Burgemeester en wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Indien burgemeester en wethouders niet of niet volledig gevolg geven aan een vordering, kan de minister van VROM voor rekening van de gemeente zelf bestuursdwang toepassen of een last onder dwangsom kantoor huren heerhugowaard opleggen (art. 7.8 lid 2 Wro en lOOb Wonw). De minister kan bepalen dat de aan de uitvoering van de beschikking verbonden kosten voor rekening van de gemeente blijven. Denkbaar is bijvoorbeeld dat een gemeente in strijd met een bestemmingsplan een bouw- of aanlegvergunning heeft verleend voor een (bouw)werk in een kwetsbaar natuurgebied en de verkrijger bewust in de waan heeft gebracht dat de verlening rechtmatig was. Indien kantoor huren bussum daarna het gebouwde of aangelegde werkelijk moet worden afgebroken of ongedaan moet worden gemaakt, is het onredelijk die kosten bij de vergunningverkrijger in rekening te brengen.
Waar de minister kan vorderen, kunnen Gedeputeerde Staten verzoeken, indien dat althans met het oog op een goede ruimtelijke ordening ter behartiging van provinciale belangen geboden is, dat burgemeester en wethouders binnen een bepaalde termijn gebruikmaken van hun bevoegdheden tot handhaving ter zake van de overtreding. Ten aanzien van bouwen kunnen Gedeputeerde Staten hetzelfde kantoor huren waalwijk verzoeken op grond van art. lOOba Wonw.
4.8 Bezwaar en beroep en advisering inzake beroepen
Belanghebbenden kunnen tegen besluiten in beroep gaan bij de rechtbank, na een bezwaarschrift te hebben ingediend (subparagraaf 4.8.1). Op grond van de Wro staat in de meeste gevallen alleen direct beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Desgevraagd geeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak aan de rechter advies (subparagraaf 4.8.2).
4.8.1 Bezwaar en beroep De hoofdregels omtrent bezwaar en beroep staan in de Awb: eerst een bezwaarschrift indienen, tenzij “., · daarna beroep bij de rechtbank.
Art. 7:1 lid 1 Awb bepaalt dat degene aan wie het recht is toegekend tegen een besluit kantoor huren wormerveer beroep op een administratieve rechter in te stellen, alvorens be
4.8 Bezwaar en beroep en advisering inzake beroepen 195
roep in te stellen tegen dat besluit bezwaar dient te maken tenzij het besluit: a op bezwaar of in administratief beroep is genomen, b aan goedkeuring is onderworpen, c de goedkeuring van een ander besluit of de weigering van die goedkeuring inhoudt, of d is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4.
Art. 8:1 lid 1 Awb luidt: een belanghebbende kan tegen een besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *