Categorie archief: winkel huren eindhoven

Weigeringsgronden reguliere bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Weigeringsgronden reguliere bouwvergunning De reguliere bouwvergunning mag alleen en moet worden geweigerd (art. 44 lid 1 Wonw) indien: a de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet aannemelijk maken dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan de winkel huren utrecht voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens een AMvB als bedoeld in art. 2 Wonw (Bouwbesluit 2003) of art. 120 Wonw (art. 120 Wonw maakt het mogelijk een AMvB met voorschriften vast te stellen met het oog op de nakoming van voor Nederland verbindende internationale verplichtingen die betrekking hebben Woningwet-onderwerpen); b de aanvraag en de daarbij overgelegde winkel huren eindhoven gegevens naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet aannemelijk maken dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gegeven bij een AMvB als bedoeld in art. 8 lid 8 Wonw (art. 8 lid 8 Wonw maakt het mogelijk een AMvB vast te stellen met regelen omtrent de inhoud van de bouwverordening), of bij of krachtens een AMvB als bedoeld in art. 120 Wonw; c het bouwen in strijd is met een bestemmingsplan, een projectbesluit hieronder begrepen, of met de eisen die krachtens zodanig plan zijn winkel huren rotterdam gesteld (de Woningwet verstaat onder bestemmingsplan mede een inpassingsplan van provincie of Rijk en een beheersverordening, art. 1 lid 1 onder f Wonw);
6.4 Weigeringsgronden bouwvergunning 239
d het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk of de standplaats, waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk als bedoeld in art. 45 lid 1 Wonw zowel op zichzelf beschouwd als in verband met d .e omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in art. 12a lid 1 onder a Wonw tenzij burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat de bouwvergunning niettemin moet worden verleend, of e voor het bouwen een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 of een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze niet is verleend; f het bouwen in strijd is met de ‘bevriezende’ regels, gesteld bij of krachtens een verordening als bedoeld in art. 4.1 lid 3 Wro (de mogelijk in een provinciale verordening opgenomen regels met bevriezende werking zolang het bestemmingsplan of de beheersverordening nog niet aan de overige regels in de provinciale winkel huren amsterdam verordening omtrent de inhoud van bestemmingsplannen is aangepast) of bij of krachtens een AMvB als bedoeld in art. 4.3 lid 3 Wro (de mogelijk in een AMvB opgenomen regels met bevriezende werking zolang het bestemmingsplan of de beheersverordening nog niet aan de overige regels in de AMvB omtrent de inhoud van bestemmingsplannen is aangepast); g het bouwen een bouwplan betreft, dat bij AMvB, bedoeld in art. 6.12 lid 1 Wro (Bra) is aangewezen, en in strijd is met een exploitatieplan of met krachtens zodanig plan gestelde eisen.