Functioneren van ondernemingsraden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Functioneren van ondernemingsraden in de praktijk In het voorgaande is een beeld geschetst van de verschillende manieren waarop werknemers invloed kunnen uitoefenen op het beleid van een bedrijf als geheel. Hoe het management omgaat met deze medezeggenschapsmogelijkheden laat onderzoek naar het functioneren kantoorruimte huren utrecht van ondernemingsraden ons zien. Grotere bedrijven hebben vaker een OR dan kleinere bedrijven. Van de ondernemingen met meer dan tweehonderd werknemers heeft 94% een OR, bij ondernemingen met vijftig tot honderd werknemers heeft 58% een OR. Van de ondernemingen die geen OR hebben, voert bijna de helft als argument aan dat het personeel er geen behoefte aan heeft. Uit onderzoek, dat is uitgevoerd in kantoorruimte huren eindhoven opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, blijkt ook dat in 80% van de gevallen de relatie tussen OR en bestuurder goed genoemd wordt. Van de bestuurders is 62% tevreden over het functioneren van de OR. Veel ondernemingsraden hebben overigens problemen met het vinden van kandidaten. Vaak zijn geen verkiezingen nodig, omdat er niet meer kandidaten dan zetels zijn. In eenderde van de ondernemingsraden zijn één of meer zetels vacant. De Ondernemingsraad kantoorruimte huren rotterdam kunnen we zien als een orgaan door middel waarvan werknemers direct invloed kunnen uitoefenen op het ondernemingsbeleid. De ondernemingsraad rweeiedige raak van de heeft daarbij een tweeledige taak. Enerzijds is het een overlegorgaan dat is ingesteld in het ondernemingsraad belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen. Anderzijds is het een vertegenwoordigend orgaan van de werknemers. Hoewel de Wet op de ondernemingsraden een aantal malen gewijzigd is, is deze dualistische doelstelling altijd overeind gebleven. Onderzoek naar het functioneren van ondernemingsraden is veelvuldig uitgevoerd. In het verleden hielden ondernemingsraden zich te veel bezig met minder beleidscentrale onderwerpen. Of, zoals men ook wel zei en nog wel zegt: ‘De invloed van de OR wordt minder naarmate de beslissingen belangrijker zijn.’ De invloed van de OR was/is het grootst op kantoorruimte huren amsterdam routinematige beslissingen (zoals het vaststellen van werktijdenschema’s of verbetering van werkomstandigheden), de invloed op strategische beslissingen was/is geringer. Het meer zakelijke klimaat van de jaren tachtig, zich onder meer uitend in de positieve waardering van ondernemerschap en het op de achtergrond raken van medezeggenschapsvraagstukken, heeft tot gevolg dat de positie van ondernemingsraden zich gestabiliseerd heeft. Dit komt onder meer ook door de wetswijziging van 1979, waardoor de ondernemingsraad een meer zelfstandige positie heeft verworven. De ondernemingsraad heeft zich een vaste plaats verworven. De huiver van menig directeur-bestuurder voor de OR bleek onterecht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *