

Het beheer van de grote oppervlaktewateren

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Overige milieuwetgeving
De overige milieuwetgeving is gegroepeerd in wetten met hetzelfde werkingsgebied: water (subparagraaf 9.16.1), lucht (subparagraaf 9.16.2), bodem (subparagraaf 9 .16.3), geluid (subparagraaf 9 .16.4) en stoffen (subparagraaf 9 .16.5).
9.16.1 Wetgeving voor water
De belangrijkste kantoorruimte huren utrecht regels voor bescherming van de kwaliteit van het water zijn te vinden in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Maar ook de Grondwaterwet, de Wet op de waterhuishouding, de Wet verontreiniging zeewater en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen hebben onder andere deze doelstelling.
9.16 Overige milieuwetgeving 405
Wet verontreiniging oppervlaktewateren Het doel van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) is het bestrijden en voorkomen van kantoorruimte huren eindhoven verontreiniging van oppervlaktewateren met het oog op de verschillende functies die deze wateren vervullen. Deze wateren dienen onder andere als grondstof voor drinkwater, leefmilieu voor planten en dieren, water voor vee en gewassen, en recreatiewater. Het beheer van de grote oppervlaktewateren berust bij het Rijk. Het gaat daarbij om de grote rivieren, het IJsselmeer, het Amsterdam-Rijnkanaal, het Noordzeekanaal, het Eems-Dollardgebied, de Waddenzee, de Deltawateren en kantoorruimte huren rotterdam het territoriale deel van de Noordzee. De overige wateren zijn in beheer bij de provincies, die het beheer via een provinciale verordening kunnen opdragen aan waterschappen.
De WVO hanteert als instrumenten om haar doel te bereiken het vergunningenstelsel, de normstelling en de heffingen.
Vergunningenstelsel De waterbeheerders beslissen op een aanvraag WVO-vergunning, dat wil zeggen: de minister van Verkeer en Waterstaat, Gedeputeerde Staten en de besturen van de waterschappen. Bij de vergunning kunnen voorschriften worden gesteld, bijvoorbeeld kantoorruimte huren amsterdam over de aard en de hoeveelheid van de te lozen afvalstoffen of om bepaalde zuiveringsmaatregelen te nemen. Beroep tegen de beslissing op een aanvraag WVO-vergunning moet krachtens de Wet milieubeheer direct bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld.