De effectenbeurs

Gerelateerde afbeelding

De effectenbeurs beloont zo saneringen meer dan investeringen in Research & Development, scholing en leeftijdsbewust personeelsbeleid. De aandacht voor aandeelhouderswaarde gaat vooral ten koste van kantoorruimte huren utrecht belanghebbenden die een ander ontwikkelingstempo kennen. Zo hebben investeringen in productinnovaties en in training en opleiding van werknemers een andere dynamiek dan de beurskoers. Werknemers hebben meer tijd nodig om zich te ontwikkelen tot creatief en productief lid van de bedrijfscultuur dan de tijd tussen twee kwartaalcijfers. Er is met andere woorden vooral ook (weer) behoefte aan een langetermijnoriëntatie van kapitaalverschaffers en van de ondernemingsleiding. Tegen kantoorruimte huren eindhoven de achtergrond van de belangen van andere ‘stakeholders’ kan de positie van aandeelhouders (respectievelijk disciplinering van de vermogensmarkt) dus niet in isolement worden behartigd; de afzetmarkt, de arbeidsmarkt en de daaruit voortkomende eisen zijn in een evenwichtige ontwikkeling van een onderneming evenzeer van belang. Het huidige primaat van ‘shareholders value’ verdient derhalve in een ruimer kantoorruimte huren rotterdam kader van de zogenaamde ‘corporate governance’-discussie op voorhand een zekere relativering. Er zijn meerdere belangen ‘at stake’, zodanig dat een veelheid van verschillende ‘stakeholders’ in voldoende mate aan hun trekken dienen te komen, denk vooral ook aan ‘customer value’
(klantwaarde). de werknemers zelf en allerlei belangengroepen vanuit hun opvattingen over maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen (zie ook paragraaf 3.6).
Afnemers/cliënten
De afnemers of cliënten kopen de producten van een bedrijf of maken tegen betaling gebruik van de deskundigheden die bijvoorbeeld een ziekenhuis, kantoorruimte huren amsterdam bank of adviesbureau via dienstverlening ter beschikking stelt. Wil de klandizie trouw blijven en de cliëntèle de marktprijzen blijven betalen, dan moet het bedrijf of de instelling steeds producten of diensten van goede kwaliteit tegen aanvaardbare prijzen of tarieven blijven leveren. Het is belangrijk om de producten of diensten ook tijdig uit voorraad of bij levertijd op het afgesproken tijdstip af te handelen. Een organisatie verkrijgt hierdoor haar inkomsten en kan zich op die manier verzekeren van de benodigde inkomende geldstroom.
Indien een organisatie zich onvoldoende of niet richt op veranderde behoeften van afnemers van producten of diensten, zullen bestaande producten op een bepaald moment niet worden afgenomen en zal een organisatie hierdoor klanten verliezen.
3.2.2 To eleveranciers
Elke organisatie gebruikt of verbruikt producten of diensten van andere organisaties. Daartoeleveranciers mee ontstaan relaties met toeleveranciers. Toeleveranciers leveren als bijdrage de op order van het bedrijf bestelde grondstoffen, diensten, energie, informatie, productiemiddelen of halffabrikaten. Daarvoor verwachten zij binnen de afgesproken betalingstermijn de gefactureerde marktprijzen te ontvangen. Bij wanbetaling van de zijde van de afnemer kan eventueel stopzetting van de leveranties volgen. Veelal zijn beide partijen gesteld op voortzetting van de klandizie. Correcte afhandeling van de orders is dan ook geboden om ook in de toekomst een blijvende en goede relatie te kunnen onderhouden. In toenemende mate worden daarbij (in bijvoorbeeld ‘co-makership’) eisen gesteld aan kwaliteit, levertijd, flexibiliteit en verantwoorde prijsstelling.

Stadium 4: expansie

Gerelateerde afbeelding

Stadium 4: expansie Cruciaal in dit stadium zijn het vinden en het verkrijgen van de financiële middelen voor het verwezenlijken van een snelle groei. De voornaamste problemen hebben dan ook betrekking op de volgende onderwerpen: Delegatie. Kan de eigenaar een bepaalde hoeveelheid taken (plus de bijbehorende verantwoordelijkheden) aan kantoorruimte huren utrecht anderen delegeren, teneinde de doelmatigheid van het management van zijn snelgroeiende en steeds complexer wordende onderneming te verbeteren! En zo ja, kan er dan sprake zijn van werkelijke delegatie, waarbij de verrichtingen van managers gecontroleerd worden en de ogen niet worden gesloten voor eventuele fouten! Of zal het, zoals zo vaak het geval is, een kantoorruimte huren eindhoven kwestie zijn van terugtreding door de eigenaar? Liquiditeit. Is de liquiditeit voldoende om tegemoet te kunnen komen aan de zware financiële eisen die een groeiproces aan het bedrijf zal stellen (vaak houdt dit in dat de eigenaar moet accepteren dat het vreemde kapitaal het eigen vermogen aanzienlijk overtreft) en wordt de cashflow niet aangetast door onvoldoende controle op de uitgaven of onverstandige kantoorruimte huren rotterdam investeringen als gevolg van het ongeduld van de eigenaar?
De organisatie wordt op den duur verder gedecentraliseerd en, in ieder geval voor een deel, opgesplitst in afdelingen, meestal op het gebied van de verkoop en de productie. De managers op de sleutelposities dienen zeer bekwaam te zijn in het leiden van een groeiende en complexe bedrijfsorganisatie. De systemen worden onder druk van de groei steeds verfijnder en uitgebreider. Er wordt zowel aan afdelingsplanning als aan strategische planspeciafisren ning gedaan, onder leiding van specialisten op deze gebieden. Hoewel de band tussen de eigenaar en het bedrijf losser wordt, wordt het bedrijf dikwijls nog steeds door de eigenaar gedomineerd als gevolg van diens aanwezigheid en de omvang van zijn aandelenbezit. Dit stadium betekent een keerpunt voor de onderneming. Als de kantoorruimte huren amsterdam eigenaar is opgewassen tegen de eisen die de expansie aan hem stelt, zowel op het vlak van de financiën als op het vlak van het management, kan het bedrijf uitgroeien tot een grote onderneming. Is hij echter niet tegen die taak opgewassen, dan kan de onderneming – als de eigenaar zijn beperkingen tenminste tijdig onder ogen ziet – meestal met winst verkocht worden. Maar al te vaak zien we dat de eigenaren er wel in slagen het successtadium te bereiken, maar dat ze vervolgens falen in stadium 4, hetzij omdat ze te snel willen groeien en daardoor in almachtigheidssyndroom financiële moeilijkheden komen (het almachtigheidssyndroom), hetzij omdat ze niet in staat zijn om op de voor het goed functioneren van het bedrijf vereiste wijze te delegeren afwerendheidssyndroom (het alwetendheidssyndroom). Het is natuurlijk mogelijk dat de onderneming dit door snelle groei gekenmerkte stadium doorloopt zonder het oorspronkelijke management. Vaak wordt de ondernemer die het bedrijf heeft opgericht en tot het successtadium heeft gebracht, al of niet tegen zijn wil, door toedoen van de investeerders of crediteuren van het bedrijf vervangen. Als de expansieplannen niet slagen, kan de strategie soms nog zodanig gewijzigd worden dat het bedrijf kan blijven voortbestaan als een succesvolle, evenwichtige en toch nog omvangrijk onderneming. In andere gevallen zal het bedrijf echter terugvallen naar stadium 3 of, als de problemen erg diepgaand zijn, terechtkomen in het overlevingsstadium of zelfs failliet gaan. Hoge rentetarieven en een instabiele economische situatie hebben ervoor gezorgd dat deze laatste twee mogelijkheden in het begin van de jaren tachtig maar al te vaak werkelijkheid werden.

Functioneren van ondernemingsraden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Functioneren van ondernemingsraden in de praktijk In het voorgaande is een beeld geschetst van de verschillende manieren waarop werknemers invloed kunnen uitoefenen op het beleid van een bedrijf als geheel. Hoe het management omgaat met deze medezeggenschapsmogelijkheden laat onderzoek naar het functioneren kantoorruimte huren utrecht van ondernemingsraden ons zien. Grotere bedrijven hebben vaker een OR dan kleinere bedrijven. Van de ondernemingen met meer dan tweehonderd werknemers heeft 94% een OR, bij ondernemingen met vijftig tot honderd werknemers heeft 58% een OR. Van de ondernemingen die geen OR hebben, voert bijna de helft als argument aan dat het personeel er geen behoefte aan heeft. Uit onderzoek, dat is uitgevoerd in kantoorruimte huren eindhoven opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, blijkt ook dat in 80% van de gevallen de relatie tussen OR en bestuurder goed genoemd wordt. Van de bestuurders is 62% tevreden over het functioneren van de OR. Veel ondernemingsraden hebben overigens problemen met het vinden van kandidaten. Vaak zijn geen verkiezingen nodig, omdat er niet meer kandidaten dan zetels zijn. In eenderde van de ondernemingsraden zijn één of meer zetels vacant. De Ondernemingsraad kantoorruimte huren rotterdam kunnen we zien als een orgaan door middel waarvan werknemers direct invloed kunnen uitoefenen op het ondernemingsbeleid. De ondernemingsraad rweeiedige raak van de heeft daarbij een tweeledige taak. Enerzijds is het een overlegorgaan dat is ingesteld in het ondernemingsraad belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen. Anderzijds is het een vertegenwoordigend orgaan van de werknemers. Hoewel de Wet op de ondernemingsraden een aantal malen gewijzigd is, is deze dualistische doelstelling altijd overeind gebleven. Onderzoek naar het functioneren van ondernemingsraden is veelvuldig uitgevoerd. In het verleden hielden ondernemingsraden zich te veel bezig met minder beleidscentrale onderwerpen. Of, zoals men ook wel zei en nog wel zegt: ‘De invloed van de OR wordt minder naarmate de beslissingen belangrijker zijn.’ De invloed van de OR was/is het grootst op kantoorruimte huren amsterdam routinematige beslissingen (zoals het vaststellen van werktijdenschema’s of verbetering van werkomstandigheden), de invloed op strategische beslissingen was/is geringer. Het meer zakelijke klimaat van de jaren tachtig, zich onder meer uitend in de positieve waardering van ondernemerschap en het op de achtergrond raken van medezeggenschapsvraagstukken, heeft tot gevolg dat de positie van ondernemingsraden zich gestabiliseerd heeft. Dit komt onder meer ook door de wetswijziging van 1979, waardoor de ondernemingsraad een meer zelfstandige positie heeft verworven. De ondernemingsraad heeft zich een vaste plaats verworven. De huiver van menig directeur-bestuurder voor de OR bleek onterecht.

Kerntaken managementproces

Gerelateerde afbeelding

In het managementproces ofwel het proces van leidinggeven en organiseren worden bij nadere uitwerking twee kerntaken onderscheiden, namelijk de constituerende taak en de dirigerende taak van de leiding. Deze taken kenmerken zich door bevoegdheid tot het nemen van kantoor huren utrecht beslissingen en het nemen van initiatief.
Constituerende taken constitueren Constitueren is het scheppen van een kader waarbinnen de daadwerkelijke uitvoering kan plaatsvinden. Constituerende taken zijn onder andere het vaststellen van de doeleinden die door een organisatie of door een afdeling bereikt moeten worden, het aangeven van de algemene beleidslijnen, het maken van een beleidsplan en de daar bijbehorende kantoor huren eindhoven actieplannen en procedures om de plannen op korte, middellange en langere termijn te kunnen realiseren. Naast het aangeven van de doeleinden behoort ook het scheppen van de voorwaarden om deze doeleinden te kunnen bereiken tot de constituerende taak, zoals het opbouwen van de organisatiestructuur, het maken van een functie- en taakverdeling, het verdelen van kantoor huren rotterdam beslissingsbevoegdheden over afdelingen en functionarissen, het vaststellen van procedures en het voorzien in de nodige communicatiekanalen en overleg- en inspraakorganen.
Samenvattend kunnen we stellen dat constituerende taken betrekking kantoor huren amsterdam hebben op het vooruitzien, plannen en organiseren. In termen van Fayol zijn dit dus de eerste twee elementen: beleid bepalen (doelen stellen en plannen maken); organisatie opbouwen (organiseren).

Legitieme sanctiemogelijkheden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Naast gezag in de betekenis vanNaast gezag in de betekenis van formele bevoegdheid is het hebben van prestige van betekenis. Gezag in de betekenis kantoor huren utrecht van persoonlijk prestige is uiteraard van belang voor effectieve machtsuitoefening en de mate van acceptatie door anderen. Het hebben van prestige betekent dat medewerkers in een werksituatie bereid zijn spontaan mee te werken en zonder tegenwerpingen de uitgeoefende leiding accepteren (zonder dat men met de in de formele bevoegdheden verankerde legitieme sanctiemogelijkheden hoeft te schermen). Om begripsverwarring te kantoor huren eindhoven voorkomen is het wellicht goed niet van ‘gezag’, maar van
‘positionele macht’ (formele bevoegdheid) en ‘persoonlijke macht’ (persoonlijk prestige) te spreken. Een persoon heeft macht indien hij/zij over de middelen en eigenschappen beschikt waarmee hij van anderen iets gedaan kan krijgen dat dezen anders mogelijk niet zouden doen, of waarmee hij in elk geval anderen in hun gedrag kan beïnvloeden. Van machtsuitoefening is sprake indien iemand van zijn macht gebruikmaakt en zijn invloed (onder andere door communicatie) in kantoor huren rotterdam het gedrag en in opvattingen en meningen van anderen merkbaar is. Dit alles betekent dat de invloed die een manager kan uitoefenen, voor een deel afhangt van de bereidheid van anderen om naar hem te luisteren. Beschikt een manager over weinig of geen prestige dan zal het simpele gegeven dat hij tot de gemiddelde gezagsdragers behoort, onvoldoende blijken te zijn om de gang van zaken binnen de organisatie daadwerkelijk te bepalen. Daar komt tevens bij dat, onder andere door een relatief hoog ontwikkelingsniveau van de werknemer, een andere kijk is ontstaan op de factor arbeid. Steeds minder aanvaard is een machtsuitoefening die slechts gebaseerd is op eigendom van productiemiddelen. Werkelijke invloed dient te steunen op bekwaamheid en moet als zinvol en in verband met de taak worden ervaren. Men is het er dan ook vaak niet mee eens dat een onderneming kantoor huren amsterdam gesloten wordt, omdat men de eigen behoefte aan bestaanszekerheid even zwaar laat tellen als rentabiliteitsmotieven. is het hebben van prestige van betekenis. Gezag in de betekenis van persoonlijk prestige is uiteraard van belang voor effectieve machtsuitoefening en de mate van acceptatie door anderen. Het hebben van prestige betekent dat medewerkers in een werksituatie bereid zijn spontaan mee te werken en zonder tegenwerpingen de uitgeoefende leiding accepteren (zonder dat men met de in de formele bevoegdheden verankerde legitieme sanctiemogelijkheden hoeft te schermen).

De inhoud van bestemmingsplannen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het bestemmingsplan treedt niet na afloop van de beroepstermijn in werking indien een door Gedeputeerde Staten of de inspecteur ingediende zienswijze niet volledig is overgenomen of het bestemmingsplan kantoorruimte huren utrecht anders dan het ontwerp is vastgesteld. (Indien het bestemmingsplan anders dan het ontwerp is vastgesteld omdat de gemeenteraad juist gevolg geeft aan de ingediende zienswijze van Gedeputeerde Staten of de inspecteur, treedt het bestemmingsplan wel in werking)
Het niet in werking treden heeft als doel belanghebbenden gedurende de gebruikelijke termijn van zes weken in geval van beroep de gelegenheid te geven een voorlopige voorziening aan te vragen voordat het kantoorruimte huren eindhoven gewijzigde bestemmingsplan in werking treedt; Gedeputeerde Staten of de minister van VROM de gelegenheid te geven aan de gemeenteraad een aanwijzing te geven.
Deze aanwijzing-ook wel reactieve aanwijzing genoemd -heeft de strekking dat het onderdeel waarop de zienswijze betrekking heeft geen deel blijft uitmaken van het bestemmingsplan zoals het is vastgesteld (art. 3.8 lid 6 Wro). Zie omtrent aanwijzingen paragraaf 4.5. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt na de aanwijzing met kantoorruimte huren rotterdam uitsluiting van dat onderdeel, samen met het aanwijzingsbesluit bekendgemaakt. Dat gebeurt dan zeven weken na de vaststelling van het bestemmingsplan. Gedeputeerde Staten en de minister hebben een speciale motiveringsplicht bij het geven van de aanwijzing: in de redengeving vermelden zij de aan het besluit ten grondslag liggende feiten, omstandigheden en overwegingen die hen beletten het betrokken provinciaal of nationaal belang met inzet van andere aan hen toekomende kantoorruimte huren amsterdam bevoegdheden te beschermen. Andere bevoegdheden zijn bijvoorbeeld het stellen van algemene regels bij of in een provinciale verordening of AMvB omtrent de inhoud van bestemmingsplannen (zie paragraaf 4.5) of het vaststellen van een provinciaal of rijksinpassingsplan (zie subparagraaf 4.2.5).

