Netwerkorganisatie: de toekomst?

Gerelateerde afbeelding
In de eerste jaren van de 21s te eeuw zien we de contouren van een nieuw type organisatie ontstaan, met drastisch andere rollen en opgaven voor managers en werknemers (en dynamisch netwerk-model bijvoorbeeld ook voor vakbonden). Deze tot ontwikkeling komende nieuwe organisatievorm wordt vooral het ‘dynamisch netwerk’-model genoemd.
Neem de volgende situatie. Een uitrustingsstuk voor ijshockey wordt ontworpen in Scandinavië, productiegereed gemaakt in de Verenigde Staten, afgestemd op de eisen van de grote markt van geheel Noord-Amerika, geproduceerd in Korea en gedistribueerd via een multinational afzetnetwerk, waarbij de eerste leveringen vanuit Japan plaatsvinden.
Waar en wat is hier de organisatie? In dit voorbeeld gebeurt het productontwerp, de procesontwikkeling, de productie, de verkoop en de distributie niet onder één dak maar in een aantal verschillende organisaties, die wellicht voor slechts één ‘product-gebeuren’ aan elkaar gekoppeld zijn.
Deze gang van zaken in een netwerkorganisatie (ook wel ‘virtuele organisatie’ genoemd) vindt plaats in een verzameling onderdelen van organisaties met een onderlinge samenhang, zoals weergegeven is in figuur 3.8. De rol van ‘tussenpersoon’ betreft niet noodzakelijk een onafhankelijke co-working space utrecht functie en kan door elk van de andere participanten worden overgenomen. Het gaat hier om het initiatief om het gehele netwerk of belangrijke delen ervan samen te brengen. Dit leggen van contacten, verbindingen, dit ‘networking’ \\·ordt in een zich snel ontwikkelende economie wel steeds belangrijker. Of het nu het opsporen betreft van de juiste materialen, het samenbrengen van ontwerpers en een geschikte productieruimte, of het organiseren van een tijdelijk personeelsbestand, het vermogen om (meestal met behulp van een computer) mensen en dingen snel en efficiënt bijeen te brengen is een sleutelfactor voor de flexibiliteit van de organisatie.
Het ziet ernaar uit dat naarmate ‘netwerken’ meer worden gebruikt, ze verfijnder worden en beter gaan werken, zodat ze nog vaker worden toegepast als nuttig instrument voor expansie, toelevering en uitbesteding. Met een netwerkbenadering kunnen organisaties zich snel en soepel aanpassen aan innovaties en verschuivingen in de vraag naar hun producten of diensten. Het netwerk is op zich niet iets dat echt nieuw is. In veel bedrijfstakken bestaan al jaren betrekkelijk stabiele co-working space rotterdam netwerken van leveranciers, producenten en distributeurs. Wat wel nieuw is, is de snelheid waarmee het netwerk van nu wordt samengesteld.

Concrete voorbeelden

Gerelateerde afbeelding

Professor Markowitz laat aan de hand van concrete voorbeelden zien dat John F. Kennedy openstond voor toeval en tekenen die het leven hem aanreikten en zo werd zijn levenspad voor de buitenwereld duidelijk. Zijn vader Joseph had al vroeg het zaadje in zijn leven gepland. John F. Kennedy was een meester in het ontdekken van patronen in het ogenschijnlijk toeval dat hem heeft getroffen. Zo heeft zijn uiteindelijke lot zich ontplooid als een logische aaneenschakeling van toevallige gebeurtenissen. Zelfs het doodschieten van John F. Kennedy lag al in dat lot besloten. Dat maakt mijn tijdelijk kantoor huren eindhoven enthousiasme voor het onderzoek van professor Markowitz alleen maar groter. Als je blijkbaar in staat bent om door het volgen van het toeval je weg te ontdekken, dan heb je je ware levenselixer gevonden! Als je in de flow van het leven meegaat, dan gaan deuren die eerst gesloten leken, ineens open. Het enige dat je moet leren, is om met andere ogen naar de werkelijkheid te kijken. Als je het toeval in je leven ziet, ontdek je kansen die nadrukkelijk alleen voor jou zijn bedoeld. Dan gaat de professor in op het begrip synchroniciteit. Synchroniciteit betekent volgens hem dat je begrijpt dat er meer is dan ‘gewoon’ toeval. Synchroniciteit is een vorm van systeemdenken, waarin de wereld als een groot samenhangend en elkaar beïnvloedend systeem wordt tijdelijk kantoor huren amsterdam gezien. Het geeft je de ervaring dat gebeurtenissen niet zomaar op je pad komen en altijd een doel hebben. Door synchroniciteit ben je verbonden met anderen en met de wereld om je heen. Roy Markowitz schrijft over de uitingen van synchroniciteit die alleen zijn waar te nemen in de hoogste vorm van bewustzijn, wat het objectief bewustzijn wordt genoemd. Ik schakel terug naar mijn eigen leven. Nooit heb ik iets bevroed wat op synchroniciteit zou lijken. De dingen in mijn leven gebeuren zoals ze gebeuren, zonder dat ik daar veel over nadenk of over loop te piekeren. Ik zag de fatale belegging veel meer als een stommiteit dan als een gebeurtenis met een diepere betekenis. Maar dat is intussen veranderd. Om toegang te krijgen tot het objectief bewustzijn, moet je bestaande oordelen en overtuigingen loslaten. Juist dat is een leermomentje voor mezelf geweest. Ik heb namelijk altijd en overal een mening ergens over. Aan de ene kant komt dat assertief en zelfverzekerd over, aan de andere kant maskeert het de onzekerheid die onder het dunne laagje bravoure schuilgaat. De afgelopen maanden in diepe misère hebben me gelouterd. Pas toen heb ik ruimte gegeven aan mijn paranormale gaven en ben ik in contact getreden met mijn eigen ziel. Pas als je wakker bent, wordt er ruimte vrijgemaakt voor synchroniciteit of voor zinvol toeval in je leven.

Het Boek van de Waarheid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Dit boek over de Tempeliers dat ooit een gift van mijn moeder was geweest, komt niet zomaar op mijn pad. Een gevoel van opwinding maakt zich over mij meester en ik kan het niet onderdrukken. Ik leg het blauwe boekje op tafel neer, maar mijn nieuwsgierigheid is gewekt. Zou Het Boek van de Waarheid nog bestaan? En zo ja, wat staat er dan in? Er is zoveel tijdelijk kantoor huren utrecht wijsheid, die we in oude beschavingen hebben ontdekt, maar die verloren is gegaan. Is het geen toeval dat juist ik attent word gemaakt op dit boek over de Tempeliers? Misschien heeft het iets te maken met de nieuwe invulling van mijn leven. Ik neem het boek mee naar de keuken om daar een kop koffie in te schenken. Van jongs af aan heb ik altijd geloofd dat er ergens op de wereld een geheime leer bestaat die het toeval kan verklaren. Het is een van die rare ingevingen die ik ooit heb gehad. Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren en waarom doen we dingen, zoals we deze doen? Kortom, is er kennis beschikbaar, die het leven en de wereld om ons heen kan verklaren? Misschien dat de Tempeliers ooit over deze kennis beschikten en zo het toeval konden besturen. Maar als dat zo is, waar is Het Boek van de Waarheid dan gebleven? Het is opwindend om het idee te koesteren dat er ergens op tijdelijk kantoor huren rotterdam deze wereld antwoorden te vinden zijn op vragen als: bestaat het toeval?, waarom bestaan wij eigenlijk?, waarom gebeurt er wat er gebeurt? en waar gaan we naartoe als we sterven?
Misschien moet ik iets gaan doen met mijn helderziende gaven. Mijn moeder heeft me altijd gestimuleerd om op onderzoek uit te gaan en als kleine jongen voelde ik onbekende energieën, die nauwelijks onder woorden te brengen waren.

De hang naar het mystieke

Gerelateerde afbeelding

De hang naar het mystieke heb ik overigens niet van een vreemde. Mijn moeder, die een sterk spirituele vrouw was, heeft bij mijn geboorte zittend op haar knieën in het ziekenhuis gebeden tot haar God. “Mijn lieve heer,” sprak ze met haar handen gevouwen naar de hemel en haar ogen gesloten. “Als u dit kind laat leven, beloof ik u dat ik hem zal maken tot een profeet.” Waarom schieten juist nu deze woorden door mijn hoofd? En waarom zie ik mijn moeder hier in de kamer zitten, waarbij flexplek huren utrecht het lijkt alsof ik haar kan aanraken? Is het een boodschap uit een onbekende wereld of wil mijn moeder me behoeden voor een noodlottige zelfmoord?
Van mijn taak als profeet is tot nu toe nog weinig terecht gekomen. Ik heb mijn leven laten leiden door geld, aanzien, vrouwen, drank en zelfs het gebruik van cocaïne. Als mijn gehele vermogen straks is verdwenen en ik zoveel schulden heb die ik een leven lang niet meer kan aflossen, komt de gedachte aan de profeet in mij naar boven. Maar wat moet ik met een rol als profeet? Ik ben niet eens kerkelijk opgevoed. Aan de andere kant ben ik niet voor niets als baby in leven gebleven, zeker niet om op mijn eenendertigste jaar een einde te maken aan mijn leven. Ik weet dat mijn moeder niet voor niets voor mijn geestesoog is opgedoemd, maar een boodschap met haar meedraagt. Mijn leven is niet bedoeld om als de beste beurshandelaar ter wereld te sterven, maar om er iets waardevols mee te doen voor deze wereld en voor mijn medemensen. Ik stop flexplek huren rotterdam de slaappillen in de televisiekast weg en strompel naar boven. Daar val ik op bed neer en beland in een diepe slaap met mijn kleren nog aan. Het is de bijzonderste kerstavond geworden die ik ooit heb meegemaakt. Het keerpunt in je leven kun je niet kiezen, dat overkomt je als de tijd daar is.

Procesmatig

Gerelateerde afbeelding

Onder plan wordt in dit verband verstaan het formuleren van een beleid en het vertalen van dit beleid in een werkplan met operationele doelstellingen. ‘Doe’ heeft betrekking op de uitvoering van het plan. Vervolgens worden de resultaten vergeleken met de ‘check’ of controlepunten. De redenen voor een eventuele afwijking moeten worden achterhaald en ten slotte worden nieuwe standaarden vastgesteld, de analysefase.  De statisticus Philip Crosby is de ‘jongste’ Amerikaanse kwaliteitsgoeroe en president van een van ’s werelds grootste adviesbureaus op het gebied van kwaliteitsbeheer, Crosby Associates. Het basiskwaliteitsconceptv an Cros by heeft de hierna volgende uitgangspunten.
Het werk verloopt procesmatig Al het werk kan worden opgevat als een proces. Iedere  flexplek huren utrecht taak bestaat uit een serie activiteiten die een resultaat opleveren. Dit resultaat moet tegemoet komen aan de eisen en verlangens van de klanten/afnemers.
2 Het kwaliteitsproces kent vier pijlers die de leidraad vormen voor het uitvoeren, beheersen en verbeteren van bedrijfsprocessen Zij geven antwoord op de volgende vragen: a Wat is de definitie van kwaliteit?  De pijlers van kwaliteit zijn de volgende: kwaliteit a De definitie van kwaliteit Crosby verstaat onder kwaliteit ‘het voldoen aan de vereisten’. Indien hier niet aan wordt voldaan is er sprake van een ‘niet-voldoen-situatie’. b Het systeem van kwaliteit Om aan de vereisten van kwaliteit te kunnen voldoen zullen de bedrijfsprocessen alsmede de voortgebrachte producten en diensten moeten worden gecontroleerd en beoordeeld. Het systeem van kwaliteitsbeheersing en -verbetering is gebaseerd op pre- preventie ven tie. Bijvoorbeeld het periodiek onderhouden van machines. c De prestatienorm Er zal een norm moeten worden vastgesteld om de flexplek huren rotterdam prestaties mee te vergelijken. Indien we kwaliteit willen leveren zullen we moeten voldoen aan de vereisten van de klant. Het niet-voldoen is dus onaanvaardbaar. Hieruit kan worden afgeleid dat de prestatienorm prestatienorm ‘nul fouten’ ‘nul fouten’ is. Dit is een houding, een vastbeslotenheid om aan de vereisten van de klant te voldoen.

Een viertal opties

Gerelateerde afbeelding

Met betrekking tot het personeel is in principe een viertal opties aan te geven: • herplaatsing binnen de organisatie, waarbij herplaatsing op hetzelfde niveau een belangrijk element is; • herplaatsing bij een nieuwe werkgever; de functie die wordt aangeboden moet in principe van een gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenniveau zijn; • vrijwillige beëindiging van het dienstverband; het natuurlijk verloop is het doel bij deze optie; de vorm waarin deze optie gegoten wordt kan behoorlijk flexplek huren utrecht verschillend zijn: van een ‘oprotpremie’ tot een ‘starterspremie’; • onvrijwillige beëindiging van het dienstverband De werkgever kan hierbij kan tevens gebruik maken van een eenmalige uitkering, om zijn verplichtingen af te kopen.
Naast deze opties kan de werkgever ook instrumenten inzetten als outplacement en een vacaturebank. Methoden die gebruikt worden bij het vaststellen wie bij een personeelsinkrimping weg moet, zijn in figuur io. 7 weergegeven.
Uit het voorgaande is gebleken dat er veel veranderingen op organisaties afkomen. Deze veranderingen kunnen van technologische, economische en/of sociale aard zijn. Op deze veranderingen dient een organisatie adequaat te reageren, wil de organisatie in de toekomst haar continuïteit veilig stellen. De kernvraag is hoe flexplek huren rotterdam organisaties zo ingericht/ ingesteld kunnen zijn dat ze niet alleen maar bijblijven, maar vooral vooruitlopen op veranderingen in hun omgeving. Het gaat om het vermogen van organisaties zich blijvend te veranderen: het lerende vermogen van organisaties. Dit lerend vermogen is een van de meest kritische factoren van organisaties om in de toekomst te kunnen overleven. Lerende organisaties zijn organisaties die niet alleen in staat zijn om te leren, maar ook in staat zijn om te leren leren.17 Anders gezegd: lerende organisaties hebben niet alleen het vermogen bekwaam te worden, maar dat ook te blijven. Zo omschreven heeft het leren van organisaties tot gevolg dat het organisatiegedrag verandert.

Het handelen van individuen

Gerelateerde afbeelding

In de theorie zijn verschillende benaderingen of typologieën, die (aspecten van) de organisatiecultuur beschrijven, te onderscheiden, zoals: • groepsprocessen en organisatiecultuur; • de typologie van Handy; • de typologie volgens beroepscultuur.
Groepsprocessen en organisatiecultuur In deze benadering wordt de beïnvloeding van het gedrag van individuele organisatieleden bekeken vanuit een groepsoriëntatie. Iedere individueel organisatielid maakt vergaderruimte huren utrecht deel uit van een groep of meer groepen in een organisatie. Het handelen van individuen wordt vooral door processen binnen die groep(e n) beïnvloed. De beschrijving van het groepsproces geschiedt aan de hand van de volgende zes aspecten.3 • affectiviteit: is er sprake van een zakelijke of meer een emotionele band tussen de organisatieleden; • oorzakelijkheid: zijn mensen en/of systemen in staat om problemen voor organisatieleden te veroorzaken; • hiërarchie: wat is het gedrag van organisatieleden ten aanzien van positie, rol, macht en verantwoordelijkheid; • verandering: is er sprake van een zelfde reactie van de organisatieleden op bedreigingen of kansen in de omgeving; • samenwerking: is er sprake van een sfeer van ‘we zetten er met zijn alle de schouders onder’ of meer van ‘ieder voor zich’; • oriëntatie ten opzichte van groepen met andere belangen: is er sprake van antipathie of sympathie ten opzichte van andere groepen in de organisatie.
Door deze aspecten te beschrijven krijgt men inzicht in het groepsproces. In de vergaderruimte huren rotterdam cultuur van een groep ligt de richting waarin mensen reageren op situaties verborgen. Het veranderen van ongewenst organisatiegedrag van individuele leden kan dus door het ontwikkelen van een andere cultuur binnen de groep ‘gestuurd’ worden. Wanneer bijvoorbeeld een veranderingsgezind gedrag binnen een groep gewenst is, moeten de aspecten van het groepsproces dit mogelijk maken en dit juist niet onmogelijk maken. Deze benadering sluit niet uit dat het handelen van individuele organisatieleden ook door andere factoren dan het groepsproces beïnvloed worden. Te denken valt hierbij aan de inhoud van taken, regelgeving enzovoort.

Functionele stafafdelingen

Gerelateerde afbeelding

Voordelen van functionele stafafdelingen: • Inbreng van deskundigheid in bedrijfsprocessen. • Betrokkenheid van medewerkers van functionele stafafdeling bij het resultaat. • Uniformiteit en consistentie in beleid, richtlijnen en procedures.
Nadelen van functionele stafafdelingen: • Uitvoerende medewerkers hebben te maken met meerdere leidinggevenden. Het principe van ‘eenheid van bevel’ wordt losgelaten, wat vaak tot verwarring kan flexplek huren utrecht leiden. • De controle bij de wijze van uitvoering wordt moeilijker.
Enkele voorbeelden van functionele stafafdelingen zijn: Administratie, Personeelszaken, Financiën, Secretariaat, Onderhoudsafdeling, Automatisering, Juridische zaken, Communications. Het spreekt vanzelf dat, hoe meer een lijnfunctionaris geconfronteerd wordt met functionele relaties van andere afdelingen, des te kleiner de speelruimte binnen zijn eigen functie wordt.
In de hiervoor genoemde organisatievormen dient alle communicatie via ‘de lijn’ te gaan. In principe betekent dit dat er geen overleg is tussen medewerkers van verschillende afdelingen buiten de contacten tussen de leidinggevenden van de afdelingen om. Toch is het vaak een pure noodzaak om zaken af te stemmen tussen afdelingen en medewerkers. Samenwerking tussen medewerkers en afdelingen en de coördinatie van activiteiten kan worden bevorderd door flexplek huren rotterdam het instellen van commissies of overleggroepen. Deze commissies dienen uitsluitend voor overleg en hebben geen bevoegdheden om besluiten te nemen. Een commissiebesluit (advies) moet worden bekrachtigd door de organisatieleiding. De commissiestructuur is een aanvulling op de lijn of de lijn-(functionele)staforganisatie.

Structuur en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Nadat de structuur van het project duidelijk is geworden, moet aandacht besteed worden aan het tijdsaspect van het pro- tijdsaspect ject. Er moet een schatting van de tijdsduur (doorlooptijd) van de individuele activiteiten worden gemaakt. Als de structuur en het tijdsaspect van het project zijn vastgesteld kunnen de doorlooptijden van de verschillende paden van het project worden uitgerekend.
De doorlooptijd van een pad van het project wordt bepaald door de tijd doorlooptijd van de flexplek huren utrecht activiteiten op het gekozen pad op te tellen.
Het pad uit figuur 8.27 geeft de langste doorlooptijd aan:
van (1) naar (3) via b van (3) naar (4) via d van (4) naar (6)
7 tijdeenheden 4 tijdeenheden 2tijdeenheden 13 tijdeenheden
Wanneer we de andere doorlooptijden uitrekenen, kunnen we alleen maar concluderen dat de andere doorlooptijden korter zijn. De doorlooptijd die aangeeft wanneer het project op zijn vroegst klaar kan zijn, wordt het kritieke pad genoemd. Het kritieke pad geeft dus het pad aan, waarop die activiteiten liggen, die in totaal het kortst zijn. Dit pad geeft aan wat de minimale uitvoeringsperiode van het gehele project is. Wanneer er op een of andere manier vertraging in deze volgorde van activiteiten optreedt, zal het gehele project verlaat worden. Met netwerkplanning is het nu mogelijk om een betere beheersing van het project te realiseren: • Er is inzicht in de activiteiten die verantwoordelijk zijn voor de doorlooptijd van het project. • Per activiteit flexplek huren rotterdam kunnen middelen worden toegewezen. • Gedurende het uitvoeren van het project is het mogelijk vast te stellen of de planning gehaald wordt. Hiermee is gelijk duidelijk wat de consequentie is van het niet behalen van het gestelde tijdsdoel. • Voor deelactiviteiten is het duidelijk wat hun plaats is binnen het project. Een betere coördinatie tussen de verschillende activiteiten binnen het project is mogelijk.

Structuurvennootschappen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Deze vennootschappen worden structuurvennootschappen genoemd structuuren zijn verplicht een raad van commissarissen (rvc) in te stellen van ten vennootschappen minste drie personen.
Kleinere Nv’s en sv’s en ook andere rechtsvormen (zoals eenmanszaken en vennootschappen onder firma) zijn niet wettelijk verplicht tot het instellen van zo’n raad. De hoofdtaak van de RVC is het toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De RVC moet bij het uitvoeren van deze hoofdtaak over flexplek huren utrecht verschillende deskundigheden kunnen beschikken. Daarom is de samenstelling van de RVC meestal heterogeen van aard. Binnen de RVC kunnen verschillende deskundigheden, zoals financiën, wetgeving en marketing vertegenwoordigd zijn. De RVC dient zich te richten naar het belang van de gehele organisatie en niet naar belanghebbende partijen binnen of buiten de organisatie (werknemers of kapitaalverschaffers). De RVC houdt zich niet bezig met de eigenlijke bedrijfsvoering. Dit is de taak van de directie of het topmanagement. Een commissaris is niet in dienst van de organisatie, maar ontvangt een bepaalde vergoeding voor geleverde diensten. In de laatste jaren zien we een verandering in de werkzaamheden van de RVC. Een commissaris wordt steeds meer een meebeslisser, iemand die zich actief bemoeit met de gang van zaken. Een commissaris die het goed wil doen, moet meer tijd in zijn commissariaat steken, terwijl de grotere verantwoordelijkheid die hij draagt ook zwaardere eisen stelt. Hierdoor dreigt een tekort te ontstaan aan kandidaten die niet alleen op een schat aan ervaring en een netwerk van nuttige relaties kunnen bogen, maar ook genoeg tijd kunnen vrijmaken flexplek huren rotterdam om het commissariaat te vervullen. Naast de toezichthoudende taken heeft de RVC bij de structuurvennootschappen nog extra bevoegdheden, die liggen op de volgende terreinen: • Alleen de RVC is bevoegd directeuren te benoemen of te ontslaan. Wanneer de RVC een bestuurder wil benoemen, wordt de algemene vergadering van aandeelhouders hiervan in kennis gesteld. Daarnaast dient de RVC de ondernemingsraad om advies te vragen inzake de voorgenomen benoeming. De bevoegdheid tot benoeming van bestuurders door de RVC kan niet door enige bindende voordracht worden beperkt. De RVC kan een bestuurder alleen ontslaan wanneer de algemene vergadering van aandeelhouders is gehoord.