Woningwet: nieuwbouw

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bouwvergunning
Het bekendste instrument om de Woningwet-doelstellingen voor nieuwbouw te bereiken, is de bouwvergunning. Een bouwvergunning moet geweigerd worden als het bouwplan niet aan de eisen voldoet. De meeste eisen staan in: het bestemmingsplan (op grond van de Wro); het Bouwbesluit, de bouwverordening en de gemeentelijke welstandsnota (op grond van de Woningwet).
De begrippen ‘bouwen’ en ‘bouwwerk’ staan gedefinieerd in de wet, respectievelijk de modelbouwverordening.
Art. 40 onder a Wonw bepaalt dat het verboden is te bouwen zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende bouwvergunning
De definitie van bouwen staat in art. 1 lid 1 onder a Wonw: Il ‘Bouwen’ is het kantoor huren heerhugowaard plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk. Onder bouwen wordt ook verstaan het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een standplaats. Een standplaats is een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten (art. 1 lid 1 onder h Wonw).
De definitie van een kantoor huren bussum bouwwerk staat in de modelbouwverordening -dat is de modelverordening die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor de gemeenten heeft gemaakt en meestal wordt overgenomen.
Een bouwwerk is elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal die op de plaats van bestemming, hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.
Over de kantoor huren waalwijk begrippen ‘bouwen’ en ‘bouwwerk’ is veel jurisprudentie ontstaan. Hoofdlijn is dat de begrippen ruim worden geïnterpreteerd. Een bouwwerk is elk object dat naar constructie, omvang en aard een plaatsgebonden karakter heeft.
• Voorbeeld Burgemeester en wethouders van Leidschendam hadden een inwoonster medegedeeld dat van gemeentewege was gebleken dat zij, zonder de daarvoor vereiste vergunning, twee gekoppelde keetwagens had geplaatst. Zij hadden haar daarbij aangeschreven de keetwagens binnen een maand te verwijderen, bij gebreke waarvan van gemeentewege, doch op haar kosten daartoe zou worden kantoor huren wormerveer overgegaan. In haar uitspraak zei de Afdeling rechtspraak: ‘dat een plaatsgebonden situatie onder meer kan worden aangenomen op grond van de kennelijke intentie van de eigenaar of de gebruiker, de duur van de aanwezigheid en het treffen van voorzieningen aan of bij de wagens.’ (ARRvS 8 maart 1987, nr. R03.85.6062, AB 1987/ 373)
Uitgangspunt van de Woningwet is dat voor elk bouwen, dat wil dus zeggen het oprichten, veranderen e.d. van een bouwwerk, een bouwvergunning nodig is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *