Categorie archief: Uncategorized

Concrete voorbeelden

Gerelateerde afbeelding

Professor Markowitz laat aan de hand van concrete voorbeelden zien dat John F. Kennedy openstond voor toeval en tekenen die het leven hem aanreikten en zo werd zijn levenspad voor de buitenwereld duidelijk. Zijn vader Joseph had al vroeg het zaadje in zijn leven gepland. John F. Kennedy was een meester in het ontdekken van patronen in het ogenschijnlijk toeval dat hem heeft getroffen. Zo heeft zijn uiteindelijke lot zich ontplooid als een logische aaneenschakeling van toevallige gebeurtenissen. Zelfs het doodschieten van John F. Kennedy lag al in dat lot besloten. Dat maakt mijn tijdelijk kantoor huren eindhoven enthousiasme voor het onderzoek van professor Markowitz alleen maar groter. Als je blijkbaar in staat bent om door het volgen van het toeval je weg te ontdekken, dan heb je je ware levenselixer gevonden! Als je in de flow van het leven meegaat, dan gaan deuren die eerst gesloten leken, ineens open. Het enige dat je moet leren, is om met andere ogen naar de werkelijkheid te kijken. Als je het toeval in je leven ziet, ontdek je kansen die nadrukkelijk alleen voor jou zijn bedoeld. Dan gaat de professor in op het begrip synchroniciteit. Synchroniciteit betekent volgens hem dat je begrijpt dat er meer is dan ‘gewoon’ toeval. Synchroniciteit is een vorm van systeemdenken, waarin de wereld als een groot samenhangend en elkaar beïnvloedend systeem wordt tijdelijk kantoor huren amsterdam gezien. Het geeft je de ervaring dat gebeurtenissen niet zomaar op je pad komen en altijd een doel hebben. Door synchroniciteit ben je verbonden met anderen en met de wereld om je heen. Roy Markowitz schrijft over de uitingen van synchroniciteit die alleen zijn waar te nemen in de hoogste vorm van bewustzijn, wat het objectief bewustzijn wordt genoemd. Ik schakel terug naar mijn eigen leven. Nooit heb ik iets bevroed wat op synchroniciteit zou lijken. De dingen in mijn leven gebeuren zoals ze gebeuren, zonder dat ik daar veel over nadenk of over loop te piekeren. Ik zag de fatale belegging veel meer als een stommiteit dan als een gebeurtenis met een diepere betekenis. Maar dat is intussen veranderd. Om toegang te krijgen tot het objectief bewustzijn, moet je bestaande oordelen en overtuigingen loslaten. Juist dat is een leermomentje voor mezelf geweest. Ik heb namelijk altijd en overal een mening ergens over. Aan de ene kant komt dat assertief en zelfverzekerd over, aan de andere kant maskeert het de onzekerheid die onder het dunne laagje bravoure schuilgaat. De afgelopen maanden in diepe misère hebben me gelouterd. Pas toen heb ik ruimte gegeven aan mijn paranormale gaven en ben ik in contact getreden met mijn eigen ziel. Pas als je wakker bent, wordt er ruimte vrijgemaakt voor synchroniciteit of voor zinvol toeval in je leven.

Het Boek van de Waarheid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Dit boek over de Tempeliers dat ooit een gift van mijn moeder was geweest, komt niet zomaar op mijn pad. Een gevoel van opwinding maakt zich over mij meester en ik kan het niet onderdrukken. Ik leg het blauwe boekje op tafel neer, maar mijn nieuwsgierigheid is gewekt. Zou Het Boek van de Waarheid nog bestaan? En zo ja, wat staat er dan in? Er is zoveel tijdelijk kantoor huren utrecht wijsheid, die we in oude beschavingen hebben ontdekt, maar die verloren is gegaan. Is het geen toeval dat juist ik attent word gemaakt op dit boek over de Tempeliers? Misschien heeft het iets te maken met de nieuwe invulling van mijn leven. Ik neem het boek mee naar de keuken om daar een kop koffie in te schenken. Van jongs af aan heb ik altijd geloofd dat er ergens op de wereld een geheime leer bestaat die het toeval kan verklaren. Het is een van die rare ingevingen die ik ooit heb gehad. Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren en waarom doen we dingen, zoals we deze doen? Kortom, is er kennis beschikbaar, die het leven en de wereld om ons heen kan verklaren? Misschien dat de Tempeliers ooit over deze kennis beschikten en zo het toeval konden besturen. Maar als dat zo is, waar is Het Boek van de Waarheid dan gebleven? Het is opwindend om het idee te koesteren dat er ergens op tijdelijk kantoor huren rotterdam deze wereld antwoorden te vinden zijn op vragen als: bestaat het toeval?, waarom bestaan wij eigenlijk?, waarom gebeurt er wat er gebeurt? en waar gaan we naartoe als we sterven?
Misschien moet ik iets gaan doen met mijn helderziende gaven. Mijn moeder heeft me altijd gestimuleerd om op onderzoek uit te gaan en als kleine jongen voelde ik onbekende energieën, die nauwelijks onder woorden te brengen waren.

De hang naar het mystieke

Gerelateerde afbeelding

De hang naar het mystieke heb ik overigens niet van een vreemde. Mijn moeder, die een sterk spirituele vrouw was, heeft bij mijn geboorte zittend op haar knieën in het ziekenhuis gebeden tot haar God. “Mijn lieve heer,” sprak ze met haar handen gevouwen naar de hemel en haar ogen gesloten. “Als u dit kind laat leven, beloof ik u dat ik hem zal maken tot een profeet.” Waarom schieten juist nu deze woorden door mijn hoofd? En waarom zie ik mijn moeder hier in de kamer zitten, waarbij flexplek huren utrecht het lijkt alsof ik haar kan aanraken? Is het een boodschap uit een onbekende wereld of wil mijn moeder me behoeden voor een noodlottige zelfmoord?
Van mijn taak als profeet is tot nu toe nog weinig terecht gekomen. Ik heb mijn leven laten leiden door geld, aanzien, vrouwen, drank en zelfs het gebruik van cocaïne. Als mijn gehele vermogen straks is verdwenen en ik zoveel schulden heb die ik een leven lang niet meer kan aflossen, komt de gedachte aan de profeet in mij naar boven. Maar wat moet ik met een rol als profeet? Ik ben niet eens kerkelijk opgevoed. Aan de andere kant ben ik niet voor niets als baby in leven gebleven, zeker niet om op mijn eenendertigste jaar een einde te maken aan mijn leven. Ik weet dat mijn moeder niet voor niets voor mijn geestesoog is opgedoemd, maar een boodschap met haar meedraagt. Mijn leven is niet bedoeld om als de beste beurshandelaar ter wereld te sterven, maar om er iets waardevols mee te doen voor deze wereld en voor mijn medemensen. Ik stop flexplek huren rotterdam de slaappillen in de televisiekast weg en strompel naar boven. Daar val ik op bed neer en beland in een diepe slaap met mijn kleren nog aan. Het is de bijzonderste kerstavond geworden die ik ooit heb meegemaakt. Het keerpunt in je leven kun je niet kiezen, dat overkomt je als de tijd daar is.

Procesmatig

Gerelateerde afbeelding

Onder plan wordt in dit verband verstaan het formuleren van een beleid en het vertalen van dit beleid in een werkplan met operationele doelstellingen. ‘Doe’ heeft betrekking op de uitvoering van het plan. Vervolgens worden de resultaten vergeleken met de ‘check’ of controlepunten. De redenen voor een eventuele afwijking moeten worden achterhaald en ten slotte worden nieuwe standaarden vastgesteld, de analysefase.  De statisticus Philip Crosby is de ‘jongste’ Amerikaanse kwaliteitsgoeroe en president van een van ’s werelds grootste adviesbureaus op het gebied van kwaliteitsbeheer, Crosby Associates. Het basiskwaliteitsconceptv an Cros by heeft de hierna volgende uitgangspunten.
Het werk verloopt procesmatig Al het werk kan worden opgevat als een proces. Iedere  flexplek huren utrecht taak bestaat uit een serie activiteiten die een resultaat opleveren. Dit resultaat moet tegemoet komen aan de eisen en verlangens van de klanten/afnemers.
2 Het kwaliteitsproces kent vier pijlers die de leidraad vormen voor het uitvoeren, beheersen en verbeteren van bedrijfsprocessen Zij geven antwoord op de volgende vragen: a Wat is de definitie van kwaliteit?  De pijlers van kwaliteit zijn de volgende: kwaliteit a De definitie van kwaliteit Crosby verstaat onder kwaliteit ‘het voldoen aan de vereisten’. Indien hier niet aan wordt voldaan is er sprake van een ‘niet-voldoen-situatie’. b Het systeem van kwaliteit Om aan de vereisten van kwaliteit te kunnen voldoen zullen de bedrijfsprocessen alsmede de voortgebrachte producten en diensten moeten worden gecontroleerd en beoordeeld. Het systeem van kwaliteitsbeheersing en -verbetering is gebaseerd op pre- preventie ven tie. Bijvoorbeeld het periodiek onderhouden van machines. c De prestatienorm Er zal een norm moeten worden vastgesteld om de flexplek huren rotterdam prestaties mee te vergelijken. Indien we kwaliteit willen leveren zullen we moeten voldoen aan de vereisten van de klant. Het niet-voldoen is dus onaanvaardbaar. Hieruit kan worden afgeleid dat de prestatienorm prestatienorm ‘nul fouten’ ‘nul fouten’ is. Dit is een houding, een vastbeslotenheid om aan de vereisten van de klant te voldoen.

Een viertal opties

Gerelateerde afbeelding

Met betrekking tot het personeel is in principe een viertal opties aan te geven: • herplaatsing binnen de organisatie, waarbij herplaatsing op hetzelfde niveau een belangrijk element is; • herplaatsing bij een nieuwe werkgever; de functie die wordt aangeboden moet in principe van een gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenniveau zijn; • vrijwillige beëindiging van het dienstverband; het natuurlijk verloop is het doel bij deze optie; de vorm waarin deze optie gegoten wordt kan behoorlijk flexplek huren utrecht verschillend zijn: van een ‘oprotpremie’ tot een ‘starterspremie’; • onvrijwillige beëindiging van het dienstverband De werkgever kan hierbij kan tevens gebruik maken van een eenmalige uitkering, om zijn verplichtingen af te kopen.
Naast deze opties kan de werkgever ook instrumenten inzetten als outplacement en een vacaturebank. Methoden die gebruikt worden bij het vaststellen wie bij een personeelsinkrimping weg moet, zijn in figuur io. 7 weergegeven.
Uit het voorgaande is gebleken dat er veel veranderingen op organisaties afkomen. Deze veranderingen kunnen van technologische, economische en/of sociale aard zijn. Op deze veranderingen dient een organisatie adequaat te reageren, wil de organisatie in de toekomst haar continuïteit veilig stellen. De kernvraag is hoe flexplek huren rotterdam organisaties zo ingericht/ ingesteld kunnen zijn dat ze niet alleen maar bijblijven, maar vooral vooruitlopen op veranderingen in hun omgeving. Het gaat om het vermogen van organisaties zich blijvend te veranderen: het lerende vermogen van organisaties. Dit lerend vermogen is een van de meest kritische factoren van organisaties om in de toekomst te kunnen overleven. Lerende organisaties zijn organisaties die niet alleen in staat zijn om te leren, maar ook in staat zijn om te leren leren.17 Anders gezegd: lerende organisaties hebben niet alleen het vermogen bekwaam te worden, maar dat ook te blijven. Zo omschreven heeft het leren van organisaties tot gevolg dat het organisatiegedrag verandert.

Functionele stafafdelingen

Gerelateerde afbeelding

Voordelen van functionele stafafdelingen: • Inbreng van deskundigheid in bedrijfsprocessen. • Betrokkenheid van medewerkers van functionele stafafdeling bij het resultaat. • Uniformiteit en consistentie in beleid, richtlijnen en procedures.
Nadelen van functionele stafafdelingen: • Uitvoerende medewerkers hebben te maken met meerdere leidinggevenden. Het principe van ‘eenheid van bevel’ wordt losgelaten, wat vaak tot verwarring kan flexplek huren utrecht leiden. • De controle bij de wijze van uitvoering wordt moeilijker.
Enkele voorbeelden van functionele stafafdelingen zijn: Administratie, Personeelszaken, Financiën, Secretariaat, Onderhoudsafdeling, Automatisering, Juridische zaken, Communications. Het spreekt vanzelf dat, hoe meer een lijnfunctionaris geconfronteerd wordt met functionele relaties van andere afdelingen, des te kleiner de speelruimte binnen zijn eigen functie wordt.
In de hiervoor genoemde organisatievormen dient alle communicatie via ‘de lijn’ te gaan. In principe betekent dit dat er geen overleg is tussen medewerkers van verschillende afdelingen buiten de contacten tussen de leidinggevenden van de afdelingen om. Toch is het vaak een pure noodzaak om zaken af te stemmen tussen afdelingen en medewerkers. Samenwerking tussen medewerkers en afdelingen en de coördinatie van activiteiten kan worden bevorderd door flexplek huren rotterdam het instellen van commissies of overleggroepen. Deze commissies dienen uitsluitend voor overleg en hebben geen bevoegdheden om besluiten te nemen. Een commissiebesluit (advies) moet worden bekrachtigd door de organisatieleiding. De commissiestructuur is een aanvulling op de lijn of de lijn-(functionele)staforganisatie.

