Traditionele werkzaamheden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Traditionele werkzaamheden zoals plannings- en controletaken kunnen met de hedendaagse technologie door computers worden overgenomen. De toegevoegde waarde van het middenkader verkleint zodoende. De consequentie is dat hierdoor het middenkader bij (vele) organisaties aan het verminderen of verdwijnen is. De eisen die aan het overgebleven middenkader worden gesteld, stijgen bovendien. Medewerkers zijn steeds beter opgeleid, waardoor de druk op de manager toeneemt. Daarnaast verlangt het topmanagement steeds hogere prestaties van het middenmanagement. Het middenkader wordt hierdoor steeds meer geplaatst in de categorie ‘ondernemer’. 6.2.4 Managers bij de overheid De afgelopen jaren zien we dat de positie van managers bij de overheid sterk in ontwikkeling is. Het belangrijkste verschil met een managementpositie in het bedrijfsleven is dat bij overheidsmanagementfuncties de bestuurlijk-politieke factor van groot belang is. Leiderschapsfuncties bij de overheid kunnen ruwweg worden kantoor huren eindhoven onderverdeeld in die van bestuur en die van de ambtelijke top. In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat het bestuur verantwoordelijk is voor het beleid en de ambtelijke top voor de uitvoering hiervan. Dit is echter aan het veranderen. Steeds meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden gedelegeerd naar de ambtelijke top. Dit betreft vooral intern beleid. De ambtelijke top staat immers voor de taak om de mensen te inspireren en te motiveren bij de uitvoering van het beleid.
Aangezien de managementproblematiek van topambtenaren bij ministeries en centrale overheidsorganen afwijkt van die van managers bij de
Hoofdstuk 6 1 Management
centrale en (semi-)overheidsinstellingen, zal kort worden ingegaan op enkele verschillen.
Aan topambtenaren bij ministeries en centrale overheidsorganen worden andere eisen gesteld dan aan topmanagers in de marktsector. Enkele redenen hiervoor zijn: • De overheid kent geen marktgerichte organisatie. Het richtsnoer voor handelen wordt niet direct bepaald door de afnemer van de dienst doch door de wil van de volksvertegenwoordiging, provinciale staten of de gemeenteraad. • Er is bij de overheid een grotere onduidelijkheid over de te leveren producten. De producten met bijbehorende prijzen komen tot stand onder invloed van steeds wisselende politieke en bestuurlijke besluitvorming. • Bij de overheid is de bijdrage van het management aan het financiële eindresultaat minder goed aan te geven dan in de marktsector. In het bedrijfsleven worden deze effecten zichtbaar in de financiële positie van de onderneming. • Verder wordt aan de overheid een aantal eisen gesteld met betrekking tot de wijze van inrichting en de uitvoering van het werk die niet in de marktsector worden gesteld. Hierbij kan worden gedacht aan het voldoen aan de beginselen van behoorlijk bestuur, taakstellingen ten aanzien van het in dienst nemen van bepaalde prioriteitsgroepen en de openbaarheid van bestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *