Over kaders en de werkelijkheid

In tegenstelling tot andere kadereffecten die in verband zijn gebracht met kenmerken van Systeem r, is het effect bij orgaandonatie het best te verklaren door de luiheid van Systeem 2. Mensen zullen hun afwijking van de standaardoptie aangeven als ze al eerder besloten hebben wat ze willen doen. Als ze niet op de vraag zijn voorbereid, zullen ze moeten nadenken of ze al of niet akkoord gaan met de standaardoptie. Ik stel me een formulier voor orgaandonatie kantoor huren utrecht voor waarbij mensen in het vakje dat met hun beslissing overeenkomt een wiskundig probleem moeten oplossen. Een van de vakjes bevat het probleem 2 + 2 = ? Het probleem in het andere vakje is 13 x 37 = ? Het percentage donaties zou ongetwijfeld doorslaan naar de kant van de gemakkelijkste som. Wanneer de rol van formulering erkend wordt, ontstaat er een beleidsvraag: welke formulering verdient de voorkeur? In dit geval ligt het antwoord voor de hand. Als je gelooft dat een grote kantoor huren eindhoven voorraad van gedoneerde organen de samenleving ten goede komt, kun je je niet neutraal
opstellen in de keuze tussen een formulering die bijna roo procent donaties oplevert en een andere formulering die dit cijfer beperkt tot 4 procent. Zoals we steeds opnieuw gezien hebben, worden belangrijke keuzen gemaakt onder invloed van volstrekt irrelevante kenmerken van de situatie. Dit is pijnlijk: het is immers niet de manier waarop we belangrijke beslissingen zouden willen nemen. Daarnaast stemt het ook niet overeen met de manier waarop we ons denken ervaren, maar kantoor huren rotterdam het bewijs voor deze cognitieve illusies is onbetwistbaar. We mogen dit opvatten als een punt van kritiek op de theorie van de rationele actor. Een theorie die de naam waardig is, beweert dat bepaalde gebeurtenissen onmogelijk zijn, dat ze niet zullen gebeuren als de theorie klopt. Wanneer er een ‘onmogelijke’ gebeurtenis wordt waargenomen, wordt de theorie hierdoor gefalsifieerd. Theorieën kunnen echter nog lange tijd voortbestaan nadat ze door afdoende bewijzen gefalsifieerd zijn, en ook het model van de rationele actor heeft de bewijzen die hier gepresenteerd zijn – met daarnaast nog vele andere – overleefd. Het geval van orgaandonatie laat zien dat het debat over menselijke rationaliteit in de echte wereld een belangrijk effect kan veroorzaken. Een belangrijk verschil tussen de aanhangers van het model van de rationele actor en de sceptici die dit model ter discussie stellen, is dat de aanhangers het als vanzelfsprekend beschouwen dat de formulering van een keuze niet van invloed kan zijn op voorkeuren in verband met belangrijke problemen. Ze zijn zelfs niet geïnteresseerd in een onderzoek naar dit probleem en daarom blijven we vaak opgescheept met minderwaardige kantoor huren amsterdam uitkomsten. De sceptici over rationaliteit worden hierdoor niet verrast. Ze hebben geleerd gevoelig te zijn voor de invloed van irrelevante factoren bij het vaststellen van voorkeuren, en ik hoop dat de lezers van dit boek deze gevoeligheid hebben verworven.

Een uitdaging

Een uitdaging aan de economie Omslag van voorkeur speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van het gesprek tussen psychologen en economen.3 De omslagen die de aandacht trokken, zijn gerapporteerd door Sarah Lichtenstein en Paul Slovic, twee psychologen die tegelijk met Amos als postdocs aan de Universiteit van Michigan gewerkt hebben. Zij hebben een experiment over voorkeuren tussen weddenschappen uitgevoerd dat ik hier in een licht vereenvoudigde vorm presenteer. U krijgt een keuze aangeboden tussen twee weddenschappen die op een roulettewiel met 3 6 sectoren gespeeld zullen worden. Weddenschap A: 11136 kans om 160 dollar te winnen, 25136 kans om 15 dollar te verliezen. Weddenschap B: 35136 kans om 40 dollar te winnen, 1136 kans om 10 dollar te verliezen.
U wordt gevraagd te kiezen tussen een veilige en een riskantere weddenschap: een bijna kantoor huren utrecht zekere winst van een bescheiden bedrag, of een kleine kans om een aanzienlijk hoger bedrag te winnen, met een grote kans op verlies. Veiligheid heeft de overhand en B is duidelijk de meest gemaakte keuze. Kijk nu naar elke weddenschap afzonderlijk: tegen welke laagste prijs zou u de weddenschap, als u deze bezat, verkopen? Houd in gedachten dat u niet met iemand onderhandelt; uw taak is de laagste prijs vast te stellen waarvoor u echt bereid zou zijn de weddenschap uit handen geven. Probeer dit. Misschien kantoor huren eindhoven ontdekt u bij deze taak dat de winst die bij de weddenschap kan worden binnengehaald, het saillante element is en dat uw beoordeling van wat de weddenschap waard is op die winstmogelijkheid berust. De uitkomsten ondersteunen deze gissing, en de verkoopprijs van weddenschap A ligt hoger dan die van weddenschap B. Dit is een omslag van voorkeur: mensen verkiezen B boven A, maar als ze zich voorstellen dat ze slechts één van deze weddenschappen bezitten, hechten ze een hogere kantoor huren rotterdam  waarde aan A dan aan B. Net als in de overvalscenario’s doet de omslag van voorkeur zich voor omdat een gecombineerde beoordeling de aandacht richt op een bepaald aspect van de situatie (het feit dat weddenschap A veel minder veilig is dan weddenschap B) dat bij een afzonderlijke beoordeling minder in het oog springt. De kenmerken die bij een afzonderlijke beoordeling het verschil tussen de beoordelingen van de opties veroorzaakten (het schrijnende gegeven dat het slachtoffer in de verkeerde winkel was beschoten en de bijzondere aandacht voor de winstmogelijkheid), blijven onopgemerkt of worden als irrelevant beschouwd wanneer de opties in combinatie beoordeeld worden. De emotionele kantoor huren amsterdam reacties van Systeem 1 zullen veel eerder de doorslag geven bij een afzonderlijke beoordeling; de vergelijking die gemaakt wordt bij een gecombineerde beoordeling, vraagt altijd om een zorgvuldiger en intensievere beschouwing, die een beroep doet op Systeem 2.

De verzameling keuzen

Deze keuze is gemakkelijk! De optie BC domineert zelfs de optie AD (de technische term voor het feit dat één optie onmiskenbaar beter is dan een andere). U weet al wat er nu volgt. De dominante optie BC is de combinatie van de kantoor huren utrecht twee afgewezen opties in het eerste paar beslissingsproblemen, de combinatie waaraan in ons oorspronkelijke onderzoek slechts 3 procent van de proefpersonen de voorkeur gaf; 73 procent van de proefpersonen sprak zich uit voor de minder goede optie AD. r
Breed of smal? Deze verzameling keuzen heeft ons veel te zeggen over de grenzen van menselijke rationaliteit. Eén ding is dat hij ons het ware karakter toont van menselijke voorkeuren: een hopeloze zinsbegoocheling. Kijk nog een keer naar het laatste probleem, het gemakkelijke. Had u zich de mogelijkheid kunnen voorstellen dat dit simpele keuzeprobleem kantoor huren eindhoven uiteengelegd kon worden in een tweetal problemen waarbij mensen in grote meerderheid voor een minder goede optie zouden kiezen? Dit is een algemeen geldende waarheid: elke simpele keuze in termen van winst en verlies kan op ontelbare wijzen worden uiteengelegd in een combinatie van keuzen die onredelijke voorkeuren opleveren. Het voorbeeld laat ook zien dat het kostbaar is om bij winst een afkeer van risico te hebben en bij verlies het risico op te zoeken. Deze houdingen maken kantoor huren rotterdam mensen bereid om eerder voor een zekere winst een prijs te betalen dan een gok aan te gaan, en ook bereid om een prijs te betalen (in verwachte waarde) om een zeker verlies te vermijden. Beide betalingen
31. Riskante beleidsbeslissingen 3 5 9
komen uit dezelfde portemonnee, en wanneer je op hetzelfde moment tegenover beide problemen komt te staan, zijn de tegenstrijdige houdingen waarschijnlijk niet optimaal. Er waren twee manieren om de beslissingen r en 2 te presenteren: • binnen een smal kader: een kantoor huren amsterdam opeenvolging van twee eenvoudige beslissingen, die afzonderlijk in beschouwing worden genomen; • binnen een breed kader: één enkele omvattende beslissing, met vier keuzemogelijkheden.

Het viervoudige patroon

Als je aandacht schenkt aan een dreiging, maak je je zorgen en de beslissingsgewichten weerspiegelen de mate waarin je je zorgen maakt. Vanwege het mogelijkheidseffect staat je zorg niet in verhouding met de waarschijnlijkheid van de dreiging. Vermindering van het risico geeft geen soelaas: om de zorg op te heffen moet de waarschijnlijkheid tot nul worden teruggebracht. De volgende vraag is ontleend aan een onderzoek naar de rationaliteit van hoe mensen gezondheidsrisico’s kantoor huren utrecht inschatten, een onderzoek dat in de jaren tachtig door een team van economen is gepubliceerd. Het onderzoek was gericht op ouders van kleine kinderen. 6
Neem aan dat u op dit moment gebruikmaakt van een insectenspray die u 10 dollar per exemplaar kost en die voor elke 10. 000 sprays die in gebruik zijn, 15 gevallen van vergiftiging door inademing en 15 gevallen van vergiftiging van het kind met zich meebrengt.
U krijgt kennis van een duurdere insecticide die elk van deze risico’s terugbrengt tot 5 kantoor huren eindhoven voor elke 10.000 sprays. Hoeveel zou u bereid zijn daarvoor te betalen?
De ouders waren bereid om gemiddeld 2,3 8 dollar meer te betalen om het risico van 15 per ro.ooo sprays met twee derde terug te brengen tot 5. Ze waren bereid om 8,09 dollar, dus drie keer zoveel, te betalen om het risico volledig weg te nemen. Andere vragen lieten zien dat de ouders de twee risico’s (bij inademing en voor het kind) als afzonderlijke zorgen beschouwden en bereid waren een prijs te betalen voor de zekerheid van het volledig wegnemen van elk van deze zorgen. Deze kantoor huren rotterdam prijs is verenigbaar met de psychologie van bezorgdheid maar niet met het traditionele model.?
Het viervoudige patroon Toen Amos en ik met ons werk aan de prospecttheorie begonnen, bereikten we al snel twee conclusies: mensen kennen eerder waarde toe aan winst en verlies dan aan bezit, en de beslissingsgewichten die ze aan uitkomsten toekennen, verschillen van waarschijnlijkheden. Geen van beide ideeën was volledig nieuw, maar kantoor huren amsterdam in combinatie verklaarden ze een patroon van voorkeuren dat we het viervoudige patroon noemden. Deze naam is blijven hangen. De scenario’s worden hierna in beeld gebracht.

Levensechte demonstraties

Smith liet aan de hand van levensechte demonstraties zien hoe goed de basismechanismen van vraag en aanbod werken. Individuele deelnemers deden opeenvolgende openbare biedingen om een fiche te kopen of te verkopen en anderen reageerden met openbare reacties op deze kantoor huren utrecht biedingen. Iedereen kon deze transacties volgen en de prijs zien waarvoor de fiches van eigenaar veranderden. De uitkomsten zijn net zo regelmatig als bij een natuurkundedemonstratie. Even onvermijdelijk als water langs een helling naar beneden loopt, verkopen deelnemers in het bezit van een fiche dat voor hen van weinig waarde is (omdat de inruilwaarde laag is), hun fiche uiteindelijk met winst aan iemand die het hoger waardeert. Wanneer de markt wordt gesloten, zijn de fiches in handen van degenen die er van de proefleider het meeste geld voor kunnen kantoor huren eindhoven krijgen. De magie van de markt heeft gewerkt! Daarnaast voorspelt de economische theorie ook de uiteindelijke marktprijs van de fiches en het aantal fiches dat van eigenaar zal veranderen. Wanneer de helft van de deelnemers willekeurig fiches krijgt toegewezen, voorspelt de theorie dat de helft van de fiches van eigenaar zal veranderen.? Voor ons experiment gebruikten we een variant van de methode van Smith. Elke sessie begon met enkele rondes voor het verhandelen van fiches, waarbij de uitkomst van Smith volledig gerepliceerd werd. Het geschatte aantal transacties was doorgaans gelijk of bijna gelijk aan de hoeveelheid die de standaardtheorie voorspelde. De fiches waren natuurlijk alleen maar van waarde omdat ze voor geld bij de proefleider konden worden ingewisseld: ze hadden geen gebruikswaarde. Vervolgens kantoor huren rotterdam openden we een soortgelijke markt voor een object waarvan we verwachtten dat deelnemers er een gebruikswaarde aan zouden toekennen: een aantrekkelijke koffiebeker met vermelding van de universiteit waar het experiment werd uitgevoerd. De koffiebeker was op dat moment ongeveer 6 dollar waard (en zou tegenwoordig ongeveer het dubbele waard zijn). Deze bekers werden willekeurig aan de helft van de deelnemers toegedeeld. De Verkopers hadden hun beker voor zich staan en de Kopers werden uitgenodigd om naar de beker van hun buurman te kijken; alle deelnemers gaven de prijs aan waarvoor ze zouden willen handelen. De Kopers moesten hun eigen geld gebruiken om een beker te verwerven. De uitkomsten waren opzienbarend: de gemiddelde verkoopprijs was ongeveer het dubbele van de gemiddelde koopprijs, en het geschatte aantal transacties was minder dan de helft van het aantal dat voorspeld werd door de standaardtheorie. De magie van de markt werkte niet voor een object dat de eigenaars wilden gaan gebruiken. We voerden een reeks van kantoor huren amsterdam experimenten uit met varianten van dezelfde procedure, en steeds met dezelfde resultaten. Mijn lievelingsvariant is een experiment waarbij we aan de Verkopers en Kopers een derde groep toevoegden: Kiezers. In tegenstelling tot Kopers, die hun eigen geld moesten uitgeven om het object te verwerven, konden Kiezers ofwel een beker, ofwel een som geld ontvangen, en zij gaven de hoeveelheid geld aan die even wenselijk was als het object

Het geluk

Het geluk dat Jack en Jill ervaren, wordt bepaald door de recente verandering in hun rijkdom, ten opzichte van de verschillende toestanden van die kantoor huren utrecht rijkdom die hun referentiepunten uitmaken (r miljoen voor Jack, 9 miljoen voor Jill). Deze afhankelijkheid van een referentiepunt is kenmerkend voor al onze sensaties en percepties. Eenzelfde geluid zal als erg hard of heel zwak worden ervaren al naargelang het is voorafgegaan door gefluister of geschreeuw. Om de subjectieve ervaring van luidheid te voorspellen is het niet voldoende de absolute energie van het geluid te kennen; je moet ook het referentiegeluid kennen waarmee het automatisch wordt vergeleken. Evenzo moet je de achtergrond kennen voordat je kantoor huren eindhoven kunt voorspellen of een grijze vlek op een blad papier als donker of licht zal worden waargenomen. En je moet de referentie kennen voordat je de utiliteit van een geldbedrag kunt voorspellen. Voor een ander voorbeeld van wat in de theorie van Bernoulli over het hoofd wordt gezien, kunnen we kijken naar Anthony en Betty:
Op dit moment bezit Anthony 1 miljoen. Op dit moment bezit Betty 4 miljoen.
Ze krijgen allebei een keuze aangeboden tussen een gok en een zekerheid.
De gok: gelijke kansen om 1 miljoen of 4 miljoen te bezitten. OF De zekerheid: 2 miljoen bezitten.
In de voorstelling van Bernoulli staan Anthony en Betty voor dezelfde keuze: hun verwachte rijkdom zal 2,5 miljoen bedragen als ze ingaan op de gok en 2 miljoen als ze kiezen voor de zekerheid. Bernoulli zou daarom verwachten dat Anthony en Betty dezelfde keuze zullen maken, maar deze voorspelling is onjuist. Ook in dit geval faalt de theorie omdat hij geen rekening houdt met de verschillende kantoor huren rotterdam referentiepunten van waaruit Anthony en Betty hun keuzemogelijkheden onder ogen zien. Als je je verplaatst in de posities van Anthony en Betty, zie je al snel dat bestaande rijkdom een belangrijke rol speelt. Ze denken misschien als volgt:
Anthony (die op dit moment 1 miljoen bezit}: ‘Als ik voor de zekerheid kies, zal mijn rijkdom met zekerheid verdubbelen. Dit is heel kantoor huren amsterdam aantrekkelijk. Daar staat tegenover dat ik een gok met gelijke kansen kan maken om mijn rijkdom te verviervoudigen of niets te winnen.’

De begrotingsreserve

De analyses van Flyvbjerg zijn bedoeld als richtlijn voor autoriteiten die openbare projecten aanbesteden, door cijfers te verschaffen over overschrijdingen in soortgelijke projecten. Besluitvormers hebben behoefte kantoor huren utrecht aan een realistische inschatting van de kosten en baten van een voorstel alvorens dit voorstel definitief goed te keuren. Ze willen misschien ook een schatting maken van de begrotingsreserve die nodig kan zijn in het geval van overschrijdingen, hoewel zulke voorzorgen vaak zelfvervullende profetieën worden. Zoals een ambtenaar tegenover Flyvbjerg opmerkte: ‘Een begrotingsreserve werkt op aannemers als rood vlees op een leeuw, en je kunt ervan op aan dat ze die reserve zullen verslinden.’ Organisaties zien zich gesteld voor het probleem dat ze de neiging van kantoor huren eindhoven uitvoerders om (in de onderlinge strijd om middelen) te optimistische plannen aan te bieden onder controle moeten houden. Een goed geleide organisatie zal planners belonen voor een stipte uitvoering en hen beboeten voor een onvermogen om te anticiperen op moeilijkheden, en om rekening te houden met moeilijkheden die zich niet laten voorspellen: de onbekende onbekenden.
Besluiten en fouten Die gedenkwaardige vrijdagmiddag ligt meer dan dertig jaar achter me. Ik heb er vaak aan teruggedacht en hem elk jaar verschillende malen in colleges vermeld. Sommige van mijn vrienden raakten uitgekeken op het verhaal, maar ik heb er steeds nieuwe lessen aan ontleend. Bijna vijftien jaar nadat ik de planningsfout voor kantoor huren rotterdam het eerst aan Amos had voorgelegd, ben ik met Dan Lovallo op dit onderwerp teruggekomen. Samen hebben we een theorie over besluitvorming ontwikkeld waarin de optimistische bias een belangrijke bron is van riskant gedrag. In het rationele standaardmodel van de economie nemen mensen risico’s omdat de kansen op succes gunstig zijn: ze accepteren een mogelijkheid van kostbare mislukking omdat de kans op succes voldoende waarschijnlijk is. Wij stelden daar een ander idee tegenover. Bij het voorspellen van de uitkomsten van riskante projecten vallen uitvoerders te gemakkelijk ten prooi aan de planningsfout. In de greep van deze fout nemen ze beslissingen op basis van misleidend optimisme in plaats van een rationele afweging van winst, verlies en waarschijnlijkheden. Ze overschatten baten en kantoor huren amsterdam onderschatten kosten. Ze ontwikkelen successcenario’s zonder rekening te houden met de mogelijkheid van fouten en misrekeningen. Daarom nemen ze initiatieven die waarschijnlijk niet binnen de gestelde begroting en de geplande tijd gerealiseerd kunnen worden, of niet de verwachte baten zullen opbrengen, of zelfs niet tot uitvoering zullen komen.

Intuïties van experts

Wanneer kunnen we ons verlaten op intuïties van experts?
Twistpunten op hun vakgebied kunnen bij academici het slechtste naar boven brengen. Wetenschappelijke tijdschriften bieden soms ruimte voor uitwisselingen die doorgaans beginnen met de kritiek van de een op het onderzoek van een ander, gevolgd door een reactie en een kantoor huren utrecht repliek. Ik heb altijd gevonden dat deze uitwisselingen een tijdverspilling waren. Vooral wanneer de kritiek scherp verwoord wordt, zijn de reactie en de repliek vaak oefeningen in wat ik sarcasme voor beginners en gevorderd sarcasme heb genoemd. De reacties nemen maar zelden iets van een bijtende kritiek over en het is bijna ongehoord dat een repliek toegeeft dat de oorspronkelijke kritiek in enig opzicht misplaatst of onterecht was. Bij enkele gelegenheden heb ik gereageerd op kritiek die ik schromelijk misleidend vond, omdat niet reageren kon worden uitgelegd als een kantoor huren eindhoven toegeven van het gesignaleerde tekort, maar ik heb deze vijandige uitwisselingen nooit leerzaam gevonden. Op zoek naar een andere manier om met meningsverschillen om te gaan heb ik het een paar keer zover gebracht dat wetenschappers die van mening verschilden daarover gezamenlijk een artikel schreven en soms samen onderzoek uitvoerden. In bijzonder gespannen situaties werd dit onderzoek door een moderator begeleid.1 Mijn meest bevredigende en productieve samenwerking met een andersgezinde was met Gary Klein, de intellectuele leidsman van een genootschap van wetenschappers en beroepsbeoefenaren die bezwaar maken tegen het soort werk dat ik doe. Ze noemen zich aanhangers van naturalistische besluitvorming en werken voor het merendeel in organisaties waarin kantoor huren rotterdam ze onderzoek doen naar het werk van experts. De leden van dit genootschap keren zich radicaal tegen de uitgangspunten van een benadering op grond van heuristicken en biases. Ze kritiseren dit model als overmatig gericht op mislukkingen en gebaseerd op kunstmatige experimenten in plaats van op onderzoek naar echte mensen die belangrijke dingen doen. Ze zijn vervuld van een diepe scepsis over de waarde van rigide algoritmen kantoor huren amsterdam ter vervanging van menselijke oordelen en ze rekenen Paul Meehl niet tot hun lichtende voorbeelden. In de loop van vele jaren heeft Gary Klein dit standpunt met verve naar voren gebracht. 2

Hardwerkende professionals

Beleggingsmaatschappijen worden geleid door zeer ervaren en hardwerkende professionals die aandelen kopen en verkopen om voor hun cliënten de best mogelijke resultaten te bereiken. Niettemin laten de uitkomsten van kantoor huren utrecht meer dan vijftig jaar onderzoek geen ruimte voor twijfel: bij een grote meerderheid van fondsmanagers lijkt de selectie van aandelen meer op dobbelen dan op poker. De meeste beleggingsmaatschappijen (doorgaans ten minste twee van elke drie) presteren in elk willekeurig jaar slechter dan de markt als geheel.6 Belangrijker is nog dat de jaar-op-jaarcorrelatie tussen de resultaten van beleggingsmaatschappijen heel klein is, nauwelijks verschillend van nul. De maatschappijen die in een bepaald jaar succesvol zijn, hebben meestal kantoor huren eindhoven geluk gehad: ze hadden met hun dobbelstenen een goede worp gedaan. Onderzoekers zijn het er algemeen over eens dat bijna alle beleggingsadviseurs, of ze zich daarvan bewust zijn of niet, aan een geluksspel deelnemen. Weinigen van hen zijn zich daar echter van bewust. De subjectieve beleving van handelaren is dat ze verstandige gegronde gissingen maken in situaties van grote onzekerheid. In zeer doelmatige markten is een gegronde gissing echter niet nauwkeuriger dan een blinde gok.
Enkele jaren geleden kreeg ik een uitzonderlijke kans om de illusie van financiële vaardigheid van dichtbij te onderzoeken. Ik was uitgenodigd voor een lezing bij een groep van beleggingsadviseurs in een firma die financiële adviezen en andere diensten verzorgde voor zeer welgestelde cliënten. Ik vroeg enkele gegevens op om mijn presentatie voor te bereiden en werd beloond met een kleine schatkamer: een kantoor huren rotterdam samenvattend overzicht van de beleggingsresultaten van zo’n vijfentwintig anonieme adviseurs, voor elk van acht opeenvolgende jaren. De eindejaarsbonus van de adviseurs werd in hoofdzaak bepaald door hun scores in dat jaar. Het was een eenvoudige zaak om de adviseurs op grond van hun prestaties in elk jaar te rangschikken en antwoord te geven op de vraag of er tussen hen duurzame verschillen in vaardigheid bestonden.? Bereikten dezelfde adviseurs jaar na jaar stelselmatig betere uitkomsten voor hun cliënten? Om deze vraag te beantwoorden berekende ik correlatiecoëfficiënten tussen de rangordes in elk paar van de acht jaren: tussen jaar r en jaar 2, jaar r en jaar 3, en zo verder tot tussen jaar 7 en jaar 8. Dit leverde 28 correlatiecoëfficiënten op, een voor elk paar jaren. Ik kende de theorie en was erop voorbereid zwakke aanwijzingen te vinden voor een duurzame vaardigheid. Desondanks was ik verrast toen ik ontdekte dat het gemiddelde van de 28 correlaties o,or was. Met andere woorden: nul. De kantoor huren amsterdam consistente correlaties die zouden wijzen op verschillen in vaardigheid, waren niet te vinden. De resultaten leken op wat je zou verwachten bij een wedstrijd hoge ogen gooien, en niet op een spel dat berust op vaardigheid.

De illusie van begrip

De illusie van begrip
De handelaar, filosoof en statisticus Nassim Taleb zou ook kunnen gelden als psycholoog. In The Black Swan introduceerde Taleb het idee van een narratieve vertekening om te beschrijven hoe ondeugdelijke verhalen uit het verleden van invloed zijn op ons zicht op de actualiteit en onze verwachtingen van de toekomst.1 Narratieve vertekening is het onvermijdelijke product van onze voortdurende kantoor huren utrecht pogingen om de wereld te begrijpen. De verklarende verhalen waardoor mensen zich laten overtuigen, zijn eenvoudig, eerder concreet dan abstract, kennen een belangrijker rol toe aan talent, domheid en bedoelingen dan aan toeval en concentreren zich op een klein aantal opvallende gebeurtenissen in plaats van de talloze dingen die niet gebeurd zijn. Elke opvallende recente gebeurtenis kan de kern vormen van een causaal verhaal. Taleb stelt dat we ons voortdurend voor de gek houden door kantoor huren eindhoven flinterdunne verhalen over het verleden te bedenken en te geloven dat ze waar zijn. Goede verhalen bieden ons een simpele en samenhangende beschrijving van menselijk handelen en menselijke intenties. We zijn altijd bereid gedrag te verklaren uit algemene geneigdheden en persoonlijkheidskenmerken, oorzaken die je gemakkelijk met effecten in verband kunt brengen. Het halo-effect dat in deel 1 is besproken, draagt bij aan samenhang omdat het ons in staat stelt alle eigenschappen van een bepaalde persoon te baseren op één enkel attribuut dat bijzonder in het oog springt. 2 Als we bijvoorbeeld vinden dat een honkbalwerper er aantrekkelijk en atletisch uitziet, denken we ook eerder dat hij een betere werper zal zijn.3 Halo’s kunnen kantoor huren rotterdam ook negatief zijn: als we een speler lelijk vinden, zullen we zijn sportieve vermogens al snel onderwaarderen. Het halo-effect helpt verklaringen eenvoudig en samenhangend te houden door de consistentie van beoordelingen te overdrijven: goede mensen doen alleen maar goede dingen en slechte mensen zijn op alle punten slecht. De uitspraak dat Hitler van honden en kinderen hield, blijft schokkend, ongeacht hoe vaak je dit te horen krijgt, omdat elk spoor van goedaardigheid in zo’n door en door slecht mens inbreuk maakt op de verwachtingen die kantoor huren amsterdam door het halo-effect worden opgeroepen. Inconsistenties verstoren onze gedachten en de helderheid van onze gevoelens.