Structuur en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Nadat de structuur van het project duidelijk is geworden, moet aandacht besteed worden aan het tijdsaspect van het pro- tijdsaspect ject. Er moet een schatting van de tijdsduur (doorlooptijd) van de individuele activiteiten worden gemaakt. Als de structuur en het tijdsaspect van het project zijn vastgesteld kunnen de doorlooptijden van de verschillende paden van het project worden uitgerekend.
De doorlooptijd van een pad van het project wordt bepaald door de tijd doorlooptijd van de flexplek huren utrecht activiteiten op het gekozen pad op te tellen.
Het pad uit figuur 8.27 geeft de langste doorlooptijd aan:
van (1) naar (3) via b van (3) naar (4) via d van (4) naar (6)
7 tijdeenheden 4 tijdeenheden 2tijdeenheden 13 tijdeenheden
Wanneer we de andere doorlooptijden uitrekenen, kunnen we alleen maar concluderen dat de andere doorlooptijden korter zijn. De doorlooptijd die aangeeft wanneer het project op zijn vroegst klaar kan zijn, wordt het kritieke pad genoemd. Het kritieke pad geeft dus het pad aan, waarop die activiteiten liggen, die in totaal het kortst zijn. Dit pad geeft aan wat de minimale uitvoeringsperiode van het gehele project is. Wanneer er op een of andere manier vertraging in deze volgorde van activiteiten optreedt, zal het gehele project verlaat worden. Met netwerkplanning is het nu mogelijk om een betere beheersing van het project te realiseren: • Er is inzicht in de activiteiten die verantwoordelijk zijn voor de doorlooptijd van het project. • Per activiteit flexplek huren rotterdam kunnen middelen worden toegewezen. • Gedurende het uitvoeren van het project is het mogelijk vast te stellen of de planning gehaald wordt. Hiermee is gelijk duidelijk wat de consequentie is van het niet behalen van het gestelde tijdsdoel. • Voor deelactiviteiten is het duidelijk wat hun plaats is binnen het project. Een betere coördinatie tussen de verschillende activiteiten binnen het project is mogelijk.

Structuurvennootschappen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Deze vennootschappen worden structuurvennootschappen genoemd structuuren zijn verplicht een raad van commissarissen (rvc) in te stellen van ten vennootschappen minste drie personen.
Kleinere Nv’s en sv’s en ook andere rechtsvormen (zoals eenmanszaken en vennootschappen onder firma) zijn niet wettelijk verplicht tot het instellen van zo’n raad. De hoofdtaak van de RVC is het toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De RVC moet bij het uitvoeren van deze hoofdtaak over flexplek huren utrecht verschillende deskundigheden kunnen beschikken. Daarom is de samenstelling van de RVC meestal heterogeen van aard. Binnen de RVC kunnen verschillende deskundigheden, zoals financiën, wetgeving en marketing vertegenwoordigd zijn. De RVC dient zich te richten naar het belang van de gehele organisatie en niet naar belanghebbende partijen binnen of buiten de organisatie (werknemers of kapitaalverschaffers). De RVC houdt zich niet bezig met de eigenlijke bedrijfsvoering. Dit is de taak van de directie of het topmanagement. Een commissaris is niet in dienst van de organisatie, maar ontvangt een bepaalde vergoeding voor geleverde diensten. In de laatste jaren zien we een verandering in de werkzaamheden van de RVC. Een commissaris wordt steeds meer een meebeslisser, iemand die zich actief bemoeit met de gang van zaken. Een commissaris die het goed wil doen, moet meer tijd in zijn commissariaat steken, terwijl de grotere verantwoordelijkheid die hij draagt ook zwaardere eisen stelt. Hierdoor dreigt een tekort te ontstaan aan kandidaten die niet alleen op een schat aan ervaring en een netwerk van nuttige relaties kunnen bogen, maar ook genoeg tijd kunnen vrijmaken flexplek huren rotterdam om het commissariaat te vervullen. Naast de toezichthoudende taken heeft de RVC bij de structuurvennootschappen nog extra bevoegdheden, die liggen op de volgende terreinen: • Alleen de RVC is bevoegd directeuren te benoemen of te ontslaan. Wanneer de RVC een bestuurder wil benoemen, wordt de algemene vergadering van aandeelhouders hiervan in kennis gesteld. Daarnaast dient de RVC de ondernemingsraad om advies te vragen inzake de voorgenomen benoeming. De bevoegdheid tot benoeming van bestuurders door de RVC kan niet door enige bindende voordracht worden beperkt. De RVC kan een bestuurder alleen ontslaan wanneer de algemene vergadering van aandeelhouders is gehoord.

Besluitvorming

Gerelateerde afbeelding

U moet dus een beslissing nemen: de overval bekennen of niet bekennen!
Voor het krijgen van de laagste straf (één jaar celstraf) dient u te bekennen dat u de overval heeft gepleegd. Echter als allebei de gevangenen dit doen zijn ze beiden heel slecht af (acht jaar celstraf). Daarom is het beter om niet volledig het eigen belang voor ogen te houden maar samen te werken en allebei niet te bekennen (twee jaar celstraf). De moraal van flexplek huren utrecht dit verhaal is dat uit organisatie-onderzoek is gebleken dat partijen in het algemeen beter af zijn als ze samenwerken in plaats van hun eigenbelang volledig na te streven.
Belangen: concentreer je op de belangen en niet op de posities. Het gaat bij een onderhandelingsproces om het behartigen van belangen. Het gebeurt maar al te vaak dat partijen zich richten op de ingenomen posities en niet op de belangen, die aan de posities ten grondslag liggen.
Keuzes: Creëer allerlei mogelijkheden alvorens een besluit te nemen. Het komt maar al te vaak voor dat onder tijdsdruk en in aanwezigheid van tegenstanders de creativiteit voor het verzinnen van alternatieven niet geheel tot zijn recht kan komen. Het is in deze situatie goed binnen het onderhandelingsproces ruimte op te nemen om wat meer op afstand alternatieven op te stellen die gezamenlijke belangen bevorderen en flexplek huren rotterdam strijdige belangen proberen te verzoenen.
Criteria: het resultaat moet gebaseerd zijn op een objectieve norm. Bij het vaststellen van een norm moet zoveel mogelijk getracht worden deze uit het persoonlijke vlak te halen. Een norm moet zoveel mogelijk onafhankelijk van de wil van een van de partijen zijn opgesteld. Het heeft de voorkeur juist die normen te kiezen die algemeen aanvaard zijn, zoals de marktwaarde en wat een rechter zou beslissen.

Gerelateerde afbeelding

Als we tegenover de veranderde behoefte van de leidinggevende de behoeften van de medewerker plaatsen, zien we vooral bij de medewerker nadruk op elementen als waardering, respect en zelfverwerkelijking. Minder belangrijk zijn de elementen als fysiologische behoeften, veiligheid en sociale behoeften.
Als we de behoeften kantoor huren utrecht van de leidinggevende en de medewerker naast elkaar zetten, zien we vooral raakvlakken ontstaan tussen de behoeften aan de bovenkant van de beide piramides. Met betrekking tot deze ‘hoge’ behoeftencategorieën zullen dan ook de wederzijdse belangen gevonden worden. De relatie tussen leidinggevende en medewerker wordt dan gebaseerd op elementen als gelijkwaardigheid, respect en aandacht.
Communicatieve vaardigheden zijn voor de leidinggevende van cruciaal belang, waarbij de aandacht voor de medewerker centraal staat. Consequenties voor de kantoor huren eindhoven nieuwe manier van leiding geven zijn in figuur 6.18 in beeld gebracht.
Bron: Een verkenning naar veranderingen in werknemerswensen en de managementconsequenties daarvan, A.W. de Korte en J.F. Bolweg, Van Gorcum/S1ichting MaMgement Studirs, 1993 .A. Figuur 6.18 Managementaspecten bij de manager als coach
De manager De kantoor huren rotterdam manager dient een open communicatiestijl te hebben en aandacht voor zijn medewerkers. Het gaat hierbij om het stimuleren van de motivatie en betrokkenheid van medewerkers. In organisaties kan dit leiden tot vergaande autonomie en delegatie van verantwoordelijkheden.
Veel nadruk dient kantoor huren amsterdam gelegd te worden op teambuilding. De manager wordt vooral aangesproken op zijn vermogen een groepsgevoel te kweken. Managers worden hierop ook geselecteerd.