Voorbeelden uit de vastgoedsector

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Te laat aan procedure meedoen Volgens art. 6:13 Awb kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit genomen op een bezwaarschrift of in kantoorruimte huren utrecht administratief beroep, door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen bezwaar te hebben gemaakt of administratief beroep te hebben ingesteld tegen het oorspronkelijke besluit. Deze bepaling betekent dat men niet later in een procedure kan instappen, maar dat men vanaf het oorspronkelijke besluit moet procederen.
Privaatrechtelijke handelingen Tegen privaatrechtelijke handelingen van de overheid kan worden geprocedeerd bij de burgerlijke rechter. Voordat kantoorruimte huren eindhoven een overheid een privaatrechtelijke rechtshandeling verricht, zal het desbetreffende bestuursorgaan altijd een besluit nemen om deze rechtshandeling te verrichten. De vraag is relevant of tegen een dergelijk besluit wel de Awb-procedure openstaat. In de Awb wordt deze vraag ontkennend beantwoord. Art. 8:3 Awb bepaalt namelijk dat tegen een besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling geen beroep kan worden ingesteld. Deze bepaling bevestigt de zogenoemde kantoorruimte huren rotterdam oplostheorie: besluiten ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling worden gelijkgesteld met de privaatrechtelijke rechtshandeling zelf. Tegen deze besluiten moet dus beroep worden ingesteld bij de burgerlijke rechter.
•Voorbeeld De gemeente besluit tot verkoop van een bouwperceel. Tegen het raadsbesluit is op grond van art. 8:3 Awb geen beroep krachtens de Awb mogelijk; wel is beroep mogelijk bij de burgerlijke rechter.
Negatieve lijst In art. 8:5 Awb wordt verwezen naar een bijlage bij de Awb. Tegen besluiten op grond van wettelijke voorschriften die in deze bijlage staan (de zogenoemde negatieve lijst) kan geen Awb-beroep worden ingesteld.
•Voorbeeld zijn: de kantoorruimte huren amsterdam Onteigeningswet; art. 43 Wet op de bodembescherming, voor zover inhoudende de afwijzing van een verzoek; een groot aantal artikelen uit de Landinrichtingswet; art. 25 WRO (het niet of niet-tijdig beslissen over de vaststelling van een bestemmingsplan).
3

Rechtszekerheidsbeginsel

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Rechtszekerheidsbeginsel Een besluit moet zekerheid aan een burger geven. Als bijvoorbeeld een burger door het bestuursorgaan wordt gewaarschuwd kantoorruimte huren utrecht dat het zal optreden als de burger niet zelf tijdig illegaal handelen stopt of herstelt (de waarschuwing heet een aanzegging bestuursdwang), moet de burger uit dat besluit precies kunnen lezen welk handelen bedoeld wordt, wat hij moet doen en binnen welke tijd. Een burger moet ook zekerheid aan een besluit kunnen ontlenen in de zin dat een besluit niet door een volgend besluit wordt teruggedraaid. Terugwerkende kracht kantoorruimte huren eindhoven geven aan een besluit ten nadele van een burger is niet toegestaan.
• Voorbeeld Als het bestuursorgaan te veel salaris aan een ambtenaar betaalt, kan dat worden teruggevorderd, tenzij daarmee lang gewacht wordt of de ambtenaar niet had kunnen begrijpen dat hij te veel salaris had ontvangen.
Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak geeft een ander voorbeeld.
• Voorbeeld Ingevolge art. 15 lid 1 aanhef en onder a WRO, kan bij het bestemmingsplan worden bepaald, dat burgemeester en wethouders met inachtneming van de in het plan vervatte regelen bevoegd zijn vrijstelling te verlenen van bij het plan aan te geven voorschriften. De Afdeling kantoorruimte huren rotterdam bestuursrechtspraak was van oordeel dat de in een bestemmingsplan vervatte regelen, die de bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling openen of nader regelen, uit een oogpunt van rechtszekerheid een voldoende objectieve (kwantitatieve en kwalitatieve) begrenzing van deze bevoegdheid moesten inhouden. Aan dit vereiste was in dit geval niet voldaan. (ABRvS 30 augustus 1999, nr. HOl .99.0016, Gst. 2000, 7116, nr. 7)
3.1 Algemene wet bestuursrecht 91
Vertrouwensbeginsel Gewekte verwachtingen moeten worden gehonoreerd, mits degene die de toezegging doet, ook de bevoegdheid heeft kantoorruimte huren amsterdam om die na te komen.
•Voorbeeld Zo is het de gemeenteraad die bestemmingsplannen herziet. Een toezegging daarover van burgemeester en wethouders wordt daarom niet als gewekte verwachting gehonoreerd. Dat geldt ook voor toezeggingen van ambtenaren.

Relatie met andere wetgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ad c Inrichtingseisen De inrichting moet voldoen aan bij AMvB te stellen eisen in het belang van de sociale hygiëne (art. 10 Drank- en Horecawet). Er zijn bijvoorbeeld bepalingen over de minimale oppervlakte en de kantoorruimte huren utrecht aanwezigheid van toiletten. Voor de exploitanten van een horecabedrijf zijn in de Drank- en horecawet (art. 20) bepalingen opgenomen waaruit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid blijkt:
10.1 Drank- en Horecawet 419
In een inrichting mag niet getapt worden voor personen jonger dan 16 jaar. Een slijter mag geen sterke drank verkopen aan personen jonger dan 18 jaar oud. In een inrichting mag de bedrijfsleider of beheerder niet toestaan dat er zich personen in kennelijke staat van dronkenschap bevinden. Personen kantoorruimte huren eindhoven onder de 16 jaar mogen alleen in de inrichting zijn onder begeleiding van iemand van ten minste 21 jaar oud.
De Drank- en Horecawet heeft raakvlakken met de Wet milieubeheer en de WRO.
Wet milieubeheer Horeca-inrichtingen zijn meldingsplichtig op grond van de Wet kantoorruimte huren rotterdam milieubeheer. Indien het grotere horeca-inrichtingen betreft, zijn deze vaak vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer.
Wet op de Ruimtelijke Ordening Cafés, hotels, slijterijen enzovoort zijn vaak als zodanig bestemd in de gemeentelijke bestemmingsplannen. Vestiging kantoorruimte huren amsterdam van een horecainrichting in een pand dat niet als zodanig is bestemd, is in beginsel niet mogelijk zonder bestemmingsplanwijziging.

Het beheer van de grote oppervlaktewateren

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Overige milieuwetgeving
De overige milieuwetgeving is gegroepeerd in wetten met hetzelfde werkingsgebied: water (subparagraaf 9.16.1), lucht (subparagraaf 9.16.2), bodem (subparagraaf 9 .16.3), geluid (subparagraaf 9 .16.4) en stoffen (subparagraaf 9 .16.5).
9.16.1 Wetgeving voor water
De belangrijkste kantoorruimte huren utrecht regels voor bescherming van de kwaliteit van het water zijn te vinden in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Maar ook de Grondwaterwet, de Wet op de waterhuishouding, de Wet verontreiniging zeewater en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen hebben onder andere deze doelstelling.
9.16 Overige milieuwetgeving 405
Wet verontreiniging oppervlaktewateren Het doel van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) is het bestrijden en voorkomen van kantoorruimte huren eindhoven verontreiniging van oppervlaktewateren met het oog op de verschillende functies die deze wateren vervullen. Deze wateren dienen onder andere als grondstof voor drinkwater, leefmilieu voor planten en dieren, water voor vee en gewassen, en recreatiewater. Het beheer van de grote oppervlaktewateren berust bij het Rijk. Het gaat daarbij om de grote rivieren, het IJsselmeer, het Amsterdam-Rijnkanaal, het Noordzeekanaal, het Eems-Dollardgebied, de Waddenzee, de Deltawateren en kantoorruimte huren rotterdam het territoriale deel van de Noordzee. De overige wateren zijn in beheer bij de provincies, die het beheer via een provinciale verordening kunnen opdragen aan waterschappen.
De WVO hanteert als instrumenten om haar doel te bereiken het vergunningenstelsel, de normstelling en de heffingen.
Vergunningenstelsel De waterbeheerders beslissen op een aanvraag WVO-vergunning, dat wil zeggen: de minister van Verkeer en Waterstaat, Gedeputeerde Staten en de besturen van de waterschappen. Bij de vergunning kunnen voorschriften worden gesteld, bijvoorbeeld kantoorruimte huren amsterdam over de aard en de hoeveelheid van de te lozen afvalstoffen of om bepaalde zuiveringsmaatregelen te nemen. Beroep tegen de beslissing op een aanvraag WVO-vergunning moet krachtens de Wet milieubeheer direct bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld.