Wet ruimtelijke ordening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het is immers niet logisch de verlening van de aanlegvergunning op te houden indien het bestuursorgaan zelf ervoor kiest mee te werken aan realisatie van het aanlegplan. Derden behouden hun mogelijkheid een beroep op de rechter te doen tegen het (aanleg)plan. Er zijn kantoor huren heerhugowaard ook andere wetten op grond waarvan besluiten als projectbesluiten worden genomen, bijvoorbeeld de Tracéwet of de Wet op de waterkering. Een aanlegvergunningsstelsel is niet van toepassing op de werkzaamheden ter uitvoering van de ‘projectbesluiten’ op grond van deze wetten.
In geval van een beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet 1988, waarvoor nog geen ter bescherming daarvan strekkend bestemmingsplan of beheersverordening geldt, moeten burgemeester kantoor huren bussum en wethouders de beslissing op een aanvraag aanlegvergunning aanhouden. Deze aanhouding duurt totdat het beschermende bestemmingsplan of de beheersverordening in werking is getreden. Burgemeester en wethouders kunnen toch de aanlegvergunning verlenen indien het werk of de werkzaamheid niet strijdt met het in voorbereiding zijnde beschermende beschermde stads- of dorpsgezicht strekkende bestemmingsplan of het daaraan voorafgaande projectbesluit. Tevoren kantoor huren waalwijk moeten burgemeester en wethouders echter de Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten horen (art. 3.18 lid 7 Wro).
Van belang is dat het vereiste van een (aanleg)vergunning op grond van een bestemmingsplan pas geldt als het bestemmingsplan met het aanlegvergunningsstelsel van kracht is; een bestemmingsplan in procedure met een aanlegvergunningplicht maakt nog geen aanlegvergunning noodzakelijk. Een aanlegvergunningplicht op grond van een voorbereidingsbesluit, voorafgaande aan het in procedure brengen van het bestemmingsplan, blijft bestaan als het ontwerp-bestemmingsplan tijdig ter inzage wordt gelegd: het voorbereidingsbesluit blijft dan immers gelden (art. 3.7 lid 5 Wro).
Er mag geen aanlegvergunning geëist worden als het de bedoeling is om een bepaald gebruik kantoor huren wormerveer van een terrein geheel te voorkomen; het verbod moet dan in een gebruiksbepaling worden opgenomen.
In de Wro (art. 3.19) is ook de intrekking van de aanlegvergunning geregeld. Burgemeester en wethouders kunnen een aanlegvergunning intrekken als blijkt dat de vergunning ten onrechte is verleend; of de werkzaamheden niet zijn begonnen of gestaakt; of in strijd wordt gehandeld met beperkingen waaronder de vergunning is verleend of met de voorschriften die aan de vergunning zijn verbonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *