Voorbereidingsbeslissingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In art. 6:3 Awb worden beslissingen ter voorbereiding van besluiten niet vatbaar voor bezwaar of beroep verklaard, tenzij die beslissingen flexplek huren utrecht de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treffen.
106 3 Bestuursrecht algemeen
•Voorbeeld De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat het besluit van Gedeputeerde Staten om niet te starten met een procedure tot herziening van een streekplan een niet-appellabele voorbereidingsbeslissing is. De voorzitter stelt voorop flexplek huren eindhoven dat de beslissing geen besluit is in de zin van art. 1 :3 Awb; zij is immers niet gericht op rechtsgevolg, nu deze beslissing niet tot gevolg heeft dat het streekplan al dan niet wordt herzien, maar slechts betrekking heeft op de voorbereiding door Gedeputeerde Staten, van een besluit van Provinciale Staten inzake een dergelijke voorziening. (ABRvS 14 oktober 1994, nr. KOl .94.0012)
Te laat aan procedure meedoen Volgens art. 6:13 Awb kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit genomen op een bezwaarschrift of in administratief beroep, door een belanghebbende aan flexplek huren rotterdam wie redelijkerwijs kan worden verweten geen bezwaar te hebben gemaakt of administratief beroep te hebben ingesteld tegen het oorspronkelijke besluit. Deze bepaling betekent dat men niet later in een procedure kan instappen, maar dat men vanaf het oorspronkelijke besluit moet procederen.
Privaatrechtelijke handelingen Tegen privaatrechtelijke handelingen van de overheid kan worden geprocedeerd bij de burgerlijke rechter. Voordat een overheid een privaatrechtelijke rechtshandeling verricht, zal het desbetreffende bestuursorgaan altijd een besluit nemen om deze rechtshandeling te verrichten. De vraag is relevant of tegen een dergelijk besluit wel de Awb-procedure openstaat. In de Awb wordt deze vraag ontkennend beantwoord. Art. 8:3 Awb bepaalt namelijk dat tegen een besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling geen beroep kan worden ingesteld. Deze bepaling bevestigt de zogenoemde oplostheorie: besluiten ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling worden gelijkgesteld met de privaatrechtelijke flexplek huren amsterdam rechtshandeling zelf. Tegen deze besluiten moet dus beroep worden ingesteld bij de burgerlijke rechter.
•Voorbeeld De gemeente besluit tot verkoop van een bouwperceel. Tegen het raadsbesluit is op grond van art. 8:3 Awb geen beroep krachtens de Awb mogelijk; wel is beroep mogelijk bij de burgerlijke rechter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *