Relatie met andere wetgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ad c Inrichtingseisen De inrichting moet voldoen aan bij AMvB te stellen eisen in het belang van de sociale hygiëne (art. 10 Drank- en Horecawet). Er zijn bijvoorbeeld bepalingen over de minimale oppervlakte en de kantoorruimte huren utrecht aanwezigheid van toiletten. Voor de exploitanten van een horecabedrijf zijn in de Drank- en horecawet (art. 20) bepalingen opgenomen waaruit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid blijkt:
10.1 Drank- en Horecawet 419
In een inrichting mag niet getapt worden voor personen jonger dan 16 jaar. Een slijter mag geen sterke drank verkopen aan personen jonger dan 18 jaar oud. In een inrichting mag de bedrijfsleider of beheerder niet toestaan dat er zich personen in kennelijke staat van dronkenschap bevinden. Personen kantoorruimte huren eindhoven onder de 16 jaar mogen alleen in de inrichting zijn onder begeleiding van iemand van ten minste 21 jaar oud.
De Drank- en Horecawet heeft raakvlakken met de Wet milieubeheer en de WRO.
Wet milieubeheer Horeca-inrichtingen zijn meldingsplichtig op grond van de Wet kantoorruimte huren rotterdam milieubeheer. Indien het grotere horeca-inrichtingen betreft, zijn deze vaak vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer.
Wet op de Ruimtelijke Ordening Cafés, hotels, slijterijen enzovoort zijn vaak als zodanig bestemd in de gemeentelijke bestemmingsplannen. Vestiging kantoorruimte huren amsterdam van een horecainrichting in een pand dat niet als zodanig is bestemd, is in beginsel niet mogelijk zonder bestemmingsplanwijziging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *