Een onherroepelijke wijziging

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een onherroepelijke wijziging of uitwerking maakt deel uit het bestemmingsplan (art. 3.6 lid 3 Wro). Dit voorschrift is opgenomen omdat anders bijvoorbeeld de voorschriften van het bestemmingsplan geen betrekking zouden hebben op de wijziging of uitwerking: bouwaanvragen zouden dan niet aan het uitwerkingsplan kantoor huren heerhugowaard getoetst hoeven te worden. Wijzigingen of uitwerkingen kunnen daardoor alleen ingetrokken worden onder toepassing van de int rekkingsregels voor bestemmingsplannen.
Een bestemmingsplan geeft voor een uit te werken deel van het plan op een zodanige wijze de doelstellingen aan, dat voldoende inzicht wordt verkregen in de toekomstige ontwikkeling van het desbetreffende kantoor huren bussum gebied (art. 3.1.4 Bro).
Een globaal bestemmingsplan bevat bouwvoorschriften die verschillende soorten gebruik toelaten. Er kunnen dubbelbestemmingen worden opgenomen (bijvoorbeeld agrarisch gebied en tegelijk waterwingebied), mengbestemmingen (wonen en werken) of subbestemmingen (agrarisch gebied met leidingenstrook). Als zo’n bestemmingsplan niet voorschrijft dat het moet worden uitgewerkt, noemt men het een globaal eindplan. Hierdoor kan het op verschillende manieren worden uitgevoerd.
• Voorbeeld Globaliteit kan ook te ver worden doorgevoerd. Als er combinaties van niet-genormeerde of beperkte bestemmingen mogelijk zijn, kan het kantoor huren waalwijk totaal van de activiteiten
4.2 Bestemmings-en inpassingsplan 141
zodanig zijn dat een milieueffectrapport (MER) verplicht wordt. Bijvoorbeeld, indien op een locatie de combinatie zwembad, kunstijsbaan en zalenverhuur wordt toegelaten, kan die in het algemeen meer dan 500 000 bezoekers per jaar aantrekken indien geen beperkingen worden opgelegd. Zo had de gemeente Assen een bestemmingsplan gemaakt waarvan het plangebied grotendeels de bestemming ‘Sport en uitgaanscentrum’ had. De gronden met deze bestemming waren bestemd voor sport, sportieve recreatie, voorzieningen ten dienste van, dan wel in aansluiting op de sport en sportieve recreatie, horecavoorzieningen, bioscopen en theaters, zalencentra, evenementen- en manifestatieruimten, een bergbezinkbassin, parkeer- en groenvoorzieningen, waterpartijen en wegen en paden. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stelde in haar uitspraak van 6 maart 2002 (BR 2002/958) voorop ‘dat bij de beoordeling van de m.e.r.-plicht moet worden uitgegaan van hetgeen het plan mogelijk maakt.’ Gedeputeerde Staten waren, net als de gemeente, ten onrechte uitgegaan van de verwachtingen van de kantoor huren wormerveer exploitant; zij hadden moeten uitgaan van de mogelijkheden die het plan bood. ‘Voorts stelt de Afdeling vast dat vanwege de globaliteit van het plan het opstellen van een milieueffectrapport ernstig wordt bemoeilijkt omdat hierbij dient te worden bezien wat de milieueffecten zijn van de verschillende mogelijkheden die het plan biedt.’ De Afdeling achtte ook uit oogpunt van rechtszekerheid – mede in aanmerking genomen de belangen van omwonenden – het plan, gelet op de zeer ruime doeleindenomschrijving, te globaal van karakter.

Een mandaat

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Mandaat Een mandaat is te beschouwen als een opdracht waarbij een bestuursorgaan (mandant) een ander (mandataris) machtigt tot het in zijn naam en onder zijn verantwoordelijkheid uitoefenen van een hem toekomende kantoor huren heerhugowaard bevoegdheid (art. 10:1 Awb). Bij mandaat worden geen bevoegdheden overgedragen, iemand handelt namens een ander.
• Voorbeeld Een ambtenaar neemt een beslissing namens de minister. Feitelijk beslist de ambtenaar, maar de minister kan ervoor worden aangesproken.
3.5 Bepalingen over bestuursorganen 123
De mandant kan ook zelf nog de beslissingen nemen en eventueel aanwijzingen geven. Bij delegatie kan dat alles niet zolang de delegatie van kracht is.
De verschillen tussen kantoor huren bussum delegatie en mandaat zijn in tabel 3.1 weergegeven.
Voor delegatie is steeds een wettelijke basis nodig.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de delegatie gaat naar degene aan wie is gedelegeerd lde delegatarisl.
Degene die de delegatie verleent lde delegantl is de bevoegdheid kwijt om zelf te beslissen.
Er is wel sprake van overdracht van bevoegdheden van de delegant naar de delegataris.
Delegatie aan ondergeschikten is niet toegestaan.
Mandaat
Voor mandaat is geen wettelijke basis nodig.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van·het mandaat blijft berusten bij degene die het mandaat verstrekt (de mandantl.
Degene die het mandaat verleent lde mandantl blijft de bevoegdheid behouden om zelf te beslissen.
Er is geen sprake van overdracht van bevoegdheden Ier is sprake van een handelen namens een ander als vertegenwoordigerl.
Mandaat aan ondergeschikten is toegestaan.
De Awb regelt in art. 10:3 lid 2 een aantal bevoegdheden die niet mogen worden kantoor huren waalwijk gemandateerd, zoals de bevoegdheid tot: het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften; het beslissen op een beroepschrift; het vernietigen of het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan.
3.5.2 Toezicht op bestuursorganen Nederland is een eenheidsstaat. Het gevolg hiervan is dat de uitoefening van bevoegdheden door de decentrale overheden niet zover kan gaan dat daardoor de eenheid van de staat in het geding komt. Hogere overheden hebben dan ook bevoegdheden toegekend gekregen om toe te zien op de besluiten en handelingen van de lagere overheden. In de diverse wettelijke voorschriften zijn voorschriften van toezicht opgenomen. De belangrijkste zijn: 1 preventief toezicht; 2 repressief toezich�.
De Awb geeft in titel 10.2 een aantal voorschriften met betrekking tot de rechtsfiguren van goedkeuring en vernietiging.
Preventief toezicht Preventief toezicht houdt meestal in dat bepaalde besluiten van lagere overheden goedkeuring nodig hebben van een hoger kantoor huren wormerveer bestuursorgaan voordat deze in werking kunnen treden. De meest gebruikelijke vorm van preventief toezicht is goedkeuring. Goedkeuring van een besluit kan alleen worden geëist in de gevallen die in de wettelijke voorschriften zijn aangewezen (art. 10:26 Awb).

Voorbereidingsbeslissingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In art. 6:3 Awb worden beslissingen ter voorbereiding van besluiten niet vatbaar voor bezwaar of beroep verklaard, tenzij die beslissingen flexplek huren utrecht de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treffen.
106 3 Bestuursrecht algemeen
•Voorbeeld De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat het besluit van Gedeputeerde Staten om niet te starten met een procedure tot herziening van een streekplan een niet-appellabele voorbereidingsbeslissing is. De voorzitter stelt voorop flexplek huren eindhoven dat de beslissing geen besluit is in de zin van art. 1 :3 Awb; zij is immers niet gericht op rechtsgevolg, nu deze beslissing niet tot gevolg heeft dat het streekplan al dan niet wordt herzien, maar slechts betrekking heeft op de voorbereiding door Gedeputeerde Staten, van een besluit van Provinciale Staten inzake een dergelijke voorziening. (ABRvS 14 oktober 1994, nr. KOl .94.0012)
Te laat aan procedure meedoen Volgens art. 6:13 Awb kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit genomen op een bezwaarschrift of in administratief beroep, door een belanghebbende aan flexplek huren rotterdam wie redelijkerwijs kan worden verweten geen bezwaar te hebben gemaakt of administratief beroep te hebben ingesteld tegen het oorspronkelijke besluit. Deze bepaling betekent dat men niet later in een procedure kan instappen, maar dat men vanaf het oorspronkelijke besluit moet procederen.
Privaatrechtelijke handelingen Tegen privaatrechtelijke handelingen van de overheid kan worden geprocedeerd bij de burgerlijke rechter. Voordat een overheid een privaatrechtelijke rechtshandeling verricht, zal het desbetreffende bestuursorgaan altijd een besluit nemen om deze rechtshandeling te verrichten. De vraag is relevant of tegen een dergelijk besluit wel de Awb-procedure openstaat. In de Awb wordt deze vraag ontkennend beantwoord. Art. 8:3 Awb bepaalt namelijk dat tegen een besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling geen beroep kan worden ingesteld. Deze bepaling bevestigt de zogenoemde oplostheorie: besluiten ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling worden gelijkgesteld met de privaatrechtelijke flexplek huren amsterdam rechtshandeling zelf. Tegen deze besluiten moet dus beroep worden ingesteld bij de burgerlijke rechter.
•Voorbeeld De gemeente besluit tot verkoop van een bouwperceel. Tegen het raadsbesluit is op grond van art. 8:3 Awb geen beroep krachtens de Awb mogelijk; wel is beroep mogelijk bij de burgerlijke rechter.

Algemene bepalingen over besluiten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De titel van hoofdstuk 3 Awb zou de indruk kunnen wekken dat dit hoofdstuk voor alle soorten besluiten geldt, maar dat is niet waar. Hoofdstuk 3 gaat uit van een driedeling in bestuurshandelingen, namelijk: besluiten die flexplek huren utrecht algemeen verbindende voorschriften inhouden; overige besluiten; andere handelingen van bestuursorganen dan besluiten.
Afhankelijk van het type bestuurshandeling is de Awb geheel, gedeeltelijk of niet van toepassing. Algemeen verbindende voorschriften afkomstig van de formele wetgever vallen geheel buiten het toepassingsgebied van de Awb. Algemeen verbindende voorschriften afkomstig van lagere wetgevers (provincies, gemeenten) vallen slechts gedeeltelijk binnen het toepassingsbereik van de Awb. Afdeling 3.6 van flexplek huren eindhoven hoofdstuk 3 Awb (bekendmaking en mededeling) is niet van toepassing op algemeen verbindende voorschriften, volgens art. 3:1 Awb. De overige afdelingen zijn slechts van toepassing voor zover de aard van de besluiten zich daartegen niet verzet. Hoofdstuk 3 Awb is integraal van toepassing op ‘besluiten’, voor zover zij geen algemeen verbindende voorschriften inhouden. Op andere handelingen van bestuursorganen dan besluiten (bijvoorbeeld privaatrechtelijke en feitelijke handelingen) zijn de afdelingen 3.2 t/m 3.5 van toepassing, voor zover de aard van de flexplek huren rotterdam handelingen zich daartegen niet verzet (art. 3:1 lid 2 Awb). Afdeling 3.6 is derhalve niet van toepassing
88 3 Bestuursrecht algemeen
op algemeen verbindende voorschriften en privaatrechtelijke en feitelijke handelingen.
Deze afdelingen 3.2 t/m 3.6 van hoofdstuk 3 Awb komen hier nader aan de orde: zorgvuldigheid en belangenafweging (afd. 3.2) (bij de behandeling worden deze twee in de bredere context van de beginselen van behoorlijk bestuur gezet); advisering (afd. 3.3); uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4); bekendmaking en mededeling (afd. 3.6).
Beginselen van behoorlijk bestuur Beginselen van behoorlijk bestuur hebben een lange voorgeschiedenis. In een lange reeks van rechterlijke uitspraken flexplek huren amsterdam hebben zij in de afgelopen decennia erkenning gekregen als normen waaraan de overheid is gebonden bij de uitoefening van haar bevoegdheden.
In art. 3:2, 3:3 en 3:4 Awb zijn enkele beginselen van behoorlijk bestuur opgenomen, te weten: het zorgvuldigheidsbeginsel; het verbod van détournement de pouvoir; het verbod van willekeur; en het evenredigheidsbeginsel.

Bronnen van de grondrechten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Klassieke en sociale grondrechten Klassieke grondrechten veronderstellen een zogeheten staatsvrije sfeer. Het betreft aangelegenheden waarmee flexplek huren utrecht de overheid zich niet mag bemoeien. Onze Grondwet begint met een opsomming van de klassieke grondrechten: discriminatieverbod; regeling van het Nederlanderschap; gelijke benoembaarheid in openbare dienst voor Nederlanders; actief en passief kiesrecht; petitierecht; vrijheid van godsdienst en levensovertuiging; vrijheid van meningsuiting; vrijheid van vereniging; vrijheid van vergadering en betoging; eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer; onaantastbaarheid van het menselijk lichaam; verbod op het binnentreden van flexplek huren eindhoven woningen; brief-telefoon-telegraafgeheim; bescherming bij onteigening; verbod op vrijheidsontneming; geen straf zonder wettelijke bepaling; wettelijk toegekende rechten; rechtsbijstand; recht op vrije arbeidskeuze.
De sociale grondrechten veronderstellen een overheid die zich intensief met deze aangelegenheden bemoeit. De formulering van deze grondrechten wijst daar ook op, zoals art. 19 Gw: ‘bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.’ Andere sociale grondrechten betreffen: art. 20 Gw: recht op sociale zekerheid; art. 21 Gw: milieubescherming; art. 22 Gw: recht op volksgezondheid, flexplek huren rotterdam woongelegenheid, ontplooiing; art. 23 Gw: recht op onderwijs.
Het grondrecht betreffende onderwijs is een mengvorm van beide soorten grondrechten. Het is een klassiek grondrecht voor zover het betreft het recht dat het geven van onderwijs vrij is. Het is een sociaal grondrecht voor zover het betreft de bepaling dat het onderwijs voorwerp is van aanhoudende zorg van de regering. Naast de Grondwet zijn ook grondrechten opgenomen in internationale verdragen, waar Nederland partij bij is. Genoemd kunnen worden: het Verdrag inzake flexplek huren amsterdam de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie;
het Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (Verdrag van New York); het Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten; het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Verdrag van Rome).

Uitvoering (bestuur)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Uitvoering (bestuur) Wetgeving is geen doel op zich, maar slechts een middel om een ander doel te bereiken, namelijk bestuur van het land. Behalve wetgeving flexplek huren utrecht worden voor dit doel nog enkele andere instrumenten ingezet, waarop in hoofdstuk 3 uitvoerig zal worden ingegaan. Op deze plaats kunnen alvast worden genoemd: besluiten, plannen, beschikkingen, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen. Doorgaans worden deze instrumenten ingezet ter uitvoering van wetten. De uitvoering van de wetten is niet altijd mogelijk door simpelweg de algemene regel van de wet toe te passen op een concreet geval. Daarvoor zijn de concrete gevallen te verschillend. Om deze reden spelen flexplek huren eindhoven tussen de algemene strekking van de wet en de uitvoering van de wetten verschillende bestuursorganen een rol.
• Voorbeeld De wetgever heeft de Wet op de Ruimtelijke Ordening gemaakt. Hierin staat onder meer dat gemeenten bestemmingsplannen moeten vaststellen, die de goedkeuring behoeven van Gedeputeerde Staten van de provincie. De wetgever heeft aan de gemeenteraden de keuze gelaten hoe men de ruimtelijke ordening in de gemeente wil regelen. Het bestemmingsplan is (mede)bepalend voor door burgemeester en wethouders te verlenen bouwvergunningen. Tussen de wetgeving en de toepassing ervan voor een concreet geval (de bouwvergunning) is dus slechts een ver verwijderd verband.
Daarnaast verricht de flexplek huren rotterdam overheid veel bestuurstaken zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag is aan te wijzen.
•Voorbeeld Het verlenen van (sympathie)subsidies is bijvoorbeeld iets waar de overheid in beginsel vrij in is. Een wettelijke verplichting tot subsidieverlening is dan ook vaak niet aan te wijzen. Een ander voorbeeld is het maken van een beleidsplan op sociaal gebied.
De overheid verricht van oudsher bestuurstaken op het gebied van openbare (interne en externe) veiligheid. Zij heeft hiertoe de politie en het leger in het leven geroepen. Een andere traditionele taak van de overheid in een waterrijk land als Nederland is de bescherming tegen het water: de waterstaat. Dit is niet alleen een zorg van de centrale overheid, ook de lagere rechtsgemeenschappen, zoals provincies, waterschappen flexplek huren amsterdam en gemeenten, spelen hierbij een rol. Onderwijs en maatschappelijke zorg zijn eveneens taken die de overheid al meer dan 150 jaar tot de hare rekent. Naast deze traditionele taken hebben zich gaandeweg nieuwe problemen aangediend waarvan de burgers verwachten dat de overheid deze aanpakt en oplost. Hierbij moet worden gedacht aan: milieubeleid, beleid voor de ruimtelijke ordening en economisch beleid. Het milieubeleid en het beleid voor de ruimtelijke ordening komen in dit boek uitvoerig aan de orde in de volgende hoofdstukken.

De gezagsuitoefening

Hoofdzaken van de Nederlandse staatsinrichting
Voor een goed begrip van de Nederlandse staatsinrichting is het uiteraard van belang om te weten wat het begrip ‘staat’ precies inhoudt en in welke flexplek huren utrecht vormen deze voorkomt. Het gezag binnen een staat wordt uitgeoefend door de regering, die ook weer verschillende vormen kent. Dit gezag is nodig voor het vastleggen en handhaven van de regels; om misbruik te voorkomen wordt de macht verdeeld over verschillende organen. De regels voor de samenstelling en taken van de met staatsgezag beklede organen én de regels waaraan flexplek huren eindhoven deze organen zich bij de uitoefening van hun macht moeten houden, noemt men het staatsrecht. Een staat is: een gemeenschap van mensen, gevestigd op een min of meer vaststaand grondgebied, die bereid is haar gemeenschappelijke normen voor de samenleving in regels vast te leggen en deze regels zo nodig door dwang te handhaven. Er is sprake van een stabiel en effectief gezag en de gemeenschap is internationaal als staat erkend. Bij het vaststellen van de regels wordt steeds flexplek huren rotterdam gezocht naar een evenwicht tussen enerzijds de vrijheid van de individuen en anderzijds de grenzen die daaraan moeten worden gesteld, zodat de vrijheid van de één niet de ander in zijn bestaan belemmert. De gezagsuitoefening geschiedt door een organisatie.
De Staat der Nederlanden voldoet aan deze begripsomschrijving. Er zijn echter gemeenschappen die niet beschikken over een grondgebied en die niettemin als staat erkend zouden willen worden. Binnen Nederland is de R.M.S. (Republiek van Zuid-Molukken) nog steeds actief als een republiek zonder grondgebied. Ook de Koerden kunnen in dit verband worden genoemd als een volk met een eigen identiteit dat echter verspreid is over delen van Turkije en Irak. Daarnaast zijn flexplek huren amsterdam er gemeenschappen die, hoewel ze beschikken over een eigen grondgebied toch geen staat vormen. Een Nederlandse provincie voldoet ongetwijfeld aan deze eis. Toch is er geen sprake van een staat omdat er geen sprake is van gezagsuitoefening in hoogste instantie. Evenmin is er sprake van internationale erkenning; ook een eis om een staat te kunnen vormen.

Bezitseffect

Het is niet waarschijnlijk dat afkeer van verlies en het daaruit afgeleide bezitseffect een belangrijke rol spelen in dagelijkse economische flexplek huren utrecht uitwisselingen. Een winkelier, bijvoorbeeld, ervaart het geld dat hij aan leveranciers betaalt niet als verlies en het geld dat hij van klanten ontvangt niet als winst. In plaats daarvan telt hij de kosten en inkomsten over een bepaalde periode bij elkaar op en beoordeelt alleen het evenwicht tussen beide. Schulden en tegoeden die elkaar in evenwicht houden, worden vóór de beoordeling tegen elkaar weggestreept. Ook de betalingen die klanten doen, worden door hen niet als verliezen beoordeeld maar als alternatieve aankopen. In overeenstemming met de economische standaardanalyse wordt geld normaliter beschouwd als flexplek huren eindhoven een substituut voor de goederen en diensten die ermee gekocht kunnen worden. Dit type beoordeling wordt expliciet wanneer iemand een bepaald alternatief in gedachten heeft zoals: ‘Ik kan een nieuwe camera kopen of een nieuwe tent.’ In deze analyse zal iemand een camera kopen als de subjectieve waarde daarvan groter is dan de waarde van het behoud van het geld dat deze camera zou kosten. Er zijn gevallen waarin een nadeel ofwel als een kostenpost, ofwel als een verlies kan worden ingekaderd. In het bijzonder kan de aankoop van een verzekering ook ingekaderd worden als een keuze tussen een zeker verlies en het risico van een groter verlies. In zulke gevallen kan de discrepantie tussen kosten en verliezen erroe leiden dat de invariantie wordt geschonden. Denk bijvoorbeeld aan de keuze tussen een zeker verlies van 50 dollar en een kans van 25 procent om 200 dollar te verliezen. Slovic, Fischhoff en Lichtenstein (1982) hebben gerapporteerd dat 80 procent van hun proefpersonen een risicozoekende voorkeur flexplek huren rotterdam uitsprak voor de gok boven het zekere verlies. Slechts 35 procent van de proefpersonen weigerde echter 50 dollar voor verzekering te betalen tegenover een risico van 25 procent om 200 dollar te verliezen. Overeenkomstige resultaten zijn ook gerapporteerd door Schoemaker en Kunreuther (1979) en door Hershey en Schoemaker (1980). Naar onze mening is dezelfde hoeveelheid geld die in het eerste probleem was ingekaderd als een niet-gecompenseerd verlies, in het tweede probleem ingekaderd als kosten voor bescherming. De modale voorkeur veranderde in de twee problemen van positie omdat verliezen meer afkeer oproepen dan kosten. We hebben een overeenkomstig effect waargenomen in het positieve gebied, zoals flexplek huren amsterdam geïllustreerd door de volgende twee problemen: Probleem 10: zou u een gok accepteren die een kans van 10 procent biedt om 95 dollar te winnen en een kans van 90 procent om 5 dollar te verliezen?
Probleem 11: zou u 5 dollar betalen om mee te spelen in een loterij die een kans van 10 procent biedt om 100 dollar te winnen en een kans van 90 procent om niets te winnen?

Samengestelde uitkomsten

Biases in de beoordeling van samengestelde uitkomsten ziin vooral significant in de context van planning. De succesvolle afronding van een bepaalde onderneming, zoals de ontwikkeling van een nieuw product, heeft meestal een conjunctief karakter: wil de onderneming flexplek huren utrecht slagen, dan moet er een reeks van uitkomsten plaatsvinden. Zelfs als de kans op elk van deze uitkomsten groot is, is de algehele kans op succes van de onderneming beperkt als het aantal uitkomsten groot is. De neiging om de kans op conjunctieve uitkomsten te overschatten, leidt tot ongerechtvaardigd optimisme bij het beoordelen van de kans dat een plan zal slagen of dat een project op tijd zal worden afgerond. Disjunctieve structuren flexplek huren eindhoven komen we daarentegen meestal tegen bij het beoordelen van risico. Een complex systeem, zoals een kerncentrale of het menselijk lichaam, zal ermee ophouden als een van de essentiële onderdelen ophoudt met werken. Zelfs als de kans op falen in elk onderdeel klein is, is de algehele kans op falen groot als er maar voldoende onderdelen zijn. Vanwege referentie onderschatten mensen de kans op falen in complexe systemen. De richting van de referentiebias kan dan ook worden afgeleid uit de structuur van de uitkomst. De kettingachtige structuur van conjunctieve uitkomsten leidt tot overschatting, de trechterachtige structuur van disjunctieve uitkomsten werkt onderschatting in de hand. Referentie bij het beoordelen van subjectieve kansverdelingen. In besluitvormingsanalyse moeten deskundigen geregeld hun vertrouwen in een bepaalde waarde, zoals de verwachte koers van de Dow Jones, onderbouwen met een zogenaamde flexplek huren rotterdam kansverdeling. Een kansverdeling wordt doorgaans opgesteld door waarden te kiezen die corresponderen met gespecificeerde percentielen uit een (subjectieve) kansverdeling. Zo kan men aan iemand vragen om een getal X90 te kiezen waarbij zijn (subjectief ingeschatte) kans dat deze waarde hoger is dan de waarde van de Dow Jones 0,90 bedraagt. Met andere woorden, hij moet de waarde X90 zo kiezen, dat hij net bereid is een kansverhouding van 9 tegen 1 te accepteren dat de Dow Jones deze waarde niet zal overtreffen. Een subjectieve kansverdeling voor de Dow Jones kan uit verschillende van dergelijke inschattingen (corresponderend met verschillende percentielen) worden opgebouwd. Door voor veel verschillende hoeveelheden subjectieve kansverdelingen te verzamelen kunnen we de kalibratie van de proefpersoon toetsen. De proefpersoon is goed (of extern) gekalibreerd als precies IT procent van de daadwerkelijke flexplek huren amsterdam waarden van de geschatte kwantiteiten onder zijn genoemde waarden van Xn valt. De echte waarden moeten dan bij 1 procent van de hoeveelheden onder X01 en bij 1 procent van de hoeveelheden boven X99 vallen. De echte waarden moeten dus in 98 procent van de vraagstukken in de betrouwbaarheidsinterval tussen XOI en x99 vallen.

De werkzaamheid van ons denken

Twee systemen Dit boek heeft de werkzaamheid van ons denken beschreven als een ongemakkelijke samenspraak tussen twee denkbeeldige personages: het automatische Systeem r en het moeizamer opererende Systeem 2. U bent nu volledig op de hoogte van de persoonlijkheid flexplek huren utrecht van de twee systemen en u kunt voorspellen hoe zij in verschillende situaties zouden reageren. En natuurlijk herinnert u zich ook dat de twee systemen in de hersenen of
ergens anders niet werkelijk bestaan. ‘Systeem r doet X’ is kortschrift voor ‘X komt automatisch tot stand’. En ‘Systeem 2 wordt opgeroepen om Y te doen’ is kortschrift voor ‘er komt opwekking tot stand, de pupillen verwijden zich, er ontstaat gerichte aandacht, en activiteit Y wordt uitgevoerd’. Ik hoop dat u het taalgebruik over systemen even behulpzaam vindt als ik en dat u een intuïtief gevoel hebt ontwikkeld over de flexplek huren eindhoven werking van deze systemen zonder van de wijs te worden gebracht door de vraag of ze wel echt bestaan. Nu ik u deze noodzakelijke waarschuwing heb gegeven, zal ik mijn taalgebruik tot het einde toe voortzetten. Het aandachtige Systeem 2 is wie we denken te zijn. Systeem 2 vormt zich oordelen en maakt keuzen, maar ondersteunt of rationaliseert ook vaak ideeën en gevoelens die zijn opgewekt door Systeem r. Je weet misschien niet dat je optimistisch bent over een bepaald project omdat de leider je aan je geliefde zuster doet denken, of dat je een afkeer hebt van iemand die er vagelijk uitziet als je tandarts. Maar als je gaat zoeken naar een verklaring zul je je geheugen raadplegen voor aannemelijke redenen en er zeker enkele vinden. Bovendien zul je in het verhaal dat je hebt opgesteld geloven. Maar Systeem 2 is niet alleen een verdediger van Systeem r: het voorkomt ook dat veel dwaze flexplek huren rotterdam gedachten en ongepaste impulsen openlijk tot uitdrukking komen. Aandacht investeren verbetert bij talrijke activiteiten de prestaties; denk aan de risico’s bij het rijden door een nauwe doorgang wanneer je bent afgeleid. Aandacht is ook van doorslaggevend belang bij sommige taken zoals vergelijken, kiezen en ordelijk redeneren. Systeem 2 is echter geen toonbeeld van rationaliteit. De vermogens van dit systeem en de kennis waartoe het toegang heeft zijn beperkt. Ons denken verloopt niet altijd foutloos wanneer we redeneren en de fouten zijn niet altijd te wijten aan onjuiste intuïties die zich binnendringen flexplek huren amsterdam van buitenaf. Vaak maken we fouten omdat we (ons Systeem 2) niet beter weten.